รายวิชา GSPP ทั้งหมด

ลำดับวิทยาเขตคณะสาขาวิชารหัสรายวิชาชื่อรายวิชา (TH)ชื่อรายวิชา (EN)สถานะการรับสมัครวัน-เวลาที่สอนอาจารย์ผู้สอน
1บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556571เทคนิคการตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติInvestigation and Evaluation Techniques for Land Use and Natural Resource Managementรับสมัครเสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร
โทร. 085-199-1809
2บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556592การศึกษาสหวิทยาการภาคสนามInterdisciplinary Field Studyรับสมัครเสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
-
3บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007522การผลิตผักโดยไม่ใช้ดินVegetable Production in Soilless Cultureรับสมัครอังคาร: บรรยาย
13.00-15.00 น.
อังคาร: ปฏิบัติการ
15.00-17.00 น.
อ.ปริยานุช จุลกะ
โทร. 081-906-5680
4บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007582สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้Postharvest Physiology of Fruits,
Vegetables and Flowers
รับสมัครจันทร์: บรรยาย
09.00-12.00 น.
อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
โทร. 097-245-4014
5บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007531สรีรวิทยาของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับPhysiology of Ornamental Plant Productionรับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย
13.00-15.00 น.
พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ
15.00-17.00 น.
อ.พัชรียา บุญกอแก้วโทร. 082-521-0210
6บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007551สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวนAdvanced Physiology of Horticultural Crop Productionรับสมัครจันทร์: บรรยาย
09.00-12.00 น.
อ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
โทร. 081-408-1116
7บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007555การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตรPlant Tissue Culture in Agricultureรับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย
10.00-12.00 น.
พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ
13.00-15.00 น.
อ.เณอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
โทร. 086-783-4234
8บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsรับสมัครเปิดหมู่ตามผู้สอนอ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
โทร. 081-408-1116
9บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003522การปรับตัวของพืชCrop Adaptationรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
โทร. 087-009-3646
10บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003555สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียดCrop Physiology under Environmental Stressรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
โทร. 089-770-7331
11บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003578การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับBreeding for Environmental Stressesรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ภัศจี คงศีล
โทร. 080-571-8950
12บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003561การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์Pasture Managementรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ทรงยศ โชติชุติมา
โทร. 086-616-8070
13บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003576การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง IIAdvanced Plant Breeding IIรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ปิยะ กิตติภาดากุล
โทร. 081-910-0005
14บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003593สถิติและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัย ด้านพืชไร่Statistics and Computer Packages in
Agronomic Research
รับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ปิยะ กิตติภาดากุล
โทร. 081-910-0005
15กำแพงแสนเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ (XA21)02047591ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรResearch Methods in Agricultural Research and Developmentรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภชัย อำคา
โทร. 084-335-2211
16กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050542ดินปัญหาและการใช้ประโยชน์Problem Soils and Utilizationsรับสมัครอังคาร
09.00-10.30 น.
พฤหัสบดี
09.00-10.30 น.
อ.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
โทร. 034-351-893 ต่อ 114
17กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050552อินทรียวัตถุในดินSoil Organic Matterรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กนกกร สินมา
โทร. 034-351-893 ต่อ 107
18กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050534สารปนเปื้อนในดินSoil Contaminantsรับสมัครพุธ
14.00-17.00 น.
อ.ศุภชัย อินคา
โทร. 034-351-893 ต่อ 110
19กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการจดการทางดินResearch Methods in Soil Science and Management Technologyรับสมัครอังคาร
10.30-12.00 น.
พฤหัสบดี
10.30-12.00 น.
อ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
20กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
21กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050531เคมีดินสิ่งแวดล้อมEnvironmental Soil Chemistryรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง
โทร. 034-351-893 ต่อ 115
22กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050532ธาตุอาหารพืชในระบบนิเวศการเกษตรPlant Nutrients in Agricultural Ecosystemรับสมัครอังคาร
10.30-12.00 น.
พฤหัสบดี
10.30-12.00 น.
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
โทร. 034-351-893 ต่อ 101
23กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050553กระบวนการตรึงไนโตรเจนNitrogen Fixation Processesรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
24กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050543ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรดินเขตร้อนอย่างยั่งยืนNature and Sustainable Uses of Tropical Soil Resourcesรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
โทร. 034-351-893 ต่อ 111
25กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050535การจัดการของเสียเพื่อการผลิตพืชWaste Management for Crop Productionรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ศุภชัย อำคา
โทร. 034-351-893 ต่อ 110
26กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050573ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการดินขั้นสูงDecision Supporting System for
Advanced Soil Management
รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กุมุท สังขศิลา
โทร. 034-351-893 ต่อ 112
27กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
28บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Advanced Research Methods in Animal
Health Technology
รับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020
29บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605514ชีวโมเลกุลของเซลล์ทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Cell Molecular Biology in Animal Health Technologyรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015
30บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Research Methods in Animal
Health Technology
รับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020
31บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technologyรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015
32บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605517พันธุวิศวกรรมทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Genetic Engineering in Animal Health Technologyรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
และ
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200
ต่อ 616015
33บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605536โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำEmerging and Re-emerging Infectious Diseasesรับสมัครพฤหัส
09.00-12.00 น.
อ.ทนพญ.ดร.อนามิกา
กฤติยากรรณ์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616034
34บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605554เทคโนโลยีการบําบัดทางเคมีและชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์Chemical and Biological Remediation Technology for Animal Industryรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616018
35บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technologyรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616038
36บางเขนประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (XB03)01251523ฮอร์โมนในการเพาะเลยงสัตว์น้ำHormone in Aquacultureรับสมัครติดต่ออาจารย์
ผู้สอน
ผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
โทร. 091-776-9509
37บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplanktonรับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
38บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255513สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลMarine Benthosรับสมัครจันทร์
15.00-17.00 น.
อังคาร
10.00-12.00 น.
อ.นภาขวัญ แหวนเพชร
39บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Seaรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.จินตนา สและน้อย
40บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255548เทคโนโลยีแบบจําลองชีวเคมีทางทะเลMarine Biochemical Modeling Technologyรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ธนัสพงษ์ โภควนิช
41บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255562มลพิษในน้ำกร่อยEstuarine Pollutionรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-13.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
42บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255571สมุทรกรณีMarine Affairsรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สุชาย วรชนะนันท์
43บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255573การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลEnvironmental Impact Assessment in Marine Ecosystemรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา
44บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255574การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Marine Tourismรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา
45บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsรับสมัครติดต่อสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชาติดต่อสาขาวิชา
46บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplanktonรับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
47บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255521ประชาคมหญ้าทะเลSeagrass Communityรับสมัครจันทร์
15.00-16.00 น.
พฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
อ.นภาขวัญ แหวนเพชร
48บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255523นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลEcology of Marine Phytoplanktonรับสมัครศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
49บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255524ชีวภูมิศาสตร์ของแพลงก์ตอนสัตว์ทะเลBiogeography of Marine Zooplanktonรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
50บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Seaรับสมัครจันทร์, อังคาร
13.00-14.30 น.
อ.จินตนา สและน้อย
51บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255542พฤติกรรมของสตว์น้ำBehavior of Aquatic Animalsรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.00 น.
ศุกร์
10.00-12.00 น.
อ.จรวย สุขแสงจันทร์
52บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255551การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์Remote Sensing in Oceanographyรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
53บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255554กระบวนการกายภาพสมุทรศาสตร์ชายฝั่งPhysical Processes in Coastal Oceanographyรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
54บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255563ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีRed Tideรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
55บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255572การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Utilization of Marine Resourcesรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สุชาย วรชนะนันท์
56บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsรับสมัคร-ติดต่อสาขาวิชา/ อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชา
57บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววทยา (XD06)01419534วิธีรวดเร็วและอัตโนมัติในจุลชีววิทยาทางอาหารRapid Methods and Automation in Food Microbiologyรับสมัครอังคาร (บรรยาย)
08.00-10.00 น.
รศ.ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
โทร 02-562-5555
ต่อ 646613
58บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววทยา (XD06)01419531เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาMicrobial Technologyรับสมัครอังคาร ,พฤหัสบดี (บรรยาย)
09.00-10.00 น.
อังคาร (ปฏิบัติการ) 13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล
โทร 02-562-5555 ต่อ 646634
59บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววทยา (XD06)01419535ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลนทรีย์Microbial Food Safetyรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
โทร 02-562-5555 ต่อ 646646
60บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422541ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติProbability and Statistical Theoryรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 11.00-12.30 น.ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122
61บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422561แผนแบบการทดลองExperimental Designรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 13.00-14.30 น.รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114
62บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422542สถิติเชิงอนุมานInferential Statisticsรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.30 น.
รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114
63บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422551ตัวแบบเชิงเส้นทางสถิติStatistical Linear Modelsรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
10.00-10.30 น.
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122
64บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436511หลักมาตรวิทยาPrinciples of Metrologyรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
65บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436512การวิเคราะห์ทางมาตรวิทยาMetrological Analysisรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา
โทร. 081-772-1955
66บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436513การสืบมาตรฐานทางมาตรวิทยาและ เอกสารหลักฐานMetrological Traceability and Documentationรับสมัครจันทร์
13.00-17.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
67บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436521มาตรวิทยาเชิงกลMechanical Metrologyรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
68บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436522ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกลLaboratory in Mechanical Metrologyรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
69บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436523มาตรวิทยาเชิงความร้อนThermal Metrologyรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.ชัยยะ เหลือวิริยะ
โทร. 089-233-7409
70บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436524มาตรวิทยาเชิงความร้อนภาคปฏิบัติการLaboratory for Thermal Metrologyรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
71บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436531มาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กElectrical and Magnetic Metrologyรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พงศกร จันทรัตน์
โทร. 086-669-1508
72บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436532ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและ แม่เหล็กLaboratory in Electrical and Magnetic Metrologyรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.พงศกร จันทรัตน์
โทร. 086-669-1508
73บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436541มาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงAdvanced Photonic Metrologyรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
74บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436542ปฏิบัติการมาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงLaboratory in Advanced Photonic Metrologyรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
75บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436561มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมManufacturing Measurementรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
76บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421515เคมีและกระบวนการทางรังสีRadiation Chemistry and Processingรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.ฤทธี มีสัตย์
โทร. 095-659-9398
77บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421522เทคโนโลยีการเหนี่ยวนําให้กลายพันธุ์ในพืชInduced Mutation Technology in Plantsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.พีรนุช จอมพุก
โทร. 089-069-5989
78บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418512หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์Principles of Computer Programming Languagesรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.จันทนา จันทราชัย
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647206
79บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีDesign and Analysis of Algorithmsรับสมัครเสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647237
80บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418556การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์Cloud Computing Principle and Applicationรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
81บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418562การเรียนรู้ของเครื่องจักรMachine Learningรับสมัครอาทิตย์
08.00 – 11.00 น.
รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647223
82บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418584การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์Computer Animationรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
83บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์Principles of Computer Systemsรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647229
84บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418535ระบบแบบกระจายDistributed Systemsรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.นพดล จันทร์เอี่ยม
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647239
85บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418566สถิติวิทยาการข้อมูลstatistical Data Scienceรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
86บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418573การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์Software Testing and Verificationรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
87บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418588การประมวลผลภาพดิจิทัลDigital Image Processingรับสมัครเสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647237
88บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411543ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์Applied Geomorphologyรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
89บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411553วิทยาแผ่นดินไหวSeismologyรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์
โทร. 089-968-2035
90บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411572การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติSite Analysis on Natural Resourcesรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
91บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411581พลวัตระบบโลกEarth System Dynamicsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
92บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411544นิติธรณศาสตร์Forensic Geosciencesรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
93บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411545ธรณีแหล่งท่องเที่ยวGeotourismรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
94บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411554การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนReflection Seismic Explorationรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์
โทร. 089-968-2035
95บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411582การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนามNatural Resource Field Studyรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช
โทร. 062-636-1953
96ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688521เมแทบอไลต์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติMetabolites from Natural Productsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
โทร. 081-623-4659
97ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688552การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชิงพาณิชย์Development of Natural Products for Commercialรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอน-
98ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688532พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติToxicology of Natural Productsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
โทร. 081-623-4659
99บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205518หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้Principle of Machine Learning and its Applicationsรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
อ.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
โทร. 085-505-3755
100บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205521ระบบสื่อสารดิจิทัลDigital Communications Systemsรับสมัครจันทร์, พุธ
10.30 – 12.00 น.
อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1571
101บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205528การออกแบบระบบสื่อสารไร้สายWireless Communication System Designรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
อ.วชิระ จงบุรี
โทร. 081-451-0824
102บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205515การประมวลภาพและการแทนImage Processing and Representationรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
อ.วุฒิพงศ์ อารีกุล
โทร. 089-669-2929
103บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205527เครือข่ายสื่อสารข้อมูลData Communication Networksรับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1574
104บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205538เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์Solar Cells Technologyรับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
โทร. 081-831-6157
105บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205549การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กําลังPower Electronics Design and Integrationรับสมัครพฤหัสบดี
09.00 – 12.00 น.
อ.นิธิพัฒน์ ทีรฑวนิช
โทร. 094-649-9914
106บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205552เสถียรภาพของระบบกําลังPower System Stabilityรับสมัครอังคาร
13.00 – 16.00 น.
อ.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1575
107บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205554วิศวกรรมการป้องกันระบบกําลังPower System Protection Engineeringรับสมัครพุธ
09.00 – 12.00 น.
อ.คมสัน หงส์สมบัติ
โทร. 083-555-5164
108บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205585คลังข้อมูลและการสร้างแบบจําลองข้อมูลสําหรับการบริหารทรัพย์สินData Warehouse and Data Modeling for Assetรับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
โทร. 089-786-2786
109บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205587การออกแบบและหลักการเครื่องมือ วัดทางชีวการแพทย์Biomedical Instrumentation and Designรับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.ดุสิต ธนเพทาย
โทร 086-632-0946
110บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Designรับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010
111บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineeringรับสมัครเสาร์-อาทิตย์ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005
112บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศAir Pollution Control Engineeringรับสมัครเสาร์-อาทิตย์ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016
113บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineeringรับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013
114บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Designรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010
115บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineeringรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005
116บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210515กระบวนการบําบัดน้ำเสียขั้นสูงAdvanced Wastewater Treatment Processesรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1001
117บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ Air Pollution Control Engineeringรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016
118บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineeringรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
รศ.ดร.สญญา สริวิทยาปกรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013
119กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201515เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรExperimental Techniques and Testing of Agricultural Machineryรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
โทร. 081-341-6904
120กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201517พลศาสตร์ดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดินSoil Dynamics in Tillage and Tractionรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
โทร. 081-341-6904
121กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201541เทคนิคการสร้างภาพไฮเปอร์สเปกตรัมทางการเกษตรHyperspectral Imaging Technique in Agricultureรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินาฎ น้อยพิทักษ์
โทร. 085-175-5727
122ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626511การตัดสินใจและสถิติในการจัดการวิศวกรรมDecisions and Statistics in Engineering Managementรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
123ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626521การหาค่าดีที่สุดประยุกต์ในเชิงอุตสาหกรรมApplied Optimization in Industriesรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
124ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626541การวินิจฉัยองค์กรEnterprise Diagnosisรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
125ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626524การจําลองการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจSimulation in Industrial and Business Managementรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
126ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626542การบัญชีการเงินและการบริหารFinancial and Managerial Accountingรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
127ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626546การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมManagement of Technology and Innovationรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
128ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604517พลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนเชิงคํานวณComputational Fluid Dynamics and Heat Transferรับสมัครพฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
129ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604519การเผาไหม้ขั้นสูงAdvanced Combustionรับสมัครศุกร์
18.30-21.30 น.
-
130ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604522เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์Alternative Fuels for Vehiclesรับสมัครพุธ
09.00-16.00 น.
-
131ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604555การออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าDesign and Analysis of Mechatronics Systemsรับสมัครพุธ
19.30-22.30 น.
-
132ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604518เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในขั้นสูงAdvanced Internal Combustion Enginesรับสมัครจันทร์
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
133ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604521การควบคุมการปลดปล่อยไอเสียจากยานยนต์Control of Exhaust Emissions from Vehiclesรับสมัครอังคาร
18.30-21.30 น.
-
134ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604556การควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือทางวิศวกรรมเครื่องกลFuzzy Logic Control in Mechanical Engineeringรับสมัครพุธ
18.30-21.30 น.
-
135ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604571การออกแบบผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์Polymer Product Designรับสมัครศุกร์
18.30-21.30 น.
-
136ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604573หุ่นยนต์ในการผลิตRobotics in Manufacturingรับสมัครจันทร์
18.30-21.00 น.
-
137ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627511หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมPrinciples of Safety Engineering and Environmental Managementรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580
ต่อ 662227
138ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627513การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการEnvironmental Risk Assessment and Managementรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
139ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627521การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมHazard Analysis and Industrial Accident Preventionรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
140ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627525การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยFire Safety Designรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
141ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627528ความปลอดภัยทางรังสีRadiation Safetyรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
142ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627532วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมEnvironmental Science and Societyรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
143ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627512การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Data Analysis and Decision Making for Safety Engineering
and Environmental Management
รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
144ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627523การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยEngineering Design of Safetyรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
145ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627526การป้องกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรมIndustrial Fire Protectionรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
146ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627531การลดมูลฝอยและของเสียอันตรายSolid and Hazardous Waste Reductionรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
147ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627534การจัดการมลพิษอุตสาหกรรมIndustrial Pollution Managementรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
148บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166521จิตวิทยาการเรียนการสอนPsychology of Learning and Teachingรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-12.00 น.
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
149บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166524ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนTheories of Personality and Motivation for Development of Learnersรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.มฤษฎ์ แก้วจินดา
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
150บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166526แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Trends of Learning Development in 21st Centuryรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-10.00 น.
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
151บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166528พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษาBuddhist Psychology for Educationรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
152บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166531พลวัตในการแนะแนวDynamic Approach in Guidanceรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.กรกฎา นักคิ้ม
153บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166532เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวขั้นสูงAdvance Guidance Tools and Techniquesรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
154บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166534สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษาMental Health and Adjustment in Educational Settingรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
155บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166541ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาTheories and Techniques of Counselingรับสมัครศุกร์
10.00-12.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
156บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166543ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคลBasic counseling skill and Individual Counselingรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-12.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
157บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166544การปรึกษาแบบกลุ่มGroup Counselingรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา
158บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166592ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์Research Methodology in Behavioral Scienceรับสมัครอังคาร
13.00-15.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
159บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166522พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษาBehavioral Science in Educationรับสมัครอังคาร
13.00-15.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
160บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166536การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวUse of Psychology Test for Guidanceรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
161บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166537พัฒนาการของชีวิตและอาชีพLife Career Developmentรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
162บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166546พัฒนาการด้านอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพCareer Development and Career Counselingรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
163บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166547การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์Buddhist Counselingรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
164บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176531การจัดการทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Vocational Education Management for Human Resource Devolopmentรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.อนุชัย รามวรังกูร
อ.อุทุมพร อินทจักร
165บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176541ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพทางอาชีวศึกษาQuality Systems and Quality Assurance in Vocational Educationรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
อ.อนุชัย รามวรังกูร
166บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176542การประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษาQuality Assessment in Vocational Educationรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.นลินรัตน์ รักกุศล
อ.อุทุมพร อินทจักร
167บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176591ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Research Methods in Vocational Education for Human Resource Developmentรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วรรณดี สุทธินรากร
อ.สถิดาพร คำสด
168บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179512ทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการTheories in Entrepreneurship Educationรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
169บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179521การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่Startup Educationรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
โทร. 081-826-0260
170บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179533นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการInnovation and Technology for Education and Entrepreneurshipรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พัชรา วาณิชวศิน
โทร. 089-897-7276
171บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179522การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Education and Human Resource Developmentรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
172บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179542การจัดการสําหรับนักการศึกษาManagement for Educatorsรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-10.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
173บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179551เทคนิคกรณศึกษาสําหรับนักการศึกษาCase Studies Technique for Educatorsรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
โทร. 081-826-0260
174บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179561ภาวะผู้นําและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการLeadership and Thinking in Entrepreneurship Educationรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-12.00 น.
อ.พัชรา วาณิชวศิน
โทร. 089-897-7276
175บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101501เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติEconomics of Natural Resourcesรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
176บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planningรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
177บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysisรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-
178บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economicsรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
-
179บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economicsรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
-
180บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organizationรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
-
181บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theoryรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
-
182บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theoryรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
-
183บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง IAdvanced Mathematical Economics Iรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
-
184บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statisticsรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
-
185บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory Iรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
-
186บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory Iรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
187บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Developmentรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
188บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysisรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-
189บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organizationรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-
190บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theoryรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
191บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economicsรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-
192บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theoryรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-
193บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economicsรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
194บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101573เศรษฐมิติขั้นสูง IAdvanced Econometrics Iรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
-
195บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Developmentรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
196บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planningรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
197บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysisรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-
198บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theoryรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
-
199บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theoryรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-
200บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economicsรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
-
201บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101591วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Research Methodology in Economicsรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
202บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planningรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
203บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economicsรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-
204บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theoryรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
205บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theoryรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
206บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Mathematical Economics Iรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-
207บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statisticsรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
208บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory Iรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
209บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory Iรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-
210บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economicsรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
211บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economicsรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
212บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economicsรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
213บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organizationรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-
214บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policiesรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-
215บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics Iรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
216บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics IIรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-
217บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economicsรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-
218บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economicsรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
-
219บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economicsรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-
220บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organizationรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
-
221บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policiesรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-
222บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01132531ระบบสารสนเทศทางธุรกิจBusiness Information Systemsรับสมัครเสาร์
09.00-16.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
223บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economicsรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-
224บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluationรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-
225บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110591ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจResearch Methods for Business Economicsรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
-
226ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics Iรับสมัครวันอาทิตย์ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
227ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics IIรับสมัครวันอาทิตย์รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
228ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economicsรับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม
229ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110531เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงAdvanced Financial Business Economicsรับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
230ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluationรับสมัครวันอาทิตย์ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
231บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474511จิตวิทยาประยุกต์ในชุมชนApplied Psychology in Communityรับสมัครอังคาร
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
232บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474512สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาApplied Statistics for Psychological Researchรับสมัครศุกร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
233บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474531จิตวิทยาชุมชนขั้นสูงAdvanced Community Psychologyรับสมัครจันทร์
08.00-11.00 น.
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
234บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474532จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Psychology for Human Resource Developmentรับสมัครพุธ
08.00-11.00 น.
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
235บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474581จิตวิทยาสุขภาพHealth Psychologyรับสมัครจันทร์
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สรินยา
236บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474591ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชนResearch Methods in Community Psychologyรับสมัครพุธ
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สรินยา
237บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475511*สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยาApplied Statistics in Psychologyรับสมัครพฤหัสบดี
14.00 – 17.00 น.
รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์
โทร. 02-561-2522
238บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475512*จิตวิทยาประยุกต์ในการทํางานApplied Psychology at Workรับสมัครอังคาร
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
โทร. 02-561-3484 ต่อ 316
239บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475521จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การIndustrial and Organizational Psychologyรับสมัครจันทร์
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
โทร. 02-561-2522
240บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475526การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาPsychological Testing and Measurementsรับสมัครพุธ
11.00 – 14.00 น.
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
โทร. 02-561-3484 ต่อ 319
241บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475522จิตวิทยาบุคลากรPersonnel Psychologyรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
โทร. 02-561-3484 ต่อ 316
242บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475531จิตวิทยาองค์การOrganizational Psychologyรับสมัครจันทร์
08.00-11.00 น.
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
โทร. 02-561-3484 ต่อ 319
243บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Controlรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
โทร. 02-579-3877 ต่อ 417
244บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental Policy and Managementรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
โทร. 02-579-3877 ต่อ 416
245บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531การพื้นฟูแหล่งน้ำจืดRestoration of Fresh Watersรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รัฐชา ชัยชนะ
โทร. 02-579-3877 ต่อ 412
246บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651582ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมResearch Methods in Environmental Technology and Managementรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
โทร. 02-579-3877 ต่อ 414
247บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651591เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Environmental Technology and Managementรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
โทร. 02-579-3877 ต่อ 411
อ.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
โทร. 02-579-3877 ต่อ 415
248บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651596ปัญหาพิเศษSpecial Problemsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
โทร. 02-579-3877 ต่อ 406
249บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Controlรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
โทร. 02-579-3877 ต่อ 417
250บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651512วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมEnvironmental Science and Technologyรับสมัครจันทร์, พุธ
13.00-14.30 น.
-
251บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508551จุลชีววิทยาทางการสตวแพทย์แบบเข้มIntensive Veterinary Microbiologyรับสมัครจันทร์
13.00-15.00 น.
อ.จันทิมา พฤกษากร
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4304
252บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508552บูรณาการทางไวรัสวิทยาและวิทยา ภูมิคุ้มกันIntegrated Virology and Immunologyรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4313
253บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508556สโมสรวารสารทางจุลชีววิทยา การสัตวแพทย์Journal Club in Veterinary Microbiologyรับสมัครศุกร์
13.00-15.00 น.
อ.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4302
254บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508591ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา ทางการสัตวแพทย์Research Methods in Veterinary Microbiologyรับสมัครอังคาร
09.00-11.00 น.
อ.จันทิมา พฤกษากร
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4304
255บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508553การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิกDiagnostic in Clinical Microbiologyรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-15.00 น.
ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4302
256บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508554เทคนิคทางอณูชีววิทยาในจุลชีววิทยาการสัตวแพทย์Molecular Techniques in Veterinary Microbiologyรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4311
257บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508596เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์Selected Topics in Veterinary Microbiologyรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
อ.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล
โทร. 02-942-8954
258บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารResearch Methods in Food Scienceรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.สุวิมล เจริญสุทธิ์
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5221
259บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052518เคมีของกลิ่นรสอาหารและการวิเคราะห์Chemistry of Food Flavor and Analysisรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5215
260บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052546อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์Healtlh Foods and Netraceuticalsรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5025
ผศ.ดร.วศะพร จันทร์พุฒ
โทร. 089-776-1434
261บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055511วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอResearch Methods in Food Scienceรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310
262บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055522เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเคมีสิ่งทอIndustrial Technology of Textile Chemistryรับสมัครอังคาร
10.00-12.00 น.
-
263บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055524สิ่งทอเทคนิคTechnical Textilesรับสมัครอังคาร
10.00-12.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา/ภาควิชา
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310
264บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055527การวิเคราะห์และบ่งลักษณะเชิงเครื่องมือสําหรับสิ่งทอCharacterization and Analysis for Textileรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
-
265ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770521การจัดการองค์การสมรรถนะสูงHigh Performance Organization Managementรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนโทร. 038-352828 ต่อ 661215 หรือ 661266
266ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770529การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมStrategic Management for Industryรับสมัคร--
267ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770528การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์Supply Chain and Logistics Managementรับสมัคร--
268ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770531การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมFinance and Accounting for Industrial Managementรับสมัคร--
269บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
270บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301621การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Management
271บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301641วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Science and Technology
272บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
273บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301621การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Management
274บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301641วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Science and Technology
275บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301643การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูงAdvance Watershed System Modeling
276บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301696เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Watershed and Environmental Management
277บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
278บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302591เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Research Techniques in Forest Biological Science
279บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302611นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Ecology
280บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302612นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูงAdvanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling
281บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302631พฤกษศาสตร์พื้นบ้านEthnobotany
282บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302651นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management
283บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302661นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Tropical Forest Insect Ecology and Management
284บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302681ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้Tree Biology and Wood Quality
285บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302696เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้Selected Topics in Forest Ecology
286บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
287บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303591เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้Research Techniques in Forest Engineering
288บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303611ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้Forest Engineering Problem Solving Skill
289บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303621ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการวางแผนป่าไม้Spatial Optimization in Forest Planning
290บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303631วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศAdvanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions
291บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303641การป่าไม้แบบแม่นยำProecision Forestry
292บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303696เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
293บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
294บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
295บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304622สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model
296บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304623ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming System for Forest Resource Management
297บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304624วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management
298บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304661วนศาสตร์สังคมประยุกต์Applied Social Forest Science
299บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304696เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
300บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
301บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305591เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษResearch Techniques in Wood and Paper Industrial Technology
302บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305631เคมีของเฮมิเซลูโลสChemistry of Hemicelluloses
303บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305632เคมีของสารแทรกในไม้Chemistry of Wood Extractives
304บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305641การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้Wood Industry Business Management
305บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305651เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูงAdvanced Wood Products Processing Technology
306บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305671กระบวนการบดเยื่อและขึ้นรูปแผ่นกระดาษขั้นสูงAdvanced Refining and Web Forming Processes
307บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305696เรื่องเฉพาะทางวนผลิตภัณฑ์Selected Topics in Forest Products
308บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
309บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306591เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒนวิทยาResearch Techniques in Silviculture
310บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306611วนวัฒนวิทยาประยุกต์Applied Silviculture
311บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306621การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูงAdvanced Forest Tree Improvement
312บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306622แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่าModeling of Forest Tree Growth and Development
313บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306631พฤติกรรมไฟป่าForest Fire Behavior
314บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306641แบบจำลองสารอาหารป่าไม้Model of Forest Nutrient
315บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306696เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยาSelected Topics in Silviculture
316บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
317บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312691เทคนิควิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์Advanced Research Techniques in Forestry
318บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312697สัมมนาSeminar
319บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312699วิทยานิพนธ์Thesis
320บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
321บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301621การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Management
322บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301641วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Science and Technology
323บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301643การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูงAdvance Watershed System Modeling
324บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301696เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Watershed and Environmental Management
325บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
326บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302591เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Research Techniques in Forest Biological Science
327บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302611นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Ecology
328บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302612นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูงAdvanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling
329บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302631พฤกษศาสตร์พื้นบ้านEthnobotany
330บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302651นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management
331บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302661นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Tropical Forest Insect Ecology and Management
332บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302681ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้Tree Biology and Wood Quality
333บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302696เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้Selected Topics in Forest Ecology
334บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
335บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303591เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้Research Techniques in Forest Engineering
336บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303611ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้Forest Engineering Problem Solving Skill
337บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303621ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการวางแผนป่าไม้Spatial Optimization in Forest Planning
338บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303631วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศAdvanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions
339บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303641การป่าไม้แบบแม่นยำProecision Forestry
340บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303696เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
341บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
342บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
343บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304622สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model
344บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304623ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming System for Forest Resource Management
345บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304624วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management
346บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304661วนศาสตร์สังคมประยุกต์Applied Social Forest Science
347บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304696เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
348บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
349บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305591เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษResearch Techniques in Wood and Paper Industrial Technology
350บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305631เคมีของเฮมิเซลูโลสChemistry of Hemicelluloses
351บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305632เคมีของสารแทรกในไม้Chemistry of Wood Extractives
352บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305641การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้Wood Industry Business Management
353บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305651เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูงAdvanced Wood Products Processing Technology
354บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305671กระบวนการบดเยื่อและขึ้นรูปแผ่นกระดาษขั้นสูงAdvanced Refining and Web Forming Processes
355บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305696เรื่องเฉพาะทางวนผลิตภัณฑ์Selected Topics in Forest Products
356บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
357บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306591เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒนวิทยาResearch Techniques in Silviculture
358บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306611วนวัฒนวิทยาประยุกต์Applied Silviculture
359บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306621การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูงAdvanced Forest Tree Improvement
360บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306622แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่าModeling of Forest Tree Growth and Development
361บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306631พฤติกรรมไฟป่าForest Fire Behavior
362บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306641แบบจำลองสารอาหารป่าไม้Model of Forest Nutrient
363บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306696เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยาSelected Topics in Silviculture
364บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
365บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312691เทคนิควิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์Advanced Research Techniques in Forestry
366บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312697สัมมนาSeminar
367บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312699วิทยานิพนธ์Thesis
368บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302511การวิเคราะห์สังคมพืชPlant Community Analysis
369บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302512นิเวศวิทยาป่าไม้เชิงปริมาณQuantitative Forest Ecology
370บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302513นิเวศวิทยาเขตเมืองUrban Ecology
371บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302514นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Ecology
372บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302521นิเวศวิทยาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำForest Wetland Ecology
373บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302531ทรัพยากรพันธุกรรมพรรณไม้ป่าและการจัดการForest Plant Genetic Resources and Management
374บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302532อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่าขั้นสูงAdvanced Forest Plant Systematics
375บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302533นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพBiodiversity Conservation Policy and Planning
376บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302534เทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพป่าไม้Forensic Science Techiques in Forest Biosciences
377บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302535น้ำยางธรรมชาติและชันNatural Resin and Gum
378บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302536ความหลากหลายของพืชป่าประเภทหัวDiversity of Forest Tuberous Plants
379บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302537พฤกษศาสตร์พื้นบ้านEthobotany
380บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302538ภูมิศาสตร์พืชป่าForest Plant Geography
381บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302541นิเวศวิทยาประชากรสัตว์ป่าและการจัดการWildlife Population Ecology and Management
382บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302542การจัดการทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าเขตร้อนRange Management for Tropical Wildlife
383บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302543ชีววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์Biology and Conservation of Endangered Wildlife
384บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302544การวางแผนพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าWildlife Conservation Area Planning
385บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302545พฤติกรรมของสัตว์ป่าWildlife Behavior
386บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302546ภูมิศาสตร์สัตว์ป่าWildlife Geography
387บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302551เทคนิคการขยายพันธุ์สัตว์ป่าWildlife Propagation Techniques
388บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302561นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์แมลงป่าไม้เขตร้อนTropical Forest Insect Ecology and Conservation
389บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302562พรรณสัตว์ในดินและการสลายตัวในป่าเขตร้อนSoil Fauna and Decomposition in Tropical Forests
390บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302563กีฏวิทยาป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Entomology
391บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302564มดวิทยาMyrmecology
392บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302571โรคจากเชื้อราในกล้าไม้ป่าและการควบคุมFungal Diseases of Forest Tree Seedlings and Control
393บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302572ราที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศป่าไม้Beneficial Fungi in Forest Ecosystems
394บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302573การป้องกันกำจัดศัตรูป่าไม้Forest Pest Control
395บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302581นิเวศสรีรวิทยาของไม้ยืนต้นEcophysiology of Trees
396บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302582สรีรวิทยาของไม้ยืนต้นประยุกต์Applied Tree Physiology
397บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302583เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงไม้ป่ายืนต้นBiotechnology in Forest Tree Improvement
398บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302584เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ไม้ป่ายืนต้นForest Tree Breeding Technology
399บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302585การเตรียมตัวอย่างไม้ป่ายืนต้นเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์Specimen Preparation of Forest Tree for Microscopic Investigation
400บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302591เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Research Techniques in Forest Biological Science
401บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302596เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Selected Topics in Forest Biological Science
402บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302597สัมมนาSeminar
403บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
404บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302599วิทยานิพนธ์Thesis
405บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303521ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Geographic Information System
406บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303522เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้Mapping Technology in Forestry
407บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303523ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุGIS in Multicriteria Decision Analysis
408บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303524การโปรแกรมจีไอเอสGIS Programming
409บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303525วิวัฒนาการแบบจำลองเชิงพื้นที่Spatial Evolutionary Modeling
410บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303531วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดินขั้นสูงAdvanced Soil Erosion Control Engineering
411บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303532วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชันSoil Bioengineering for Slope Stabilization
412บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303541ระบบการทำไม้Logging Systems
413บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303542การประเมินผลกระทบการทำไม้Logging Impact Assessment
414บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303543การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทำไม้Logging Production Planning and Control
415บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303544การวิเคราะห์การทำไม้ในสวนป่าForest Plantation Harvesting Analysis
416บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303545การวิจัยดำเนินงานทางวิศวกรรมป่าไม้Operations Research in Forest Engineering
417บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303546โลจิสติกส์ทางการป่าไม้Logistics in Forestry
418บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303547ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้Safety and Health in Forest Work
419บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303548การยศาสตร์ป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Ergonomics
420บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303549การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืนSustainable Forest Operations
421บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303551การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้Database Management in Forestry
422บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303552ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการป่าไม้Decision Support System in Forestry
423บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303553การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางป่าไม้Application Programming in Forestry
424บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303561การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้Forest Machine Design
425บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303591เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้Research Techniques in Forest Engineering
426บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303596เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
427บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303597สัมมนาSeminar
428บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
429บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303599วิทยานิพนธ์Thesis
430บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301511การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินSoil Erosion Control
431บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301521วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำWatershed Ecosystem management Science
432บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
433บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
434บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301541เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Technology for Watershed and Forest Environmental Management
435บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการจัดการลุ่มน้ำAdvanced GIS for Watershed Management
436บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301543การจำลองแบบการจัดการลุ่มน้ำWatershed Management Modeling
437บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301551อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำWatershed Meteorology
438บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301561นิเวศอุทกวิทยาการใช้ที่ดินLand Use Ecohydrology
439บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301571การวางแผนและการจัดการระบบการใช้ที่ดินแบบบูรณาการIntegrated Land Use System Management and Planning
440บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301581วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการIntegrated Environmental Science
441บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301582การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมEnvironmental Impact Assessment
442บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301583คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำWater Quality in Watershed Management
443บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
444บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301596เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Selected Topics in Watershed and Forest Environmental Management
445บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301597สัมมนาSeminar
446บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
447บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301599วิทยานิพนธ์Thesis
448บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism
449บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308512มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการHuman Dimension in Park and Recreation Area Management
450บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308513นิเวศวิทยาของพื้นที่คุ้มครองEcology of Protected Areas
451บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308514ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์สำหรับพื้นที่คุ้มครองConservation Biology for Protected Areas
452บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308521เทคนิคการวางแผนสำหรับอุทยานและพื้นที่นันทนาการPlanning Techniques for Parks and Recreation Areas
453บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308522ผลกระทบทางนันทนาการRecreation Impacts
454บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308523การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติNature Interpretation Project Planning
455บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308524ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวGeographic Information System for Parks, Recreation, and Tourism
456บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management
457บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management
458บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308535การจัดการการท่องเที่ยวTourism Management
459บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308536การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าWildlife Tourism
460บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308591เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวResearch Techniques in Parks, Recreation, and Tourism
461บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308596เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวSelected Topics in Parks, Recreation, and Tourism
462บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308597สัมมนาSeminar
463บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
464บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308599วิทยานิพนธ์Thesis
465บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309511การป่าไม้เขตร้อนTropical Forestry
466บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309512การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เขตร้อนUtilization of Tropical Forest Resources
467บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309513การจัดการทรัพยากรป่าไม้เขตร้อนTropical Forest Resources Management
468บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309521หลักการใช้ที่ดินในป่าเขตร้อนPrinciple of Land Use in Tropical Forest
469บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309561วนวัฒนวิทยาป่าเขตร้อนTropical Silviculture
470บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309591เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์เขตร้อนResearch Techniques in Tropical Forestry
471บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309592สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตร์เขตร้อนStatistics for Tropical Forestry Research
472บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309596เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์เขตร้อนSelected Topic in Tropical Forestry
473บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309597สัมมนาSeminar
474บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309598ปัญหาพิเศษSpecial Ploblems
475บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309599วิทยานิพนธ์Thesis
476บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308611มนุษยมิติขั้นสูงสำหรับอุทยานและพื้นที่นันทนาการAdvanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas
477บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308621การวิเคราะห์ระบบพื้นที่คุ้มครองProtected Area System Analysis
478บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308631ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติNature Tourism System and Dynamic
479บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308632การท่องเที่ยวโดยชุมชนCommunity-based Tourism
480บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308633การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยวToursism Impact Analysis
481บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308691เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวAdvanced Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism
482บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308693การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวAdvanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism
483บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308696เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวSelected Topics in Parks, Recreation, and Tourism
484บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308697สัมมนาSeminar
485บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308699วิทยานิพนธ์Thesis
486บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305511กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูงAdvanced Anatomy and Identification of Wood
487บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305512สมบัติรวมของเนื้อไม้และเส้นใยIntegrated Wood and Fiber Properties
488บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305513อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบWood-Based Industries
489บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305514ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้Non-Timber Forest Products
490บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305521การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้Quantitative Analysis in Wood Processing
491บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305522สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูงAdvanced Physical Properties of Cellulosic Fibers and Paper
492บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305523ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหลWood-Fluid Relationships
493บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305531เคมีของเซลลูโลสChemistry of Wood Cellulose
494บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305532เคมีของลิกนินChemistry of Lignins
495บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305533วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อAnalytical Methods in Wood and Pulp Chemistry
496บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305534การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษSurfactant Application in Pulp and Paper Industry
497บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305535เคมีการเคลือบผิวกระดาษ Paper Coating Chemistry
498บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305536วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAdvanced Materials of Cellulose and Nanocellulose
499บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305542การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษWood and Paper Industry Managements
500บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305551การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล Energy Conversion from Biomass
501บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305552การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษEnergy Technology and Management for Wood and Paper Industries
502บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305561เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง Advanced Pulping Technology
503บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305562เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง Advanced Pulp Bleaching Technology
504บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305563เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง Advanced Papermaking Technology
505บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305564ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิลUnit Operation in Recycled Pulp industries
506บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305565ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษUnit Operation in Paper Coating Industries
507บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305566เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกลMechanical Pulping Technology
508บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305567เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง Paper and Paperboard Packaging Technology
509บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305568เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษEnzymes in Pulp and Paper Industry
510บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305573เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย Wood and Fiber Modification Technology
511บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305581การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลายNon-Destructive Testing of Wood
512บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305583การวิเคราะห์พื้นผิวหน้าของกระดาษSurface Analysis of Paper
513บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305584ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษLaboratory in Papermaking Technology1
514บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305585เทคนิควิเคราะห์สำหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAnalytical Techniques for Biomaterial from Cellulose and Nanocellulose
515บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305586การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้Wood Industrial Products Design
516บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305591เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษResearch Techniques in Wood and Paper Industrial Technology
517บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษSelected Topics in Wood and Paper Industrial Technology
518บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305597สัมมนาSeminar
519บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
520บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305599วิทยานิพนธ์Thesis
521บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01310513อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบWood-Based Industries
522บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01310572เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ Wood-Based Panel Technology
523บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306512ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหารBiomass Production and Nutrient Cycling
524บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification
525บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture
526บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306515การฟื้นฟูป่าForest Restoration
527บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306516วนวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศSilviculture and Climate Change
528บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306517วนวัฒน์ขั้นสูงAdvanced Silviculture
529บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306521เมล็ดไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Seeds
530บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306522การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้Growth and Development of Trees
531บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement
532บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306524การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าConservation of Forest Tree Genetics
533บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306531นิเวศวิทยาไฟป่าForest Fire Ecology
534บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306532การจัดการไฟป่า Forest Fire Management
535บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306533การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้Forest Health Monitoring
536บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306541การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นป่าไม้Forest Site Quality Assessment
537บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management
538บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306561วนวัฒน์เขตเมืองขั้นสูงAdvanced Urban Silviculture
539บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306563ภูมิอากาศจุลภาคในเมืองUrban Microclimate
540บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces
541บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306591เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน์Research Techniques in Silviculture
542บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306596เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์Selected Topics in Silviculture
543บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306597สัมมนาSeminar
544บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
545บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306599วิทยานิพนธ์Thesis
546บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
547บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
548บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01302533นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพBiodiversity Conservation Policy and Planning
549บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
550บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces
551บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism
552บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management
553บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management
554บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311511ภาพรวมทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมOverview of Forest Resource and Environment
555บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311512หลักการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมPrinciples of Forest Resource and Environmental Administration
556บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311521กฎหมายและอนุสัญญาด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมForest and Environmental Laws and Conventions
557บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311522เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมEconomics of Forest Resource and Environmental Administration
558บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311523การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้Forest Environment Management
559บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311531ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมQuantitative Methods for Forest Resource and Environmental Administration
560บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311532สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมไม้และกระดาษCommercial Forest Plantation andWood and Paper industry
561บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311533ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกForest Resources and Environment and Global Climate Change
562บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311534เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมGeo-informatics Technology for Forest Resource and Environment Administration
563บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311535มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมHuman Dimension of Forest Resource and Environmental Administration
564บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311591เทคนิคการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมResearch Techniques in Forest Resource and Environmental Administration
565บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311596เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Forest Resource and Environmental Administration
566บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311597สัมมนาSeminar
567บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
568บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311599วิทยานิพนธ์Thesis
569บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01454532การบริหารการพัฒนาDevelopment Administration
570บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
571บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
572บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01302533นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพBiodiversity Conservation Policy and Planning
573บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
574บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces
575บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism
576บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management
577บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management
578บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311511ภาพรวมทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมOverview of Forest Resource and Environment
579บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311512หลักการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมPrinciples of Forest Resource and Environmental Administration
580บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311521กฎหมายและอนุสัญญาด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมForest and Environmental Laws and Conventions
581บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311522เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมEconomics of Forest Resource and Environmental Administration
582บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311523การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้Forest Environment Management
583บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311531ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมQuantitative Methods for Forest Resource and Environmental Administration
584บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311532สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมไม้และกระดาษCommercial Forest Plantation andWood and Paper industry
585บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311533ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกForest Resources and Environment and Global Climate Change
586บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311534เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมGeo-informatics Technology for Forest Resource and Environment Administration
587บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311535มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมHuman Dimension of Forest Resource and Environmental Administration
588บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311591เทคนิคการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมResearch Techniques in Forest Resource and Environmental Administration
589บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311596เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Forest Resource and Environmental Administration
590บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311597สัมมนาSeminar
591บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
592บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311599วิทยานิพนธ์Thesis
593บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01454532การบริหารการพัฒนาDevelopment Administration
594บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304511การจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management
595บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304512นโยบายทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Policy
596บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304513การวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Planning
597บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304514การป่าไม้ของโลกGlobal Forestry
598บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304515การจัดการเพื่อการผลิตไม้อย่างยั่งยืนSustainable Timber Management
599บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304516การรับรองป่าไม้Forest Certification
600บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304521ชีวมิติป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Biometry
601บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304522การสร้างตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของป่าไม้Forest Growth and Yield Modeling
602บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304523กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming for Forest Resource Management
603บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304531การรับรู้ระยะไกลและการประมวลผลภาพRemote Sensing and Digital Image Processing
604บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304532การรับรู้ระยะไกลแบบแอคทีฟและการประมวลผลข้อมูลActive Remote Sensing and Data Processing
605บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304534ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Geo-informatics for Forest Resources Management
606บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304541เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Resources Economics
607บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจป่าไม้Economics of Forest Business
608บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304543การป่าไม้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจForestry and Economic Development
609บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304544การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้Forest Products Marketing
610บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304551วิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้Methods of Forest Resource Inventory
611บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304552การประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Data Processing
612บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304553การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมSatellite Imagery for Resources Survey
613บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304554ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Information System
614บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
615บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304562การจัดการของป่าManagement of Minor Forest Products
616บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304563ป่าชุมชนและการจัดการCommunity Forest and Management
617บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304564วนศาสตร์ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนSocial Forestry for Sustainable Forest Resources Management
618บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304565การส่งเสริมป่าไม้ประยุกต์Applied Forestry Extension
619บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304566ภาวะผู้นำกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนLeadership and Sustainable Forest Management
620บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304567การพัฒนาและประเมินผลโครงการป่าไม้Development and Evaluation of Forestry Project
621บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
622บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304596เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
623บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304597สัมมนาSeminar
624บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
625บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304599วิทยานิพนธ์Thesis
626บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304533การวิเคราะห์ข้อมูลรับรู้ระยะไกลในทางป่าไม้Remote Sensing Data Analysis in Forestry
627บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304511การจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management
628บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304512นโยบายทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Policy
629บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304513การวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Planning
630บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304514การป่าไม้ของโลกGlobal Forestry
631บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304515การจัดการเพื่อการผลิตไม้อย่างยั่งยืนSustainable Timber Management
632บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304516การรับรองป่าไม้Forest Certification
633บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304521ชีวมิติป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Biometry
634บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304522การสร้างตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของป่าไม้Forest Growth and Yield Modeling
635บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304523กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming for Forest Resource Management
636บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304531การรับรู้ระยะไกลและการประมวลผลภาพRemote Sensing and Digital Image Processing
637บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304532การรับรู้ระยะไกลแบบแอคทีฟและการประมวลผลข้อมูลActive Remote Sensing and Data Processing
638บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304534ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Geo-informatics for Forest Resources Management
639บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304541เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Resources Economics
640บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจป่าไม้Economics of Forest Business
641บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304543การป่าไม้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจForestry and Economic Development
642บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304544การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้Forest Products Marketing
643บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304551วิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้Methods of Forest Resource Inventory
644บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304552การประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Data Processing
645บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304553การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมSatellite Imagery for Resources Survey
646บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304554ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Information System
647บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
648บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304562การจัดการของป่าManagement of Minor Forest Products
649บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304563ป่าชุมชนและการจัดการCommunity Forest and Management
650บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304564วนศาสตร์ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนSocial Forestry for Sustainable Forest Resources Management
651บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304565การส่งเสริมป่าไม้ประยุกต์Applied Forestry Extension
652บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304566ภาวะผู้นำกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนLeadership and Sustainable Forest Management
653บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304567การพัฒนาและประเมินผลโครงการป่าไม้Development and Evaluation of Forestry Project
654บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
655บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304596เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
656บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304597สัมมนาSeminar
657บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
658บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304599วิทยานิพนธ์Thesis
659บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304533การวิเคราะห์ข้อมูลรับรู้ระยะไกลในทางป่าไม้Remote Sensing Data Analysis in Forestry
660บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301511การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินSoil Erosion Control
661บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301521วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำWatershed Ecosystem management Science
662บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
663บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
664บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301541เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Technology for Watershed and Forest Environmental Management
665บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการจัดการลุ่มน้ำAdvanced GIS for Watershed Management
666บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301543การจำลองแบบการจัดการลุ่มน้ำWatershed Management Modeling
667บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301551อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำWatershed Meteorology
668บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301561นิเวศอุทกวิทยาการใช้ที่ดินLand Use Ecohydrology
669บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301571การวางแผนและการจัดการระบบการใช้ที่ดินแบบบูรณาการIntegrated Land Use System Management and Planning
670บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301581วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการIntegrated Environmental Science
671บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301582การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมป่าไม้Forest Environmental Impact Assessment
672บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301583คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำWater Quality in Watershed Management
673บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301596เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Selected Topics in Watershed and Forest Environmental Management
674บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
675บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303511ภาพรวมวิศวกรรมป่าไม้Overview of Forest Engineering
676บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303521ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Geographic Information System
677บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303522เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้Mapping Technology in Forestry
678บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303523ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุGIS in Multicriteria Decision Analysis
679บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303524การโปรแกรมจีไอเอสGIS Programming
680บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303525การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่Spatial Statistical Data Analysis
681บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303531วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดินขั้นสูงAdvanced Soil Erosion Control Engineering
682บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303532วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชันSoil Bioengineering for Slope Stabilization
683บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303541ระบบการทำไม้Logging Systems
684บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303542การประเมินผลกระทบการทำไม้Logging Impact Assessment
685บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303543การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทำไม้Logging Production Planning and Control
686บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303544การวิเคราะห์การทำไม้ในสวนป่าForest Plantation Harvesting Analysis
687บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303545การวิจัยดำเนินงานทางวิศวกรรมป่าไม้Operations Research in Forest Engineering
688บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303546โลจิสติกส์ทางการป่าไม้Logistics in Forestry
689บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303547ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้Safety and Health in Forest Work
690บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303548การยศาสตร์ป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Ergonomics
691บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303549การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืนSustainable Forest Operations
692บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303551การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้Database Management in Forestry
693บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303552ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการป่าไม้Decision Support System in Forestry
694บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303553การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางป่าไม้Application Programming in Forestry
695บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303561การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้Forest Machine Design
696บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303596เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
697บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
698บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305511กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูงAdvanced Anatomy and Identification of Wood
699บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305514ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้Non-Timber Forest Products
700บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305521การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้Quantitative Analysis in Wood Processing
701บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305522สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูงAdvanced Physical Properties of Cellulosic Fibers and Paper
702บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305523ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหลWood-Fluid Relationships
703บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305531เคมีของเซลลูโลสChemistry of Wood Cellulose
704บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305532เคมีของลิกนินChemistry of Lignins
705บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305533วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อAnalytical Methods in Wood and Pulp Chemistry
706บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305534การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษSurfactant Application in Pulp and Paper Industry
707บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305535เคมีการเคลือบผิวกระดาษ Paper Coating Chemistry
708บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305536วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAdvanced Materials of Cellulose and Nanocellulose
709บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305542การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษWood and Paper Industry Managements
710บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305551การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล Energy Conversion from Biomass
711บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305552การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษEnergy Technology and Management for Wood and Paper Industries
712บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305561เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง Advanced Pulping Technology
713บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305562เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง Advanced Pulp Bleaching Technology
714บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305563เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง Advanced Papermaking Technology
715บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305564ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิลUnit Operation in Recycled Pulp industries
716บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305565ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษUnit Operation in Paper Coating Industries
717บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305566เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกลMechanical Pulping Technology
718บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305567เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง Paper and Paperboard Packaging Technology
719บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305568เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษEnzymes in Pulp and Paper Industry
720บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305573เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย Wood and Fiber Modification Technology
721บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305581การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลายNon-Destructive Testing of Wood
722บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305583การวิเคราะห์พื้นผิวหน้าของกระดาษSurface Analysis of Paper
723บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305584ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษLaboratory in Papermaking Technology1
724บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305585เทคนิควิเคราะห์สำหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAnalytical Techniques for Biomaterial from Cellulose and Nanocellulose
725บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305586การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้Wood Industrial Products Design
726บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษSelected Topics in Wood and Paper Industrial Technology
727บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
728บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306511ภาพรวมวนวัฒน์Overview of Silviculture
729บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306512ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหารBiomass Production and Nutrient Cycling
730บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification
731บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture
732บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306515การฟื้นฟูป่าForest Restoration
733บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306516วนวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศSilviculture and Climate Change
734บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306517วนวัฒน์ขั้นสูงAdvanced Silviculture
735บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306521เมล็ดไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Seeds
736บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306522การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้Growth and Development of Trees
737บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement
738บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306524การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าConservation of Forest Tree Genetics
739บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306531นิเวศวิทยาไฟป่าForest Fire Ecology
740บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306532การจัดการไฟป่าForest Fire Management
741บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306533การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้Forest Health Monitoring
742บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306541การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นป่าไม้Forest Site Quality Assessment
743บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management
744บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306543การวิเคราะห์ธาตุอาหารดินและพืชป่าไม้Forest Soil and Plant Nutrient Analysis
745บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306551สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อนCommercial Forest Plantation in the Tropics
746บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01310513อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบWood-Based Industries
747บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01310572เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ Wood-Based Panel Technology
748บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349511องค์ความรู้เชิงบูรณาการทางวนศาสตร์Integrated Knowledges in Forestry
749บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349591เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์Research Techniques in Forestry
750บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349597สัมมนาSeminar
751บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349599วิทยานิพนธ์Thesis