การวิจัยคำค้นสำหรับคุณ “Keyword Research for You”


           การวิจัยคำค้นสำหรับคุณ (Keyword Research for You) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเผยแพร่ความโดดเด่นด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ห้องปฏิบัติการฯ แต่ละแห่ง หรือผ่านการนำเสนอโครงการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ที่มีการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปใช้ขยายผล ค้นหาการศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่เหมาะกับตัวคุณได้ที่นี่