ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9 ภายใน 611184-7 E-mail: fgra@ku.ac.th

การรับสมัคร GSPP

คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์      เบอร์ติดต่อ 0-2942-8445 ต่อ 202  หรือ  E-mail : fgraptt@ku.ac.th

ขอรับทุนสนับสนุน

คุณกิติคุณ จัมปาสุต              เบอร์ติดต่อ 0-2942-8445 ต่อ 406  หรือ  E-mail : fgrakkj@ku.ac.th

เวลาทำการ

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ
ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 – 15.30 น.

แผนที่การเดินทาง