โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
Download
สาขาวิชาที่เปิดรับและใบสมัคร ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
– บางเขน Link
– วิทยาเขต กำแพงแสน Link
– วิทยาเขต ศรีราชา Link
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Download
ขั้นตอนการรับสมัครในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา GSPP Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
– ธนาคารทหารไทย Download
– ชำระเงินผ่าน Internet banking (สแกน Barcode)
(บันทึกสลิปและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร)
Download
(การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพฯ
โดยสแกนไฟล์เอกสาร รูปแบบ PDF ส่งที่ fgraptt@ku.ac.th หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)