รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (บางเขน) ปีการศึกษา 2565

  โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) Download Download

 

  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XS01 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอกปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XS01 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Download Download

 

  คณะเกษตร

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XA23 พืชไร่ Download Download
XA28 สัตวศาสตร์ Download Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร Download Download
XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XA23 พืชไร่ Download Download
XA28 สัตวศาสตร์ Download Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร Download Download
XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม Download Download

 

  คณะประมง

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง Download Download

 

  คณะมนุษยศาสตร์

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Download Download Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Download Download Download Download

 

  คณะวิทยาศาสตร์

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XD09 พันธุศาสตร์ Download Download
XD12 สถิติ Download Download Download Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ Download Download
XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XD09 พันธุศาสตร์ Download Download
XD12 สถิติ Download Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ Download Download
XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) Download Download

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า Download Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Download Download

 

  คณะศึกษาศาสตร์

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Download Download
XF22 นันทนาการ Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XF22 นันทนาการ Download Download

 

  คณะเศรษฐศาสตร์

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) Download Download

 

  คณะสังคมศาสตร์

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XH06 จิตวิทยาชุมชน Download Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download Download
XH06 จิตวิทยาชุมชน “เปิดสอนแบบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา” Download Download
XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) “เปิดสอนแบบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา” Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XH06 จิตวิทยาชุมชน Download Download
XH06 จิตวิทยาชุมชน “เปิดสอนแบบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา” Download Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม Download Download
XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) “เปิดสอนแบบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา” Download Download
XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) Download Download

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ Download Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร Download Download Download Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ Download Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ Download Download
XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Download Download
XK69 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร Download Download Download Download
XK69 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) Download Download