พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิก ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

Categoriesกิจกรรม

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวม 25 สถาบัน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ระหว่าง
สถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meetings

บันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่าง สถาบันสมาชิก ทคบร.
ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชา
ดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิต
สะสมได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการสังคมแก่นิสิต นักศึกษา
และยังเป็นโอกาสในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.