การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
(Graduate Study for Potential Professionals : GSPP)

        การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกาาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดแจงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) มุ่งพัฒนาบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของโลก

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับผู้มีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาโดยไม่จำกัดอายุ และผู้เรียนมีอิสระเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่ตนสนใจ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถตามอัธยาศัย
    2. เพื่อสะสมรายวิชาและขอโอนกรณีที่ต้องการเรียนในสาขาวิชาที่ตนสนใจ เพื่อรับการอนุมัติปริญญา