ลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน

รายวิชาที่คณะ/สาขาวิชาให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน Download
คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการลงทะเบียนข้ามสถาบัน หรือ กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Link