รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (วิทยาเขต ศรีราชา) ปีการศึกษา 2564

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE27 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี Download Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ Download Download
XE30 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม Download Download

 

  คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม Download Download

 

  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Download Download

 

  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Download Download