รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการ GSPP

ลำดับวิทยาเขตคณะภาควิชาสาขาวิชาชื่อรายวิชา (TH)ชื่อรายวิชา (EN)สถานะการรับสมัครวัน-เวลาที่สอนอาจารย์ผู้สอนรายละเอียดเพิ่มเติม
1บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์-ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680511การถอดรหัสนวัตกรรมและการย้อนคิดเชิงวิพากษ์Innovation Decoding and Critical Rethinking2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
คลิกที่นี้
2บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์-ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680512การบูรณาการศาสตร์สู่นวัตกรรมพลิกผันKnowledge Integration toward Disruptive Innovation2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
คลิกที่นี้
3บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์-ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680531แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนCircular Economy Models for Sustainable Development2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
คลิกที่นี้
4บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์-ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680591ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนResearch Methodology in Knowledge of The Land for Sustainable Development2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
คลิกที่นี้
5บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (XY05)01555551ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาเซลล์Molecular and Cellular Biology Laboratory2564รับสมัคร 2565-อ.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
โทร. 034-353-220-21 ต่อ 302
คลิกที่นี้
6บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (XY05)01555553การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชPlant Phenotyping2564รับสมัคร 2565-อ.วินัย อุดขาว
โทร. 034-353-220-21 ต่อ 217
คลิกที่นี้
7บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (XY05)01555533ชีวสารสนเทศการเกษตรAgricultural Bioinformatics2564รับสมัคร 2565-อ.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่
โทร. 034-353-220-21 ต่อ 311
คลิกที่นี้
8บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา-การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556571เทคนิคการตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติInvestigation and Evaluation Techniques for Land Use and Natural Resource Management2564รับสมัคร 2565เสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร
โทร. 085-199-1809
คลิกที่นี้
9บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา-การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556592การศึกษาสหวิทยาการภาคสนามInterdisciplinary Field Study2564รับสมัคร 2565เสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
-คลิกที่นี้
10บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา-การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY62)01556573เทคนิคการสารวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ เชิงสหวิทยาการInterdisciplinary Techniques of Land Use lnvestigation and Natural Resource Quality Assessment2564รับสมัคร 2565เสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร
โทร. 085-199-1809
คลิกที่นี้
11บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007522การผลิตผักโดยไม่ใช้ดินVegetable Production in Soilless Culture2560ปิดรับสมัครอังคาร: บรรยาย
13.00-15.00 น.
อังคาร: ปฏิบัติการ
15.00-17.00 น.
อ.ปริยานุช จุลกะ
โทร. 081-906-5680
คลิกที่นี้
12บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007582 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้Postharvest Physiology of Fruits, Vegetables and Flowers2560ปิดรับสมัครจันทร์: บรรยาย
09.00-12.00 น.
อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
โทร. 097-245-4014
คลิกที่นี้
13บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007531สรีรวิทยาของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับPhysiology of Ornamental Plant Production2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย
13.00-15.00 น.
พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ
15.00-17.00 น.
อ.พัชรียา บุญกอแก้ว
โทร. 082-521-0210
คลิกที่นี้
14บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007551สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวนAdvanced Physiology of Horticultural Crop Production2560ปิดรับสมัครจันทร์: บรรยาย
09.00-12.00 น.
อ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
โทร. 081-408-1116
คลิกที่นี้
15บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007555การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตรPlant Tissue Culture in Agriculture2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย
10.00-12.00 น.
พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ
13.00-15.00 น.
อ.เณอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
โทร. 086-783-4234
คลิกที่นี้
16บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2560ปิดรับสมัครเปิดหมู่ตามผู้สอนอ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
โทร. 081-408-1116
คลิกที่นี้
17บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003522การปรับตัวของพืชCrop Adaptation2564รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
โทร. 087-009-3646
อ.ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์
โทร. 098-104-6784
คลิกที่นี้
18บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003555สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียดCrop Physiology under Environmental Stress2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร. อรุณี วงษ์แก้ว
โทร. 062-364 4751
คลิกที่นี้
19บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003578การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับBreeding for Environmental Stresses2564รับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ภัศจี คงศีล
โทร. 080-571-8950
คลิกที่นี้
20บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003561การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์Pasture Management2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ทรงยศ โชติชุติมา
โทร. 086-616-8070
คลิกที่นี้
21บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003576การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง IIAdvanced Plant Breeding II2564ปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล
โทร. 081-910-0005
คลิกที่นี้
22บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003593สถิติและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัย ด้านพืชไร่Statistics and Computer Packages in Agronomic Research2564ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล
โทร. 081-910-0005
คลิกที่นี้
23บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002521โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องNon-ruminant Nutrition2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิริยา ลุ้งใหญ่
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
24บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002531พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์Animal Population Genetics2560รับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
25บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002533การประเมินพันธุกรรมสัตว์Animal Genetic Evaluation2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
26บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002537ระบบการปรับปรุงพันธุ์สุกรSwine Breeding System2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
27บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002545พฤติกรรมปศุสัตว์และสัตวปีกLivestock and Poultry Behavior2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จําเริญ เที่ยงธรรม
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
28บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002516การจัดการของเสียจากสัตว์Animal Waste Management2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิริยา ลุ้งใหญ่
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
29บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002522โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องRuminant Nutrition2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พงศ์ธร คงมั่น
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
30บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002532พันธุศาสตร์สถิติStatistical Genetics2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
31บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ (XA28)01002548จรรยาบรรณของการใช้สัตว์ในงานวิจัยEthics of Animal Use in Research2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จําเริญ เที่ยงธรรม
โทร. 02-579-1120
คลิกที่นี้
32บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01005527เทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานเกษตรกลวิธานAppropriate Technology for Agricultural Mechanization2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
โทร. 081-940-9903
คลิกที่นี้
33บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018513เครื่องมือและการวัดในงานระบบเกษตรInstrument and Measurement in Agricultural System2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
โทร. 097-276-8907
คลิกที่นี้
34บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018514เทคโนโลยีระบบเกษตรแบบเข้ม Intensive Agricultural System Technology2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
คลิกที่นี้
35บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018524เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูงAdvanced Post Harvest Mechanization2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
คลิกที่นี้
36บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018551เทคโนโลยีอบแห้งและการวิเคราะห์ระบบDrying Technology and System Analysis2560รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.รติยา ธุวพาณิชยานันท์
โทร. 081-625-0994
คลิกที่นี้
37บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018553เทคโนโลยีเรือนบรรจุ Packing House Technology2560รับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
คลิกที่นี้
38บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018554บรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรAgricultural Product Packaging2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
คลิกที่นี้
39บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018555เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง Advanced Rice Processing Technology2560รับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.ดลฤดี ใจสุทธิ์
โทร. 083-935-5159
คลิกที่นี้
40บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018561พลังงานชีวภาพ Bio-energy2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดลฤดี ใจสุทธิ์
โทร. 083-935-5159
คลิกที่นี้
41บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018571เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร Information and Communication Technology in Agricultural Systems2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
โทร. 080-999-2652
คลิกที่นี้
42บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018572เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำPrecision Agriculture Technology2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
โทร. 081-661-3946
คลิกที่นี้
43บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018573ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตและการจัดการทางการเกษตรDecision Support Systems for Agricultural Production and Management2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
โทร. 080-999-2652
คลิกที่นี้
44บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018511การจัดการระบบผลิตเกษตรขั้นสูงAdvanced Agricultural Production Systems Management2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์
โทร. 081-939-8975
คลิกที่นี้
45บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018512การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรขั้นสูงAdvanced Agricultural Logistics Management2560รับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
โทร. 080-999-2652
คลิกที่นี้
46บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018521การควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบเกษตรAutomation Control in Agricultural Systems2560รับสมัคร 2565บรรยาย:พุธ
17.00-19.00 น.
ปฏิบัติการ:จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
โทร. 097-276-8907
คลิกที่นี้
47บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018522การจัดการเทคโนโลยีสำหรับเกษตรอินทรีย์เขตร้อน Technology Management for Tropical Organic Farming2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์คลิกที่นี้
48บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018523เมคคาทรอนิกส์และระบบอัจฉริยะสำหรับเครื่องจักรกลเกษตรMechatronics and Intelligent Systems for Agricultural Machinery2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
โทร. 081-940-9903
คลิกที่นี้
49บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018541เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการของเสียทางการเกษตรAdvanced Technology in Agricultural Waste Management2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อนุสรณ์ เชื้อสามารถคลิกที่นี้
50บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018542เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชเขตร้อนTropical Plant Factory Technology2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิตคลิกที่นี้
51บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018574คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร Computer for Research in Agricultural System Technology2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
โทร. 081-661-3946
คลิกที่นี้
52บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018552เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรด้วยความเย็นAgricultural Product Cold Storage Technology2560รับสมัคร 2565อังคาร 13.00-16.00 น.อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร โทร. 081-922-4525คลิกที่นี้
53บางเขนเกษตรเกษตรกลวิธานเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018562พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบเกษตรSolar Energy in Agricultural Systems2560รับสมัคร 2565พุธ 13.00-16.00 น.อ.ยุพดี ฟูประเสริฐ โทร. 089-534-6254คลิกที่นี้
54บางเขนเกษตรสัตวบาลโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (XA37)01002521วิทยาศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์Animal Nutrition Science2563รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.วิริยา ลุ้งใหญ่
โทร. 083-061-5459
คลิกที่นี้
55บางเขนเกษตรสัตวบาลโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (XA37)01023513สารเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสัตว์Feed Additives and Feed for Animal Health2563รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.กนกพร พ่วงพงษ์
โทร. 085-594-4946
คลิกที่นี้
56กำแพงแสนเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ (XA21)02047591ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรResearch Methods in Agricultural Research and Development2564ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภชัย อำคา โทร. 084-335-2211คลิกที่นี้
57กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050542ดินปัญหาและการใช้ประโยชน์Problem Soils and Utilizations2560รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-10.30 น.
พฤหัสบดี
09.00-10.30 น.
อ.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
โทร. 089-811-6265
คลิกที่นี้
58กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050552อินทรียวัตถุในดินSoil Organic Matter2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กนกกร สินมา
โทร. 097-001-4570
คลิกที่นี้
59กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050534สารปนเปื้อนในดินSoil Contaminants2560รับสมัคร 2565พุธ
14.00-16.00 น.
อ.ศุภชัย อำคา
โทร. 084-335-2211
คลิกที่นี้
60กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการจัดการทางดินResearch Methods in Soil Science and Management Technology2560รับสมัคร 2565อังคาร
10.30-12.00 น.
พฤหัสบดี
10.30-12.00 น.
อ.กนกกร สินมา
โทร. 097-001-4570
คลิกที่นี้
61กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
คลิกที่นี้
62กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050531เคมีดินสิ่งแวดล้อมEnvironmental Soil Chemistry2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง
โทร. 034-351-893 ต่อ 115
คลิกที่นี้
63กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050532ธาตุอาหารพืชในระบบนิเวศการเกษตรPlant Nutrients in Agricultural Ecosystem2560รับสมัคร 2565อังคาร
10.30-12.00 น.
พฤหัสบดี
10.30-12.00 น.
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
โทร. 081-712-7093
คลิกที่นี้
64กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050553กระบวนการตรึงไนโตรเจนNitrogen Fixation Processes2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 097-043-8120
คลิกที่นี้
65กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050543ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรดินเขตร้อนอย่างยั่งยืนNature and Sustainable Uses of Tropical Soil Resources2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
โทร. 089-114-1704
คลิกที่นี้
66กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050535การจัดการของเสียเพื่อการผลิตพืชWaste Management for Crop Production2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ศุภชัย อำคา
โทร. 084-335-2211
คลิกที่นี้
67กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050573ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการดินขั้นสูงDecision Supporting System for Advanced Soil Management2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นงภัทร ไชยชนะ
โทร. 062-196-4647
คลิกที่นี้
68กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
คลิกที่นี้
69กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050571คุณภาพและการกร่อนดินSoil Quality and Erosion2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
โทร.091-779-9971
คลิกที่นี้
70กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043551ระบบการขนส่งและการทวนสอบเพื่อความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรLogistic and Traceability System for Food Safety in Agricultural Produces2564รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พจนา สีมันตร
โทร. 094-415-6309
คลิกที่นี้
71กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043561วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ขั้นสูงAdvanced Meat Science and Technology2564รับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สุเจตน์ ชื่นชม
โทร. 092-699-5523
คลิกที่นี้
72กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043562วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำนมขั้นสูงAdvanced Milk Science and Technology2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
คลิกที่นี้
73กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043563วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไข่ขั้นสูงAdvanced Egg Science and Technology2564รับสมัคร 2565พุธ
09.00-12.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
คลิกที่นี้
74กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043571ทัศนมิติด้านความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรPerspective in Food Safety of Agricultural Produces2564รับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
คลิกที่นี้
75กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043572มาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยของอาหารFood Safety Standard and International Policy2564รับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์
โทร. 064-494-2417
คลิกที่นี้
76กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043575การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรAgricultural Product Quality Assurance2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
คลิกที่นี้
77กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043576นวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรInnovation and Value Added in Agricultural Products2564รับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.พจนา สีมันตร
โทร. 094-415-6309
คลิกที่นี้
78กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043578ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของผลผลิตAgricultural Production System for Food Safety of Produces2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.สมิต ยิ้มมงคล
โทร. 081-943-9161
คลิกที่นี้
79กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043579การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรSensory Quality Evaluation of Agricultural Produces2564รับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอ
โทร. 084-015-0603
คลิกที่นี้
80บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Advanced Research Methods in Animal Health Technology2562ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020
คลิกที่นี้
81บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605514ชีวโมเลกุลของเซลล์ทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Cell Molecular Biology in Animal Health Technology2562ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015
คลิกที่นี้
82บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Research Methods in Animal Health Technology2562ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020
คลิกที่นี้
83บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technology2562ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015
คลิกที่นี้
84บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605517พันธุวิศวกรรมทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Genetic Engineering in Animal Health Technology2562ปิดรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
และ13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200ต่อ 616015
คลิกที่นี้
85บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605536โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำEmerging and Re-emerging Infectious Diseases2562ปิดรับสมัครพฤหัส
09.00-12.00 น.
อ.ทนพญ.ดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616034
คลิกที่นี้
86บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605554เทคโนโลยีการบําบัดทางเคมีและชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์Chemical and Biological Remediation Technology for Animal Industry2562ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616018
คลิกที่นี้
87บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technology2562ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616038
คลิกที่นี้
88บางเขนประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (XB03)01251523ฮอร์โมนในการเพาะเลยงสัตว์น้ำHormone in Aquaculture2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
โทร. 091-776-9509
คลิกที่นี้
89บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplankton2561ปิดรับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
90บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255513สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลMarine Benthos2561ปิดรับสมัครจันทร์
15.00-17.00 น.
อังคาร
10.00-12.00 น.
อ.นภาขวัญ แหวนเพชรคลิกที่นี้
91บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Sea2561ปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.จินตนา สและน้อยคลิกที่นี้
92บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255548เทคโนโลยีแบบจําลองชีวเคมีทางทะเลMarine Biochemical Modeling Technology2561ปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ธนัสพงษ์ โภควนิชคลิกที่นี้
93บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255562มลพิษในน้ำกร่อยEstuarine Pollution2561ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-13.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
94บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255571สมุทรกรณีMarine Affairs2561ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สุชาย วรชนะนันท์คลิกที่นี้
95บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255573การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลEnvironmental Impact Assessment in Marine Ecosystem2561ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
ติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
96บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255574การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Marine Tourism2561ปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
ติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
97บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2561ปิดรับสมัครติดต่อสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชาติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
98บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplankton2561ปิดรับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
99บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255521ประชาคมหญ้าทะเลSeagrass Community2561ปิดรับสมัครจันทร์15.00-16.00 น.พฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
อ.นภาขวัญ แหวนเพชรคลิกที่นี้
100บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255523นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลEcology of Marine Phytoplankton2561ปิดรับสมัครศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
101บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255524ชีวภูมิศาสตร์ของแพลงก์ตอนสัตว์ทะเลBiogeography of Marine Zooplankton2561ปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
102บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Sea2561ปิดรับสมัครจันทร์, อังคาร
13.00-14.30 น.
อ.จินตนา สและน้อยคลิกที่นี้
103บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255542พฤติกรรมของสตว์น้ำBehavior of Aquatic Animals2561ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.00 น.
ศุกร์
10.00-12.00 น.
อ.จรวย สุขแสงจันทร์คลิกที่นี้
104บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255551การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์Remote Sensing in Oceanography2561ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภาคลิกที่นี้
105บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255554กระบวนการกายภาพสมุทรศาสตร์ชายฝั่งPhysical Processes in Coastal Oceanography2561ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภาคลิกที่นี้
106บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255563ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีRed Tide2561ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
107บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255572การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Utilization of Marine Resources2561ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สุชาย วรชนะนันท์คลิกที่นี้
108บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2561ปิดรับสมัคร-ติดต่อสาขาวิชา/ อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชาคลิกที่นี้
109บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372651ภาษาศาสตร์ปริชานCognitive Linguistics2560รับสมัคร 2565ศุกร์
15.00-18.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
คลิกที่นี้
110บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Advanced Research Methodology in Applied Linguistics2560รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
คลิกที่นี้
111บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372696เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Selected Topics in Applied Linguistics2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
โทร. 081-497-9209
คลิกที่นี้
112บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372631ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์สังคมCurrent Issues in Sociolinguistics2560รับสมัคร 2565พุธ
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
โทร. 084-663-0636
คลิกที่นี้
113บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372681การประยุกต์งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติApplication of Natural Language Processing2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
โทร. 081-497-9209
คลิกที่นี้
114บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372682ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Current Issues in Applied Linguistics2560รับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
คลิกที่นี้
115บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372611ศัพทานุกรมศาสตร์Lexicography2560รับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
คลิกที่นี้
116บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372631ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์สังคมCurrent Issues in Sociolinguistics2560รับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ชไมภัค เตชัสอนันต์
โทร. 091-715-6546
คลิกที่นี้
117บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372511สัทศาสตร์และสัทวิทยา Phonetics and Phonology2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
คลิกที่นี้
118บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372521วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ Morphology and Syntax2564รับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
อ.ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
โทร. 081-912-6643
คลิกที่นี้
119บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372531อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์ Semantics and Pragmatics2564รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
โทร. 085-910-0757
คลิกที่นี้
120บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372533วัจนปฎิบัติศาสตร์ประยุกต์ Applied Pragmatics2564รับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
โทร. 085-910-0757
คลิกที่นี้
121บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372534วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์Critical Discourse Analysis2564รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
โทร. 089-107-5478
คลิกที่นี้
122บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372591ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Research Methods in Applied Linguistics2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
โทร. 091-715-6546
คลิกที่นี้
123บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372561การประยุกต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องApplications of Linguistics to Related Fields2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
คลิกที่นี้
124บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372551ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง Contrastive Linguistics2564รับสมัคร 2565จันทร์
14.30-17.30 น.
อ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
โทร. 084-663-0636
คลิกที่นี้
125บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372512สัทศาสตร์และสัทวิทยาประยุกต์ Applied Phonetics and Phonology2564รับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
คลิกที่นี้
126บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372531อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์Semantics and Pragmatics2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
คลิกที่นี้
127บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372533วัจปฎิบัติศาสตร์ประยุกต์Applied Pragmatics2564รับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
โทร. 085-910-0757
คลิกที่นี้
128บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372561การประยุกต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องApplications of Linguistics to Related Fields2564รับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
คลิกที่นี้
129บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372553ภาษาศาสตร์จิตวิทยาPsycholinguistics2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
โทร. 089-107-5478
คลิกที่นี้
130บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372565ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลCorpus Linguistics2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
โทร. 081-497-9209
คลิกที่นี้
131บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372555ภาษาศาสตร์กับปัญหาการแปลLinguistic and Translation Problems2564รับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
โทร. 081-617-0121
คลิกที่นี้
132บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (XD06)01419534วิธีรวดเร็วและอัตโนมัติในจุลชีววิทยาทางอาหารRapid Methods and Automation in Food Microbiology2560ปิดรับสมัครอังคาร (บรรยาย)
08.00-10.00 น.
รศ.ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
โทร 02-562-5555ต่อ 646613
คลิกที่นี้
133บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (XD06)01419531เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาMicrobial Technology2560ปิดรับสมัครอังคาร ,พฤหัสบดี (บรรยาย)
09.00-10.00 น.
อังคาร (ปฏิบัติการ)
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล
โทร 02-562-5555 ต่อ 646634
คลิกที่นี้
134บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (XD06)01419535ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลนทรีย์Microbial Food Safety2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
โทร 02-562-5555 ต่อ 646646
คลิกที่นี้
135บางเขนวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์พันธุศาสตร์ (XD09)01416511พันธุศาสตร์แบบเข้มIntensive Genetics2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วรรณรดา สุราช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 646701-2
คลิกที่นี้
136บางเขนวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์พันธุศาสตร์ (XD09)01416561ชีวสารสนเทศBioinformatics2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธีรศักดิ์ เอโกบล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 646701-2
คลิกที่นี้
137บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422541*ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติProbability and Statistical Theory2560รับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
11.00-12.30 น.
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122
คลิกที่นี้
138บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422543เทคนิคการเลือกตัวอย่างSampling Techniques2560รับสมัคร 2565จันทร์, พุธ
13.00-14.30 น.
ผศ.ดร.มีนา เลา
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647124
คลิกที่นี้
139บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422555การวิเคราะห์หลายตัวแปรMultivariate Analysis2560รับสมัคร 2565จันทร์
9.00-12.00 น.
ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647112
คลิกที่นี้
140บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422561*แผนแบบการทดลองExperimental Design2560รับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.30 น.
รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114
คลิกที่นี้
141บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422512สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยApplied Statistics for Research2560คลิกที่นี้
142บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422513การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภทAnalysis of Categorical Data2560คลิกที่นี้
143บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422641ความน่าจะเป็นและทฤษฎีเมเชอร์Probability and Measure Theory2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
9.00-12.00น.
อ.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647123
คลิกที่นี้
144บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422651ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้นTheory of Linear Model2560รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647121
อ.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647111
คลิกที่นี้
145บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422654วิธีการถดถอยสำหรับการวิจัยRegression Methods for Research2560รับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647119
คลิกที่นี้
146บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422681การวิเคราะห์กระบวนการสโตแคสติกAnalysis of Stochastic Process2560รับสมัคร 2565ศุกร์
9.00-12.00 น.
อ.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647123
คลิกที่นี้
147บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422611การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงAdvanced Data Analysis2560คลิกที่นี้
148บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422621ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติStatistical Machine Learning Theories2560คลิกที่นี้
149บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422631การวิเคราะห์ทางชีวสถิติBiostatistical Analysis2560คลิกที่นี้
150บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422632การออกแบบและวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางคลินิกDesign and Analysis for Clinical Research2560คลิกที่นี้
151บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422633ความน่าจะเป็นและทฤษฎีเมเชอร์วิธีทางสถิติสำหรับพิษวิทยาStatistical Methods for Toxicology2560คลิกที่นี้
152บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422634การวิเคราะห์ความอยู่รอดSurvival Analysis2560คลิกที่นี้
153บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422635การวิเคราะห์เชิงลำดับสำหรับการลองทางคลินิกSequential Analysis for Clinical Trial2560คลิกที่นี้
154บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422636วิธีสถิติสำหรับข้อมูลพันธุศาสตร์Statistical Methods for Genetic Data2560คลิกที่นี้
155บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422642สถิติอนุมานขั้นสูงAdvanced Statistical Inference2560คลิกที่นี้
156บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422643สถิติแบบเบส์Bayesian Statistics2560คลิกที่นี้
157บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422644ทฤษฎีการเลือกตัวอย่างขั้นสูงSampling Theory2560คลิกที่นี้
158บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422645ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติStatistical Decision Theory2560คลิกที่นี้
159บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422646สถิติเชิงทฤษฎีTheoretical Statistics2560คลิกที่นี้
160บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422647การคำนวณเชิงสถิติขั้นสูงAdvanced Statistical Computing2560คลิกที่นี้
161บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422652การวิเคราะห์การถดถอยขั้นสูงAdvanced Regression Analysis2560คลิกที่นี้
162บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422653อนุกรมเวลาขั้นสูงAdvanced Time Series2560คลิกที่นี้
163บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422655การวิเคราะห์ข้อมูลนับAnalysis of Count Data2560คลิกที่นี้
164บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422661การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองขั้นสูงAdvanced Experimental Design and Analysis2560คลิกที่นี้
165บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422682ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทางสถิติTheory of Statistical Quality Control2560คลิกที่นี้
166บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422686การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ขั้นสูง Advanced Reliability Analysis2560คลิกที่นี้
167บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสถิติAdvanced Research Methods in Statistics2560คลิกที่นี้
168บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422514สถิติไม่อิงพารามิเตอร์Nonparametric Statistics2560คลิกที่นี้
169บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422522การคำนวณเชิงสถิติStatistical Computing2560คลิกที่นี้
170บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422523เหมืองข้อมูลเชิงสถิติStatistical Data Mining2560คลิกที่นี้
171บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422524วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติStatistical Data Science2560คลิกที่นี้
172บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422531สถิติชีววิเคราะห์Statistics for Bioassay2560คลิกที่นี้
173บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422543เทคนิคการเลือกตัวอย่าง Sampling Techniques2560คลิกที่นี้
174บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422552เทคนิคการพยากรณ์Forecasting Techniques2560คลิกที่นี้
175บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422553สถิติเพื่อการตัดสินใจStatistics for Decision2560คลิกที่นี้
176บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422554การวิเคราะห์ข้อมูลและการถดถอยData Analysis and Regression2560คลิกที่นี้
177บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422555การวิเคราะห์หลายตัวแปรMultivariate Analysis2560คลิกที่นี้
178บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422562การวิเคราะห์และแผนแบบผิวตอบสนองResponse Surface Design and Analysis2560คลิกที่นี้
179บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422571ตัวแบบการประกันชีวิตLife Insurance Models2560คลิกที่นี้
180บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422572ตัวแบบการประกันวินาศภัยCasualty Insurance Models2560คลิกที่นี้
181บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422581สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพStatistics for Quality Control2560คลิกที่นี้
182บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422582การวิจัยดำเนินงานOperations Research2560คลิกที่นี้
183บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422583เทคนิคการจำลองSimulation Techniques2560คลิกที่นี้
184บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422584ความเชื่อถือได้เชิงสถิติStatistical Reliability2560คลิกที่นี้
185บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422585กระบวนการสโตแคสติกStochastic Processes2560คลิกที่นี้
186บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422591ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติResearch Methods in Statistics2560คลิกที่นี้
187บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422542*สถิติเชิงอนุมานInferential Statistics2560รับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.30 น.
รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที
โทร. 02-562-5444
ต่อ 647114
คลิกที่นี้
188บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422551*ตัวแบบเชิงเส้นทางสถิติStatistical Linear Models2560รับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
10.00-10.30 น.
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
โทร. 02-562-5444
ต่อ 647122
คลิกที่นี้
189บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436511หลักมาตรวิทยาPrinciples of Metrology2560ปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
คลิกที่นี้
190บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436512การวิเคราะห์ทางมาตรวิทยาMetrological Analysis2560ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา
โทร. 081-772-1955
คลิกที่นี้
191บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436513การสืบมาตรฐานทางมาตรวิทยาและ เอกสารหลักฐานMetrological Traceability and Documentation2560ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-17.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
คลิกที่นี้
192บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436521มาตรวิทยาเชิงกลMechanical Metrology2560ปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
คลิกที่นี้
193บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436522ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกลLaboratory in Mechanical Metrology2560ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
คลิกที่นี้
194บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436523มาตรวิทยาเชิงความร้อนThermal Metrology2560ปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.ชัยยะ เหลือวิริยะ
โทร. 089-233-7409
คลิกที่นี้
195บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436524มาตรวิทยาเชิงความร้อนภาคปฏิบัติการLaboratory for Thermal Metrology2560ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
คลิกที่นี้
196บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436531มาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กElectrical and Magnetic Metrology2560ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พงศกร จันทรัตน์
โทร. 086-669-1508
คลิกที่นี้
197บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436532ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและ แม่เหล็กLaboratory in Electrical and Magnetic Metrology2560ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.พงศกร จันทรัตน์
โทร. 086-669-1508
คลิกที่นี้
198บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436541มาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงAdvanced Photonic Metrology2560ปิดรับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
199บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436542ปฏิบัติการมาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงLaboratory in Advanced Photonic Metrology2560ปิดรับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
200บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436561มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมManufacturing Measurement2560ปิดรับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
201บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซโทปรังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421515เคมีและกระบวนการทางรังสีRadiation Chemistry and Processing2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.ฤทธี มีสัตย์
โทร. 095-659-9398
คลิกที่นี้
202บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซโทปรังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421522เทคโนโลยีการเหนี่ยวนําให้กลายพันธุ์ในพืชInduced Mutation Technology in Plants2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.พีรนุช จอมพุก
โทร. 089-069-5989
คลิกที่นี้
202บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418512หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์Principles of Computer Programming Languages2564ปิดรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.จันทนา จันทราชัย
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647206
คลิกที่นี้
203บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีDesign and Analysis of Algorithms2564รับสมัคร 2565เสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
คลิกที่นี้
204บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418556การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์Cloud Computing Principle and Application2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647242
คลิกที่นี้
205บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418562การเรียนรู้ของเครื่องจักรMachine Learning2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
08.00 – 11.00 น.
รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647223
คลิกที่นี้
206บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418584การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์Computer Animation2564ปิดรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
คลิกที่นี้
207บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์Principles of Computer Systems2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
คลิกที่นี้
208บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418535ระบบแบบกระจายDistributed Systems2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.นพดล จันทร์เอี่ยม
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647239
คลิกที่นี้
209บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418566วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติstatistical Data Science2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
คลิกที่นี้
210บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418573การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์Software Testing and Verification2564ปิดรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
คลิกที่นี้
211บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418588การประมวลผลภาพดิจิทัลDigital Image Processing2564ปิดรับสมัครเสาร์ 08.00-11.00 น.ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา โทร. 02-562-5555 ต่อ 647237คลิกที่นี้
212บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418571วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์Applied Software Engineering2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
คลิกที่นี้
213บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418582คอมพิวเตอร์วิทัศน์Computer Vision2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
คลิกที่นี้
214บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์Selected Topics in Computer Science : Reality (XD)2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
คลิกที่นี้
215บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418598เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ(Special Problems) : Natural Language Processing (NLP)2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647241
คลิกที่นี้
216บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418565วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่Data Science with Big Data Analytic2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
คลิกที่นี้
217บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418581คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้Interactive Computer Graphics2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
คลิกที่นี้
218บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์Selected Topics in Computer Science : Visual Effects (VFX)2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
คลิกที่นี้
219บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411543ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์Applied Geomorphology2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
คลิกที่นี้
220บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411553วิทยาแผ่นดินไหวSeismology2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์
โทร. 089-968-2035
คลิกที่นี้
221บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411572การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติSite Analysis on Natural Resources2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
คลิกที่นี้
222บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411581พลวัตระบบโลกEarth System Dynamics2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
คลิกที่นี้
223บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411544 นิติธรณศาสตร์Forensic Geosciences2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
คลิกที่นี้
224บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411545ธรณีแหล่งท่องเที่ยวGeotourism2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
คลิกที่นี้
225บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411554การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนReflection Seismic Exploration2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์
โทร. 089-968-2035
คลิกที่นี้
226บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411582การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนามNatural Resource Field Study2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช
โทร. 062-636-1953
คลิกที่นี้
227ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688521เมแทบอไลต์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติMetabolites from Natural Products2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
โทร. 081-623-4659
คลิกที่นี้
228ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688552การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชิงพาณิชย์Development of Natural Products for Commercial2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอน-คลิกที่นี้
229ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688532พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติToxicology of Natural Products2561ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
โทร. 081-623-4659
คลิกที่นี้
230บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีDesign and Analysis of Algorithms2564รับสมัคร 2565เสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
คลิกที่นี้
231บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418556การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์Cloud Computing Principle and Application2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647242
คลิกที่นี้
232บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418562การเรียนรู้ของเครื่องจักรMachine Learning2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
08.00 – 11.00 น.
รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647223
คลิกที่นี้
233บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418565วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่Data Science with Big Data Analytic2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
คลิกที่นี้
234บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418581คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้Interactive Computer Graphics2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
คลิกที่นี้
235บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์Selected Topics in Computer Science : Visual Effects (VFX)2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
คลิกที่นี้
236บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์Principles of Computer Systems2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
คลิกที่นี้
237บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418535เทคนิคทางขั้นตอนวิธีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่Algorithmic Techniques for Massive Data2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.นพดล จันทร์เอี่ยม
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647239
คลิกที่นี้
238บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418566สถิติวิทยาการข้อมูลStatistical Data Science2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ธรรมกร แซ่ตั้ง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
คลิกที่นี้
239บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418571วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์Applied Software Engineering2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
คลิกที่นี้
240บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418582คอมพิวเตอร์วิทัศน์Computer Vision2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
คลิกที่นี้
241บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Reality (XD)Selected Topics in Computer Science : Reality (XD)2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
คลิกที่นี้
242บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418598เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Special Problems : Natural Language Processing (NLP)2564รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647241
คลิกที่นี้
243บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205518หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้Principle of Machine Learning and its Applications2560รับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
รศ ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
โทร. 085-505-3755
คลิกที่นี้
244บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205521ระบบสื่อสารดิจิทัลDigital Communications Systems2560รับสมัคร 2565จันทร์, ศุกร์
10.30 – 12.00 น.
รศ ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1571
คลิกที่นี้
245บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205528การออกแบบระบบสื่อสารไร้สายWireless Communication System Design2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
อ.วชิระ จงบุรี
โทร. 081-451-0824
คลิกที่นี้
246บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205515การประมวลภาพและการแทนImage Processing and Representation2560รับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
โทร. 089-669-2929
คลิกที่นี้
247บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205527เครือข่ายสื่อสารข้อมูลData Communication Networks2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1575
คลิกที่นี้
248บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205538เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์Solar Cells Technology2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
โทร. 081-831-6157
คลิกที่นี้
249บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205549การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กําลังPower Electronics Design and Integration2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00 – 12.00 น.
ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฑวณิช
โทร. 094-649-9914
คลิกที่นี้
250บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205552เสถียรภาพของระบบกําลังPower System Stability2560รับสมัคร 2565อังคาร
13.00 – 16.00 น.
ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1575
คลิกที่นี้
251บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205554วิศวกรรมการป้องกันระบบกําลังPower System Protection Engineering2560รับสมัคร 2565พุธ
09.00 – 12.00 น.
ผศ.ดร.คมสันต์ หงส์สมบัติ
โทร. 083-555-5164
คลิกที่นี้
252บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205585คลังข้อมูลและการสร้างแบบจําลองข้อมูลสําหรับการบริหารทรัพย์สินData Warehouse and Data Modeling for Asset2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
โทร. 089-786-2786
คลิกที่นี้
253บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205587การออกแบบและหลักการเครื่องมือ วัดทางชีวการแพทย์Biomedical Instrumentation and Design2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย
โทร 086-632-0946
คลิกที่นี้
254บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Design2560ปิดรับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010
คลิกที่นี้
256บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineering2560ปิดรับสมัครเสาร์-อาทิตย์ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005
คลิกที่นี้
257บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศAir Pollution Control Engineering2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016
คลิกที่นี้
258บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineering2560ปิดรับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013
คลิกที่นี้
259บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Design2560ปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010
คลิกที่นี้
260บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineering2560ปิดรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005
คลิกที่นี้
261บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210515กระบวนการบําบัดน้ำเสียขั้นสูงAdvanced Wastewater Treatment Processes2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1001
คลิกที่นี้
262บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ Air Pollution Control Engineering2560ปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016
คลิกที่นี้
263บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineering2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
รศ.ดร.สญญา สริวิทยาปกรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013
คลิกที่นี้
264กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201515เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรExperimental Techniques and Testing of Agricultural Machinery2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
โทร. 034-351-896
คลิกที่นี้
265กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201516การเกษตรแม่นยำPrecision Agriculture2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
โทร. 034-351-896
คลิกที่นี้
266กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201517พลศาสตร์ดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดินSoil Dynamics in Tillage and Traction2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
โทร. 034-351-896
คลิกที่นี้
267กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201541เทคนิคการสร้างภาพไฮเปอร์สเปกตรัมทางการเกษตรHyperspectral Imaging Technique in Agriculture2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินาฎ น้อยพิทักษ์
โทร. 034-351-896
คลิกที่นี้
268ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626511การตัดสินใจและสถิติในการจัดการวิศวกรรมDecisions and Statistics in Engineering Management2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
269ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626521การหาค่าดีที่สุดประยุกต์ในเชิงอุตสาหกรรมApplied Optimization in Industries2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
270ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626541การวินิจฉัยองค์กรEnterprise Diagnosis2560ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
271ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626524การจําลองการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจSimulation in Industrial and Business Management2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
272ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626542การบัญชีการเงินและการบริหารFinancial and Managerial Accounting2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
273ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626546การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมManagement of Technology and Innovation2560ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
274ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604517พลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนเชิงคํานวณComputational Fluid Dynamics and Heat Transfer2565ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
275ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604519การเผาไหม้ขั้นสูงAdvanced Combustion2565ปิดรับสมัครศุกร์
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
276ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604522เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์Alternative Fuels for Vehicles2565ปิดรับสมัครพุธ
09.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
277ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604555การออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าDesign and Analysis of Mechatronics Systems2565ปิดรับสมัครพุธ
19.30-22.30 น.
-คลิกที่นี้
278ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604518เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในขั้นสูงAdvanced Internal Combustion Engines2565ปิดรับสมัครจันทร์
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
279ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604521การควบคุมการปลดปล่อยไอเสียจากยานยนต์Control of Exhaust Emissions from Vehicles2565ปิดรับสมัครอังคาร
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
280ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604556การควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือทางวิศวกรรมเครื่องกลFuzzy Logic Control in Mechanical Engineering2565ปิดรับสมัครพุธ
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
281ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604571การออกแบบผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์Polymer Product Design2565ปิดรับสมัครศุกร์
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
282ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604573หุ่นยนต์ในการผลิตRobotics in Manufacturing2565ปิดรับสมัครจันทร์
18.30-21.00 น.
-คลิกที่นี้
283ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627511หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมPrinciples of Safety Engineering and Environmental Management2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
284ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627513การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการEnvironmental Risk Assessment and Management2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
285ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627521การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมHazard Analysis and Industrial Accident Prevention2560ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
286ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627525การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยFire Safety Design2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
287ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627528ความปลอดภัยทางรังสีRadiation Safety2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
288ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627532วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมEnvironmental Science and Society2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
289ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627512การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมData Analysis and Decision Making for Safety Engineering and Environmental Management2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
290ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627523การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยEngineering Design of Safety2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
291ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627526การป้องกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรมIndustrial Fire Protection2560ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
292ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627531การลดมูลฝอยและของเสียอันตรายSolid and Hazardous Waste Reduction2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
293ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627534การจัดการมลพิษอุตสาหกรรมIndustrial Pollution Management2560ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-คลิกที่นี้
294บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166521จิตวิทยาการเรียนการสอนPsychology of Learning and Teaching2560รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
10.00-12.00 น.
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์คลิกที่นี้
295บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166524ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนTheories of Personality and Motivation for Development of Learners2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.มฤษฎ์ แก้วจินดา,
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
คลิกที่นี้
296บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166526แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Trends of Learning Development in 21st Century2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-10.00 น.
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์,
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
คลิกที่นี้
297บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166528พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษาBuddhist Psychology for Education2560ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
298บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166531พลวัตในการแนะแนวDynamic Approach in Guidance2560รับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
299บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166532เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวขั้นสูงAdvance Guidance Tools and Techniques2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
300บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166534สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษาMental Health and Adjustment in Educational Setting2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
301บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166541ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาTheories and Techniques of Counseling2560รับสมัคร 2565ศุกร์
10.00-12.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดาคลิกที่นี้
302บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166543ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคลBasic counseling skill and Individual Counseling2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-12.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา,
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
คลิกที่นี้
303บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166544การปรึกษาแบบกลุ่มGroup Counseling2560ปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดาคลิกที่นี้
304บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166592ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์Research Methodology in Behavioral Science2560ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-15.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
คลิกที่นี้
305บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166522พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษาBehavioral Science in Education2560ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-15.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
คลิกที่นี้
306บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166536การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวUse of Psychology Test for Guidance2560ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.วรางคณา โสมะนันทน์,
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
คลิกที่นี้
307บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166537พัฒนาการของชีวิตและอาชีพLife Career Development2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
308บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166546พัฒนาการด้านอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพCareer Development and Career Counseling2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
309บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166547การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์Buddhist Counseling2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
คลิกที่นี้
310บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174511ทฤษฎีนันทนาการและการใช้เวลาว่างTheories of Recreation and Leisure2564รับสมัคร 2565จันทร์
10.00-12.00 น.
อ.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์
อ.กัลพฤกษ์ พลศร
คลิกที่นี้
311บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174521การวางแผนโครงการนันทนาการและการเป็นผู้นำRecreation Program Planning and Leadership2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์,
อ.กัลพฤกษ์ พลศร,
อ.นพรัตน์ ศุทธิถกล
คลิกที่นี้
312บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174531นันทนาการบำบัดTherapeutic Recreation2564รับสมัคร 2565อังคาร
13.00-15.00 น.
อ.กัลพฤกษ์ พลศรคลิกที่นี้
313บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174532นันทนาการกับผู้สูงอายุRecreation and the Elderly2564รับสมัคร 2565พุธ
13.00-15.00 น.
อ.นพรัตน์ ศุทธิถกล
อ.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์
คลิกที่นี้
314บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176531การจัดการทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Vocational Education Management for Human Resource Devolopment2564ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.อนุชัย รามวรังกูร,
อ.อุทุมพร อินทจักร
คลิกที่นี้
315บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176541ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Development of Quality System and Standard in Vocational Education for Human Resource Development2564ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์,
อ.อนุชัย รามวรังกูร
คลิกที่นี้
316บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176542การประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษาQuality Assessment in Vocational Education2564ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.นลินรัตน์ รักกุศล,
อ.อุทุมพร อินทจักร
คลิกที่นี้
317บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176591ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Research Methods in Vocational Education for Human Resource Development2564ปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วรรณดี สุทธินรากร,
อ.สถิดาพร คำสด
คลิกที่นี้
318บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179512ทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการTheories in Entrepreneurship Education2562ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
คลิกที่นี้
319บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179521การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่Startup Education2562ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
โทร. 081-826-0260
คลิกที่นี้
320บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179533นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการInnovation and Technology for Education and Entrepreneurship2562ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พัชรา วาณิชวศิน
โทร. 089-897-7276
คลิกที่นี้
321บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179522การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Education and Human Resource Development2562ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
คลิกที่นี้
322บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179542การจัดการสําหรับนักการศึกษาManagement for Educators2562ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-10.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
คลิกที่นี้
323บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179551เทคนิคกรณศึกษาสําหรับนักการศึกษาCase Studies Technique for Educators2562ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
โทร. 081-826-0260
คลิกที่นี้
324บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179561ภาวะผู้นําและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการLeadership and Thinking in Entrepreneurship Education2562ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-12.00 น.
อ.พัชรา วาณิชวศิน
โทร. 089-897-7276
คลิกที่นี้
325บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153692การวิจัยแบบผสมวิธีMixed Methods Research2564รับสมัครพฤหัสบดี 08.00-10.00 น.อ.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ โทร. 081-336-3296คลิกที่นี้
326บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153511การประเมินโครงการProgram Evaluation2564รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.อ.พิกุล เอกวรางกูร โทร. 086-387-0198คลิกที่นี้
327บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153524การออกแบบการรวบรวมข้อมูลData Collection Design2564รับสมัครพุธ 10.00-12.00 น.อ.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ โทร. 089-123-9508คลิกที่นี้
328บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153532สถิติในการวิจัย IIStatistics in Research II2564รับสมัครพฤหัสบดี 10.00-12.00 น.อ.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ โทร. 081-336-3296คลิกที่นี้
329บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153581การวิจัยเชิงคุณภาพQualitative Research2564รับสมัครพฤหัสบดี 13.00-15.00 น.อ.อุษณี ลลิตผสาน โทร. 085-083-9864คลิกที่นี้
330บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101501เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติEconomics of Natural Resources2564ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
คลิกที่นี้
331บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planning2564ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
332บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysis2564ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
333บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economics2564ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
334บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economics2564ปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
335บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organization2564ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
336บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theory2564ปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
337บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theory2564ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
338บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง IAdvanced Mathematical Economics I2564ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
339บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statistics2564ปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
340บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory I2564ปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
341บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory I2564ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
342บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Development2564ปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
คลิกที่นี้
343บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysis2564ปิดรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
344บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organization2564ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
345บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theory2564ปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
346บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economics2564ปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
347บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theory2564ปิดรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
348บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economics2564ปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
349บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101573เศรษฐมิติขั้นสูง IAdvanced Econometrics I2564ปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
350บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Development2564ปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
คลิกที่นี้
351บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planning2564ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
352บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysis2564ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
353บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theory2564ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
354บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theory2564ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
355บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economics2564ปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
356บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101591วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Research Methodology in Economics2564ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
357บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planning2564ปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
358บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economics2564ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
359บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theory2564ปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
360บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theory2564ปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
361บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Mathematical Economics I2564ปิดรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
362บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statistics2564ปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
363บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory I2564ปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
364บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory I2564ปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
365บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economics2564ปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
คลิกที่นี้
366บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economics2564ปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
367บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economics2564ปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
368บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organization2564ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
369บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policies2564ปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-คลิกที่นี้
370บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics I2564ปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
คลิกที่นี้
371บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics II2564ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
372บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economics2564ปิดรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
373บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economics2564ปิดรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
374บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economics2564ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
375บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organization2564ปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
376บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policies2564ปิดรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
377บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01132531ระบบสารสนเทศทางธุรกิจBusiness Information Systems2564ปิดรับสมัครเสาร์
09.00-16.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
คลิกที่นี้
378บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economics2564ปิดรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
379บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluation2564ปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
380บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110591ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจResearch Methods for Business Economics2564ปิดรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
-คลิกที่นี้
381ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics I2564ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์คลิกที่นี้
382ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics II2564ปิดรับสมัครวันอาทิตย์รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์คลิกที่นี้
383ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economics2564ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.นรารัก บุญญานามคลิกที่นี้
384ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110531เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงAdvanced Financial Business Economics2564ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์คลิกที่นี้
385ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluation2564ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์คลิกที่นี้
386บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics I2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
โทร. 081-781-0937
คลิกที่นี้
387บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics II2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
โทร. 081-781-0937
คลิกที่นี้
388บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economics2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.นรารัก บุญญานาม
โทร. 081-781-0937
คลิกที่นี้
389บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110531เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงAdvanced Financial Business Economics2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
โทร. 081-781-0937
คลิกที่นี้
390บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluation2564รับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
โทร. 081-781-0937
คลิกที่นี้
391บางเขนเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG67)01125511ลัทธิและหลักสหกรณ์ขั้นสูงAdvanced Cooperrative Doctrine and Cooperative Principles2560รับสมัคร 2565เสาร์
09.00-19.30 น.
อ.กนกอร สีมานนท์
โทร. 097-936-9917
อ.ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
โทร. 081-937-5948
คลิกที่นี้
392บางเขนเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG67)01125541เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจสหกรณ์Applied Economics for Cooperative Business2560รับสมัคร 2565เสาร์
09.00-19.30 น.
อ.อรรถพล สืบพงศกร
โทร. 089-140-5990
อ.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล
คลิกที่นี้
393บางเขนเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG67)01125591วิธีวิจัยทางสหกรณ์ขั้นสูงAdvanced Research Methods in Cooperatives2560รับสมัคร 2565เสาร์
09.00-19.30 น.
อ.ศศิภา พจน์วาที
โทร.081-833-1740
คลิกที่นี้
394บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474511จิตวิทยาประยุกต์ในชุมชนApplied Psychology in Community2560รับสมัคร 2565ภาคต้น : อังคาร
14.00-17.00 น.
ภาคปลาย : จันทร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
โทร. 02-561-3480 ต่อ 445
คลิกที่นี้
395บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474512สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาApplied Statistics for Psychological Research2560ปิดรับสมัครศุกร์ 08.00-11.00 น.ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วีคลิกที่นี้
396บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474522จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในชุมชนPsychology of Persuasion and Opinion Change in Community2560รับสมัคร 2565จันทร์
11.00-14.00 น.
อ.นรุตม์ พรประสิทธิ์
โทร. 02-561-3480 ต่อ 357
คลิกที่นี้
397บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474523จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชนPsychology of Counseling in Community2560รับสมัคร 2565อังคาร
14.00-17.00 น.
อ.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
โทร. 02-561-3480 ต่อ 713
คลิกที่นี้
398บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474525การฝึกอบรมขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชนAdvanced Training in Community2560รับสมัคร 2565พุธ
8.00-11.00 น.
อ.งามลมัย ผิวเหลือง
โทร. 02-561-3480 ต่อ 335
คลิกที่นี้
399บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474531จิตวิทยาชุมชนขั้นสูงAdvanced Community Psychology2560รับสมัคร 2565จันทร์
08.00-11.00 น.
อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
โทร. 02-561-3480 ต่อ 445
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
โทร. 02-561-3480 ต่อ 335
คลิกที่นี้
400บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474532จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Psychology for Human Resource Development2560รับสมัคร 2565พุธ
08.00-11.00 น.
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
โทร. 02-561-3480 ต่อ 335
คลิกที่นี้
401บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474581จิตวิทยาสุขภาพHealth Psychology2560รับสมัคร 2565จันทร์
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
โทร. 02-561-3480 ต่อ 103
คลิกที่นี้
402บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474585จิตวิทยามนุษย์ทุกช่วงวัยPsychology of Human Lifespan2560รับสมัคร 2565อังคาร
11.00-14.00 น.
อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
โทร. 02-561-3480 ต่อ 445
คลิกที่นี้
403บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474591ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชนResearch Methods in Community Psychology2560ปิดรับสมัครพุธ 14.00 – 17.00 น.ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สรินยาคลิกที่นี้
404บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475511*สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยาApplied Statistics in Psychology2564รับสมัคร 2565พฤหัสบดี
14.00 – 17.00 น.
รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์
โทร. 089-587-2820
คลิกที่นี้
405บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475512*จิตวิทยาประยุกต์ในการทํางานApplied Psychology at Work2564รับสมัคร 2565อังคาร
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
โทร. 02-561-3480,84 ต่อ 316
อ.ศยามล เอกะกุลานันต์
โทร. 02-561-3480,84 ต่อ 717
คลิกที่นี้
406บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475521จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การIndustrial and Organizational Psychology2564รับสมัคร 2565จันทร์
11.00 – 14.00 น.
ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์,
อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น,
อ.ศยามล เอกะกุลานันต์,
อ.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล
โทร. 02-561-2522
ต่อ 316,717,323,320
คลิกที่นี้
407บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475526การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาPsychological Testing and Measurements2564รับสมัคร 2565พุธ
11.00 – 14.00 น.
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
โทร. 02-561-3484,84 ต่อ 319
คลิกที่นี้
408บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475522จิตวิทยาบุคลากรPersonnel Psychology2564ปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
โทร. 02-561-3484 ต่อ 316
คลิกที่นี้
409บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475531จิตวิทยาองค์การOrganizational Psychology2564ปิดรับสมัครจันทร์
08.00-11.00 น.
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
โทร. 02-561-3484 ต่อ 319
คลิกที่นี้
410บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Control2563ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
โทร. 02-579-3877 ต่อ 417
คลิกที่นี้
411บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental Policy and Management2563ปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
โทร. 02-579-3877 ต่อ 416
คลิกที่นี้
412บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531การพื้นฟูแหล่งน้ำจืดRestoration of Fresh Waters2563ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รัฐชา ชัยชนะ
โทร. 02-579-3877 ต่อ 412
คลิกที่นี้
413บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651582ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมResearch Methods in Environmental Technology and Management2563ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
โทร. 02-579-3877 ต่อ 414
คลิกที่นี้
414บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651591เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Environmental Technology and Management2563ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
โทร. 02-579-3877 ต่อ 411
อ.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
โทร. 02-579-3877 ต่อ 415
คลิกที่นี้
415บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651596ปัญหาพิเศษSpecial Problems2563ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
โทร. 02-579-3877 ต่อ 406
คลิกที่นี้
416บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Control2563ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
โทร. 02-579-3877 ต่อ 417
คลิกที่นี้
417บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651512วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมEnvironmental Science and Technology2563ปิดรับสมัครจันทร์, พุธ
13.00-14.30 น.
-คลิกที่นี้
418บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508551จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์แบบเข้มIntensive Veterinary Microbiology2561ปิดรับสมัครจันทร์
13.00-15.00 น.
อ.จันทิมา พฤกษากร
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4304
คลิกที่นี้
419บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508552บูรณาการทางไวรัสวิทยาและวิทยา ภูมิคุ้มกันIntegrated Virology and Immunology2561ปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4313
คลิกที่นี้
420บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508556สโมสรวารสารทางจุลชีววิทยา การสัตวแพทย์Journal Club in Veterinary Microbiology2561ปิดรับสมัครศุกร์
13.00-15.00 น.
อ.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4302
คลิกที่นี้
421บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508591ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา ทางการสัตวแพทย์Research Methods in Veterinary Microbiology2561ปิดรับสมัครอังคาร
09.00-11.00 น.
อ.จันทิมา พฤกษากร
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4304
คลิกที่นี้
422บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508553การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิกDiagnostic in Clinical Microbiology2561ปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-15.00 น.
ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4302
คลิกที่นี้
423บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508554เทคนิคทางอณูชีววิทยาในจุลชีววิทยาการสัตวแพทย์Molecular Techniques in Veterinary Microbiology2561ปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4311
คลิกที่นี้
424บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508596เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์Selected Topics in Veterinary Microbiology2561ปิดรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
อ.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล
โทร. 02-942-8954
คลิกที่นี้
425บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (XK01)01051528ไบโอรีไฟน์เนอรีสำหรับการเพิ่มมูลค่าชีวมวลBiorefinery for Biomass Valorization2560รับสมัครอังคาร 13.00 - 16.00 น.อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ โทร. 02-562-5074 ต่อ 5079คลิกที่นี้
426บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (XK01)01051564การสลายตัวและกระบวนการบำบัดทางชีวภาพBiodegradation and Bioremediation2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ โทร. 02-562-5074 ต่อ 5083คลิกที่นี้
427บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052671ความมั่นคงด้านอาหารในบริบทโลกGlobal food security2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาสคลิกที่นี้
428บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052611การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูงสำหรับอาหารAdvanced Instrumental Analysis2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล,
อ.ดร.กฤษกมล ณ จอม
คลิกที่นี้
429บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052661จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูงAdvanced Food Microbiology2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช,
อ.ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
คลิกที่นี้
430บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารResearch Methods in Food Science2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.สุวิมล เจริญสุทธิ์
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5221
คลิกที่นี้
431บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052542ปัญหาทางสุขลักษณะของอาหารHygienic Problems of Foods2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิชคลิกที่นี้
432บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052543โภชนาการในวิทยาศาสตร์การอาหารNutrition in Food Science2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,
อ.ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
คลิกที่นี้
433บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052523การวิเคราะห์อาหารFood Analysis2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล,
ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม
คลิกที่นี้
434บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052524เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมอาหารBiosensor technology in Food Industry2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.สายพิณ ทานัชฌาสัยคลิกที่นี้
435บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052531การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์การอาหารPhysical Chemistry to Food Science2560รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์คลิกที่นี้
436บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052518เคมีของกลิ่นรสอาหารและการวิเคราะห์Chemistry of Food Flavor and Analysis2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5215
คลิกที่นี้
437บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052546อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์Healtlh Foods and Netraceuticals2560ปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5025
ผศ.ดร.วศะพร จันทร์พุฒ
โทร. 089-776-1434
คลิกที่นี้
438บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055511วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอResearch Methods in Food Science2561รับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310
คลิกที่นี้
439บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055522เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเคมีสิ่งทอIndustrial Technology of Textile Chemistry2561ปิดรับสมัครอังคาร
10.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
440บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055524สิ่งทอเทคนิคTechnical Textiles2561ปิดรับสมัครอังคาร
10.00-12.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา/ภาควิชา
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310
คลิกที่นี้
441บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055527การวิเคราะห์และบ่งลักษณะเชิงเครื่องมือสําหรับสิ่งทอCharacterization and Analysis for Textile2561ปิดรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
-คลิกที่นี้
442บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055571การจัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่นTextile and Fashion Merchandising2561รับสมัคร 2565--คลิกที่นี้
443บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (XK12)01054566ลิพิดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์Lipids for Product Development2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นพรัตน์ ปราบสงบ โทร. 02-562-5004 ต่อ 5563คลิกที่นี้
444ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770521การจัดการองค์การสมรรถนะสูงHigh Performance Organization Management2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำนาจ ธีระวนิช
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215หรือ 661266
คลิกที่นี้
445ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770524 พฤติกรรมองค์การอุตสาหกรรมและการจัดการผลการปฏิบัติงานIndustrial Organization Behavior and Performance Management2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
446ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770529การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมStrategic Management for Industry2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พงศ์ภัค บานชื่น
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
447ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770528การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์Supply Chain and Logistics Management2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กิติยา ทัศนะบรรจง
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
448ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770544การจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมInnovation Management for Industry2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
และคณะ
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
449ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770551การตลาดธุรกิจBusiness Marketing2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
และคณะ
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
450ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770541การจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมProduction Management for Industry2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ฐิติมา ไชยะกุล
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
451ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770591ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมResearch Methods in Industrial Administration and Development2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
และคณะ
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
452ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770531การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมFinance and Accounting for Industrial Management2561รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สุนทรี เหล่าพัดจัน,
อ.สมบูรณ์ สารพัด
โทร. 038-352-828
ต่อ 661215 หรือ 661266
คลิกที่นี้
453กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (XS03)02303521กายวิภาคศาสตร์และการเคลื่อนไหวของมนุษย์Anatomy and Human Movement2563รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำพร ศรียาภัย
โทร. 084-675-9696
คลิกที่นี้
454กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (XS03)02303522การบาดเจ็บจากการกีฬาและการจัดการSport Injuries and Management2563รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำพร ศรียาภัย
โทร. 084-675-9696
คลิกที่นี้
455กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (XS04)02301539จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนSport Psychology for Coaches2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิมลมาศ ประชากุล
โทร. 095-919-2423
คลิกที่นี้
456กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (XS04)02301543การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางการกีฬาSport Strength and Conditioning2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นิรอมลี มะกาเจ
โทร.086-906-8252
คลิกที่นี้
457กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดการการกีฬาการจัดการการกีฬา (XS06)02302523การจัดการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมกีฬาAccounting and Financial Management in Sport Industry2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พรชัย ตรัวใจธรรม
โทร. 084-878-4589
คลิกที่นี้
458กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดการการกีฬาการจัดการการกีฬา (XS06)02302526การตลาดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาMarketing for Sport Tourism Business2564รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนDr.An Uesugi
โทร. 034-355-258
คลิกที่นี้
459บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303522เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้Mapping Technology in Forestry-ปิด---
460บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303523ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุGIS in Multicriteria Decision Analysis-ปิด---
461บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303541ระบบการทำไม้Logging Systems-ปิด---
462บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303542การประเมินผลกระทบการทำไม้Logging Impact Assessment-ปิด---
463บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303547ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้Safety and Health in Forest Work-ปิด---
464บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303549การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืนSustainable Forest Operations-ปิด---
465บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303561การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้Forest Machine Design-ปิด---
466บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301521วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำWatershed Ecosystem management Science-ปิด---
467บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301541เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Technology for Watershed and Forest Environmental Management-ปิด---
468บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301551อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำWatershed Meteorology-ปิด---
469บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301581วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการIntegrated Environmental Science-ปิด---
470บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301583คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำWater Quality in Watershed Management-ปิด---
471บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism2559ปิด--คลิกที่นี้
472บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308512มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการHuman Dimension in Park and Recreation Area Management2559ปิด--คลิกที่นี้
473บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308523การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติNature Interpretation Project Planning2559ปิด--คลิกที่นี้
474บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management2559ปิด--คลิกที่นี้
475บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management2559ปิด--คลิกที่นี้
476บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308535การจัดการการท่องเที่ยวTourism Management2559ปิด--คลิกที่นี้
477บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308536การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าWildlife Tourism2559ปิด--คลิกที่นี้
478บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305551การแปรรูปพลังงานจากชีวมวลEnergy Conversion from Biomass-ปิด---
479บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305563เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูงAdvanced Papermaking Technology-ปิด---
480บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305564ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิลUnit Operation in Recycled Pulp industries-ปิด---
481บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305565ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษUnit Operation in Paper Coating Industries-ปิด---
482บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305566เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกลMechanical Pulping Technology-ปิด---
483บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305573เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใยWood and Fiber Modification Technology-ปิด---
484บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305584ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษLaboratory in Papermaking Technology 1-ปิด---
485บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305586การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้Wood Industrial Products Design-ปิด---
486บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01310572เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบWood-Based Panel Technology-ปิด---
487บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification-ปิด---
488บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture-ปิด---
489บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement-ปิด---
490บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management-ปิด---
491บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306563ภูมิอากาศจุลภาคในเมืองUrban Microclimate-ปิด---
492บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces-ปิด---
493บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism2560ปิด--คลิกที่นี้
494บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management2560ปิด--คลิกที่นี้
495บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management2560ปิด--คลิกที่นี้
496บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306511ภาพรวมวนวัฒน์Overview of Silviculture2562ปิด--คลิกที่นี้
497บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification2562ปิด--คลิกที่นี้
498บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture2562ปิด--คลิกที่นี้
499บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement2562ปิด--คลิกที่นี้
500บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management2562ปิด--คลิกที่นี้
501บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306543การวิเคราะห์ธาตุอาหารดินและพืชป่าไม้Forest Soil and Plant Nutrient Analysis2562ปิด--คลิกที่นี้
502บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057512การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรData Analysis for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
503บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057531การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและการออกแบบนวัตกรรมBusiness Landscape Analysis and Innovation Design2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
504บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057532การวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรProduction Planning and Inventory Control for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
505บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057533การจัดการการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตรOperations Management in Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
506บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057537การจัดการโซ่คุณค่าเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรStrategic Value Chain Management for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
507บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057542เทคโนโลยีการสอบย้อนกลับได้สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรTraceability Technologies for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
508บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057572การตลาดแนวใหม่สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารModern Marketing for Agri-Food Business2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อัจฉรา เกษสุวรรณ
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
509บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057574ช่องทางการตลาดและการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรMarketing channels and Digital Application for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
510บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057575การจัดการการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรResearch, Development and Innovation Management for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
511บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (XK01)01051531วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูงAdvanced Biochemical Engineering2560รับสมัครจันทร์, พุธ
10.00 - 11.30 น.
อ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
โทร. 02-562-5074
ต่อ 5088
คลิกที่นี้
512บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (XK01)01051561เทคโนโลยีของยีนGene Technology2560รับสมัครอังคาร, พุธ
13.00 - 14.00 น.
อ.มัสลิน นาคไพจิตร
โทร. 02-562-5074
ต่อ 5090
คลิกที่นี้
513บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052501วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างเข้มข้นIntensive Food Science and Technology Principle2565รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
อ.กนิฐพร วังใน
อ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
คลิกที่นี้
514บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเทคโนโลยีการบรรจุ (XK04)01053501เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุแบบเข้มIntensive packaging and material technology2564รับสมัครติดต่อภาควิชาฯอ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
โทร. 081-905-1402
คลิกที่นี้
515บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (XK12)01054545การจัดการและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่Management and Marketing for New Products2564รับสมัครวันอาทิตย์
09.00 - 16.30 น.
(วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรม)
อ.อุศมา สุนทรนฤรังษี
โทร. 02-562-5004
คลิกที่นี้
516บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (XK12)01054567เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมInnovative Product Development Technology2564รับสมัครวันอาทิตย์
09.00 - 16.30 น.
(วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรม)
อ.หทัยรัตน์ ริมคีรี
โทร. 02-562-5004
คลิกที่นี้
517บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057512การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรData Analysis for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
518บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057531การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและการออกแบบนวัตกรรมBusiness Landscape Analysis and Innovation Design2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
519บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057532การวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรProduction Planning and Inventory Control for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
520บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057533การจัดการการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตรOperations Management in Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
521บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057537การจัดการโซ่คุณค่าเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรStrategic Value Chain Management for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
522บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057542เทคโนโลยีการสอบย้อนกลับได้สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรTraceability Technologies for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
523บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057572การตลาดแนวใหม่สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารModern Marketing for Agri-Food Business2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อัจฉรา เกษสุวรรณ
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
524บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057574ช่องทางการตลาดและการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรMarketing channels and Digital Application for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
525บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057575การจัดการการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรResearch, Development and Innovation Management for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
526บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057511การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรQuantitative Analysis for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จุมพล วรสายันต์
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
527บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057534การจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรSupply Chain Management for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
528บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057576การตัดสินใจทางการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรManagerial Decision for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
529บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057578การจัดการทุนทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรIntellectual Capital Management for Agro-Industry2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
530บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057579ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารAgri-Food Innovation Driven Entrepreneur2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้
531บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057591ระเบียบวิจัยทางนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรResearch Methods for Agro-Industrial Innovation and Management2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
คลิกที่นี้