รายวิชา GSPP ทั้งหมด

ลำดับวิทยาเขตคณะสาขาวิชารหัสรายวิชาชื่อรายวิชา (TH)ชื่อรายวิชา (EN)สถานะการรับสมัครวัน-เวลาที่สอนอาจารย์ผู้สอน
1บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680511การถอดรหัสนวัตกรรมและการย้อนคิดเชิงวิพากษ์Innovation Decoding and Critical Rethinkingรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
2บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680512การบูรณาการศาสตร์สู่นวัตกรรมพลิกผันKnowledge Integration toward Disruptive Innovationรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
3บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680531แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนCircular Economy Models for Sustainable Developmentรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
4บางเขนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (XS01)01680591ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนResearch Methodology in Knowledge of The Land for Sustainable Developmentรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
โทร. 061-509-6710
5บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (XY05)01555551ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาเซลล์Molecular and Cellular Biology Laboratoryรับสมัคร 2565-อ.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
โทร. 034-353-220-21 ต่อ 302
6บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (XY05)01555553การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชPlant Phenotypingรับสมัคร 2565-อ.วินัย อุดขาว
โทร. 034-353-220-21 ต่อ 217
7บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (XY05)01555533ชีวสารสนเทศการเกษตรAgricultural Bioinformaticsรับสมัคร 2565-อ.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่
โทร. 034-353-220-21 ต่อ 311
8บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556571เทคนิคการตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติInvestigation and Evaluation Techniques for Land Use and Natural Resource Managementปิดรับสมัครเสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร
โทร. 085-199-1809
9บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556592การศึกษาสหวิทยาการภาคสนามInterdisciplinary Field Studyปิดรับสมัครเสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.
-
10บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY62)01556573เทคนิคการสารวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ เชิงสหวิทยาการInterdisciplinary Techniques of Land Use lnvestigation and Natural Resource Quality Assessmentรับสมัคร 2565เสาร์และอาทิตย์
09.00-16.00 น.
อ.นรุณ วรามิตร
โทร. 085-199-1809
11บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007522การผลิตผักโดยไม่ใช้ดินVegetable Production in Soilless Cultureปิดรับสมัครอังคาร: บรรยาย
13.00-15.00 น.
อังคาร: ปฏิบัติการ
15.00-17.00 น.
อ.ปริยานุช จุลกะ
โทร. 081-906-5680
12บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007582สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้Postharvest Physiology of Fruits,
Vegetables and Flowers
ปิดรับสมัครจันทร์: บรรยาย
09.00-12.00 น.
อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
โทร. 097-245-4014
13บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007531สรีรวิทยาของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับPhysiology of Ornamental Plant Productionปิดรับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย
13.00-15.00 น.
พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ
15.00-17.00 น.
อ.พัชรียา บุญกอแก้วโทร. 082-521-0210
14บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007551สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวนAdvanced Physiology of Horticultural Crop Productionปิดรับสมัครจันทร์: บรรยาย
09.00-12.00 น.
อ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
โทร. 081-408-1116
15บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007555การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตรPlant Tissue Culture in Agricultureปิดรับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย
10.00-12.00 น.
พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ
13.00-15.00 น.
อ.เณอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
โทร. 086-783-4234
16บางเขนเกษตรพืชสวน (XA05)01007598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsปิดรับสมัครเปิดหมู่ตามผู้สอนอ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
โทร. 081-408-1116
17บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003522การปรับตัวของพืชCrop Adaptationรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
โทร. 087-009-3646
อ.ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์
โทร. 098-104-6784
18บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003555สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียดCrop Physiology under Environmental Stressรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร. อรุณี วงษ์แก้ว
โทร. 062-364 4751
19บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003578การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับBreeding for Environmental Stressesรับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ดร. ภัศจี คงศีล
โทร. 080-571-8950
20บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003561การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์Pasture Managementรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา
โทร. 086-616-8070
21บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003576การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง IIAdvanced Plant Breeding IIปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล
โทร. 081-910-0005
22บางเขนเกษตรพืชไร่ (XA23)01003593สถิติและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัย ด้านพืชไร่Statistics and Computer Packages in
Agronomic Research
ปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล
โทร. 081-910-0005
23บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002521โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องNon-ruminant Nutritionรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิริยา ลุ้งใหญ่
โทร. 02-579-1120
24บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002531พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์Animal Population Geneticsรับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
โทร. 02-579-1120
25บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002533การประเมินพันธุกรรมสัตว์Animal Genetic Evaluationรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
โทร. 02-579-1120
26บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002537ระบบการปรับปรุงพันธุ์สุกรSwine Breeding Systemรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
โทร. 02-579-1120
27บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002545พฤติกรรมปศุสัตว์และสัตวปีกLivestock and Poultry Behaviorรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จําเริญ เที่ยงธรรม
โทร. 02-579-1120
28บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002516การจัดการของเสียจากสัตว์Animal Waste Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิริยา ลุ้งใหญ่
โทร. 02-579-1120
29บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002522โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องRuminant Nutritionรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พงศ์ธร คงมั่น
โทร. 02-579-1120
30บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002532พันธุศาสตร์สถิติStatistical Geneticsรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
โทร. 02-579-1120
31บางเขนเกษตรสัตวศาสตร์ (XA28)01002548จรรยาบรรณของการใช้สัตว์ในงานวิจัยEthics of Animal Use in Researchรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จําเริญ เที่ยงธรรม
โทร. 02-579-1120
32บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01005527เทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานเกษตรกลวิธานAppropriate Technology for Agricultural Mechanizationรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
โทร. 081-940-9903
33บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018513เครื่องมือและการวัดในงานระบบเกษตรInstrument and Measurement in Agricultural Systemรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
โทร. 097-276-8907
34บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018514เทคโนโลยีระบบเกษตรแบบเข้ม Intensive Agricultural System Technologyรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
35บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018524เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูงAdvanced Post Harvest Mechanizationรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
36บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018551เทคโนโลยีอบแห้งและการวิเคราะห์ระบบDrying Technology and System Analysisรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.รติยา ธุวพาณิชยานันท์
โทร. 081-625-0994
37บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018553เทคโนโลยีเรือนบรรจุ Packing House Technologyรับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
38บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018554บรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรAgricultural Product Packagingรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
39บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018555เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง Advanced Rice Processing Technologyรับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.ดลฤดี ใจสุทธิ์
โทร. 083-935-5159
40บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018561พลังงานชีวภาพ Bio-energyรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดลฤดี ใจสุทธิ์
โทร. 083-935-5159
41บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018571เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร Information and Communication Technology in Agricultural Systemsรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
โทร. 080-999-2652
42บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018572เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ Precision Agriculture Technologyรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
โทร. 081-661-3946
43บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018573ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตและการจัดการทางการเกษตรDecision Support Systems for Agricultural Production and Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
โทร. 080-999-2652
44บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018511การจัดการระบบผลิตเกษตรขั้นสูง Advanced Agricultural Production Systems Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์
โทร. 081-939-8975
45บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018512การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรขั้นสูง Advanced Agricultural Logistics Managementรับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
โทร. 080-999-2652
46บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018521การควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบเกษตร Automation Control in Agricultural Systemsรับสมัคร 2565บรรยาย:พุธ
17.00-19.00 น.
ปฏิบัติการ:จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
โทร. 097-276-8907
47บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018522การจัดการเทคโนโลยีสำหรับเกษตรอินทรีย์เขตร้อน Technology Management for Tropical Organic Farmingรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์
48บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018523เมคคาทรอนิกส์และระบบอัจฉริยะสำหรับเครื่องจักรกลเกษตร Mechatronics and Intelligent Systems for Agricultural Machineryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
โทร. 081-940-9903
49บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018541เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการของเสียทางการเกษตร Advanced Technology in Agricultural Waste Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อนุสรณ์ เชื้อสามารถ
50บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018542เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชเขตร้อน Tropical Plant Factory Technologyรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
51บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018574คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร Computer for Research in Agricultural System Technologyรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
โทร. 081-661-3946
52บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018552เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น Agricultural Product Cold Storage Technologyรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
โทร. 081-922-4525
53บางเขนเกษตรเทคโนโลยีระบบเกษตร (XA29)01018562พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบเกษตร Solar Energy in Agricultural Systemsรับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.ยุพดี ฟูประเสริฐ
โทร. 089-534-6254
54บางเขนเกษตรโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (XA37)01002521วิทยาศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์Animal Nutrition Scienceรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.วิริยา ลุ้งใหญ่
โทร. 083-061-5459
55บางเขนเกษตรโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (XA37)01023513สารเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสัตว์Feed Additives and Feed for Animal Healthรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.กนกพร พ่วงพงษ์
โทร. 085-594-4946
56กำแพงแสนเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ (XA21)02047591ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรResearch Methods in Agricultural Research and Developmentปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภชัย อำคา
โทร. 084-335-2211
57กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050542ดินปัญหาและการใช้ประโยชน์Problem Soils and Utilizationsรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-10.30 น.
พฤหัสบดี
09.00-10.30 น.
อ.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
โทร. 089-811-6265
58กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050552อินทรียวัตถุในดินSoil Organic Matterรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กนกกร สินมา
โทร. 097-001-4570
59กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050534สารปนเปื้อนในดินSoil Contaminantsรับสมัคร 2565พุธ
14.00-16.00 น.
อ.ศุภชัย อำคา
โทร. 084-335-2211
60กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการจัดการทางดินResearch Methods in Soil Science and Management Technologyรับสมัคร 2565อังคาร
10.30-12.00 น.
พฤหัสบดี
10.30-12.00 น.
อ.กนกกร สินมา
โทร. 097-001-4570
61กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
62กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050531เคมีดินสิ่งแวดล้อมEnvironmental Soil Chemistryปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง
โทร. 034-351-893 ต่อ 115
63กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050532ธาตุอาหารพืชในระบบนิเวศการเกษตรPlant Nutrients in Agricultural Ecosystemรับสมัคร 2565อังคาร
10.30-12.00 น.
พฤหัสบดี
10.30-12.00 น.
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
โทร. 081-712-7093
64กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050553กระบวนการตรึงไนโตรเจนNitrogen Fixation Processesรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 097-043-8120
65กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050543ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรดินเขตร้อนอย่างยั่งยืนNature and Sustainable Uses of Tropical Soil Resourcesรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
โทร. 089-114-1704
66กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050535การจัดการของเสียเพื่อการผลิตพืชWaste Management for Crop Productionรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ศุภชัย อำคา
โทร. 084-335-2211
67กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050573ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการดินขั้นสูงDecision Supporting System for
Advanced Soil Management
รับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นงภัทร ไชยชนะ
โทร. 062-196-4647
68กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส
โทร. 034-351-893 ต่อ 106
69กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050571คุณภาพและการกร่อนดินSoil Quality and Erosionรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
โทร.091-779-9971
70กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043551ระบบการขนส่งและการทวนสอบเพื่อความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรLogistic and Traceability System for Food Safety in Agricultural Producesรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พจนา สีมันตร
โทร. 094-415-6309
71กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043561วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ขั้นสูงAdvanced Meat Science and Technologyรับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สุเจตน์ ชื่นชม
โทร. 092-699-5523
72กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043562วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำนมขั้นสูงAdvanced Milk Science and Technologyรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
73กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043563วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไข่ขั้นสูงAdvanced Egg Science and Technologyรับสมัคร 2565พุธ
09.00-12.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
74กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043571ทัศนมิติด้านความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตรPerspective in Food Safety of Agricultural Producesรับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
75กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043572มาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยของอาหารFood Safety Standard and International Policyรับสมัคร 2565พุธ
13.00-16.00 น.
อ.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์
โทร. 064-494-2417
76กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043575การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรAgricultural Product Quality Assuranceรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
77กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043576นวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรInnovation and Value Added in Agricultural Productsรับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.พจนา สีมันตร
โทร. 094-415-6309
78กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043578ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของผลผลิตAgricultural Production System for Food Safety of Producesรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.สมิต ยิ้มมงคล
โทร. 081-943-9161
79กำแพงแสนเกษตรความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร (XA41)02043579การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรSensory Quality Evaluation of Agricultural Producesรับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ศศิธร นาคทอง
โทร. 084-015-0603
80บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Advanced Research Methods in Animal
Health Technology
ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020
81บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605514ชีวโมเลกุลของเซลล์ทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Cell Molecular Biology in Animal Health Technologyปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015
82บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Research Methods in Animal
Health Technology
ปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020
83บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technologyปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015
84บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605517พันธุวิศวกรรมทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Genetic Engineering in Animal Health Technologyปิดรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
และ
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
โทร. 02-942-8200
ต่อ 616015
85บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605536โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำEmerging and Re-emerging Infectious Diseasesปิดรับสมัครพฤหัส
09.00-12.00 น.
อ.ทนพญ.ดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616034
86บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605554เทคโนโลยีการบําบัดทางเคมีและชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์Chemical and Biological Remediation Technology for Animal Industryปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616018
87บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technologyปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
โทร. 02-942-8200 ต่อ 616038
88บางเขนประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (XB03)01251523ฮอร์โมนในการเพาะเลยงสัตว์น้ำHormone in Aquacultureปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
โทร. 091-776-9509
89บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplanktonปิดรับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
90บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255513สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลMarine Benthosปิดรับสมัครจันทร์
15.00-17.00 น.
อังคาร
10.00-12.00 น.
อ.นภาขวัญ แหวนเพชร
91บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Seaปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.จินตนา สและน้อย
92บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255548เทคโนโลยีแบบจําลองชีวเคมีทางทะเลMarine Biochemical Modeling Technologyปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ธนัสพงษ์ โภควนิช
93บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255562มลพิษในน้ำกร่อยEstuarine Pollutionปิดรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-13.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
94บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255571สมุทรกรณีMarine Affairsปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.สุชาย วรชนะนันท์
95บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255573การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลEnvironmental Impact Assessment in Marine Ecosystemปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา
96บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255574การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Marine Tourismปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา
97บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsปิดรับสมัครติดต่อสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชาติดต่อสาขาวิชา
98บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplanktonปิดรับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
99บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255521ประชาคมหญ้าทะเลSeagrass Communityปิดรับสมัครจันทร์
15.00-16.00 น.
พฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
อ.นภาขวัญ แหวนเพชร
100บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255523นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลEcology of Marine Phytoplanktonปิดรับสมัครศุกร์
09.00-10.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
101บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255524ชีวภูมิศาสตร์ของแพลงก์ตอนสัตว์ทะเลBiogeography of Marine Zooplanktonปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
102บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Seaปิดรับสมัครจันทร์, อังคาร
13.00-14.30 น.
อ.จินตนา สและน้อย
103บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255542พฤติกรรมของสตว์น้ำBehavior of Aquatic Animalsปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.00 น.
ศุกร์
10.00-12.00 น.
อ.จรวย สุขแสงจันทร์
104บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255551การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์Remote Sensing in Oceanographyปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
105บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255554กระบวนการกายภาพสมุทรศาสตร์ชายฝั่งPhysical Processes in Coastal Oceanographyปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
106บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255563ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีRed Tideปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-11.00 น.
อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
107บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255572การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Utilization of Marine Resourcesปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.สุชาย วรชนะนันท์
108บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problemsปิดรับสมัคร-ติดต่อสาขาวิชา/ อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชา
109บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372651ภาษาศาสตร์ปริชานCognitive Linguisticsรับสมัคร 2565ศุกร์
15.00-18.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
110บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Advanced Research Methodology in Applied Linguisticsรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
111บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372696เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Selected Topics in Applied Linguisticsรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
โทร. 081-497-9209
112บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372631ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์สังคมCurrent Issues in Sociolinguisticsรับสมัคร 2565พุธ
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
โทร. 084-663-0636
113บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372681การประยุกต์งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติApplication of Natural Language Processingรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
โทร. 081-497-9209
114บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372682ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Current Issues in Applied Linguisticsรับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
115บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372611ศัพทานุกรมศาสตร์Lexicographyรับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
116บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372631ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์สังคมCurrent Issues in Sociolinguisticsรับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ชไมภัค เตชัสอนันต์
โทร. 091-715-6546
117บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372511สัทศาสตร์และสัทวิทยา Phonetics and Phonologyรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
118บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372521วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ Morphology and Syntaxรับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
อ.ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
โทร. 081-912-6643
119บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372531อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์ Semantics and Pragmaticsรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
โทร. 085-910-0757
120บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372533วัจนปฎิบัติศาสตร์ประยุกต์ Applied Pragmaticsรับสมัคร 2565ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
โทร. 085-910-0757
121บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372534วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ Critical Discourse Analysisรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
โทร. 089-107-5478
122บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372591ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ประยุกต์Research Methods in Applied Linguisticsรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
โทร. 091-715-6546
123บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372561การประยุกต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องApplications of Linguistics to Related Fieldsรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
124บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372551ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง Contrastive Linguisticsรับสมัคร 2565จันทร์
14.30-17.30 น.
อ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
โทร. 084-663-0636
125บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372512สัทศาสตร์และสัทวิทยาประยุกต์ Applied Phonetics and Phonologyรับสมัคร 2565จันทร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
โทร. 064-061-3132
126บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372531อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์ Semantics and Pragmaticsรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
127บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372533วัจปฎิบัติศาสตร์ประยุกต์Applied Pragmaticsรับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
โทร. 085-910-0757
128บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372561การประยุกต์ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องApplications of Linguistics to Related Fieldsรับสมัคร 2565อังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
โทร. 082-989-2888
129บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372553ภาษาศาสตร์จิตวิทยา Psycholinguisticsรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
โทร. 089-107-5478
130บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372565ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล Corpus Linguisticsรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ดร.มุกข์ดา สุขธาราจาร
โทร. 081-497-9209
131บางเขนมนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (XL01)01372555ภาษาศาสตร์กับปัญหาการแปล Linguistic and Translation Problemsรับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
โทร. 081-617-0121
132บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววทยา (XD06)01419534วิธีรวดเร็วและอัตโนมัติในจุลชีววิทยาทางอาหารRapid Methods and Automation in Food Microbiologyปิดรับสมัครอังคาร (บรรยาย)
08.00-10.00 น.
รศ.ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
โทร 02-562-5555
ต่อ 646613
133บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววทยา (XD06)01419531เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาMicrobial Technologyปิดรับสมัครอังคาร ,พฤหัสบดี (บรรยาย)
09.00-10.00 น.
อังคาร (ปฏิบัติการ) 13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล
โทร 02-562-5555 ต่อ 646634
134บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววทยา (XD06)01419535ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลนทรีย์Microbial Food Safetyปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
โทร 02-562-5555 ต่อ 646646
135บางเขนวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ (XD09)01416511พันธุศาสตร์แบบเข้มIntensive Geneticsรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วรรณรดา สุราช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 646701-2
136บางเขนวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ (XD09)01416561ชีวสารสนเทศBioinformaticsรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธีรศักดิ์ เอโกบล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 646701-2
137บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422541*ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติProbability and Statistical Theoryรับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
11.00-12.30 น.
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122
138บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422543เทคนิคการเลือกตัวอย่างSampling Techniquesรับสมัคร 2565จันทร์, พุธ
13.00-14.30 น.
ผศ.ดร.มีนา เลา
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647124
139บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422555การวิเคราะห์หลายตัวแปรMultivariate Analysisรับสมัคร 2565จันทร์
9.00-12.00 น.
ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647112
140บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422561*แผนแบบการทดลองExperimental Designรับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี 13.00-14.30 น.รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114
141บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422512สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยApplied Statistics for Research
142บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422513การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภทAnalysis of Categorical Data
143บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422514สถิติไม่อิงพารามิเตอร์Nonparametric Statistics
144บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422522การคำนวณเชิงสถิติStatistical Computing
145บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422523เหมืองข้อมูลเชิงสถิติStatistical Data Mining
146บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422524วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติStatistical Data Science
147บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422531สถิติชีววิเคราะห์Statistics for Bioassay
148บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422543เทคนิคการเลือกตัวอย่าง Sampling Techniques
149บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422552เทคนิคการพยากรณ์Forecasting Techniques
150บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422553สถิติเพื่อการตัดสินใจStatistics for Decision
151บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422554การวิเคราะห์ข้อมูลและการถดถอยData Analysis and Regression
152บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422555การวิเคราะห์หลายตัวแปรMultivariate Analysis
153บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422562การวิเคราะห์และแผนแบบผิวตอบสนองResponse Surface Design and Analysis
154บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422571ตัวแบบการประกันชีวิตLife Insurance Models
155บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422572ตัวแบบการประกันวินาศภัยCasualty Insurance Models
156บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422581สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพStatistics for Quality Control
157บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422582การวิจัยดำเนินงาน Operations Research
158บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422583เทคนิคการจำลองSimulation Techniques
159บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422584ความเชื่อถือได้เชิงสถิติStatistical Reliability
160บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422585กระบวนการสโตแคสติกStochastic Processes
161บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422591ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติResearch Methods in Statistics
162บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422542*สถิติเชิงอนุมานInferential Statisticsรับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
13.00-14.30 น.
รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114
163บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422551*ตัวแบบเชิงเส้นทางสถิติStatistical Linear Modelsรับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
10.00-10.30 น.
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122
164บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422641ความน่าจะเป็นและทฤษฎีเมเชอร์
Probability and Measure Theoryรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
9.00-12.00น.
อ.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647123
165บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422651ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้น
Theory of Linear Modelรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647121
อ.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647111
166บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422654วิธีการถดถอยสำหรับการวิจัย
Regression Methods for Researchรับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647119
167บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422681การวิเคราะห์กระบวนการสโตแคสติกAnalysis of Stochastic Processรับสมัคร 2565ศุกร์
9.00-12.00 น.
อ.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647123
168บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422611การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงAdvanced Data Analysis
169บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422621ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติStatistical Machine Learning Theories
170บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422631การวิเคราะห์ทางชีวสถิติBiostatistical Analysis
171บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422632การออกแบบและวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางคลินิกDesign and Analysis for Clinical Research
172บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422633วิธีทางสถิติสำหรับพิษวิทยาStatistical Methods for Toxicology
173บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422634การวิเคราะห์ความอยู่รอดSurvival Analysis
174บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422635การวิเคราะห์เชิงลำดับสำหรับการลองทางคลินิกSequential Analysis for Clinical Trial
175บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422636วิธีสถิติสำหรับข้อมูลพันธุศาสตร์Statistical Methods for Genetic Data
176บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422642สถิติอนุมานขั้นสูงAdvanced Statistical Inference
177บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422643สถิติแบบเบส์Bayesian Statistics
178บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422644ทฤษฎีการเลือกตัวอย่างขั้นสูงSampling Theory
179บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422645ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติStatistical Decision Theory
180บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422646สถิติเชิงทฤษฎีTheoretical Statistics
181บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422647การคำนวณเชิงสถิติขั้นสูงAdvanced Statistical Computing
182บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422652การวิเคราะห์การถดถอยขั้นสูงAdvanced Regression Analysis
183บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422653อนุกรมเวลาขั้นสูงAdvanced Time Series
184บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422655การวิเคราะห์ข้อมูลนับAnalysis of Count Data
185บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422661การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองขั้นสูงAdvanced Experimental Design and Analysis
186บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422682ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทางสถิติTheory of Statistical Quality Control
187บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422686การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ขั้นสูง Advanced Reliability Analysis
188บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติ (XD12)01422691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสถิติAdvanced Research Methods in Statistics
189บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436511หลักมาตรวิทยาPrinciples of Metrologyปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
190บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436512การวิเคราะห์ทางมาตรวิทยาMetrological Analysisปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา
โทร. 081-772-1955
191บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436513การสืบมาตรฐานทางมาตรวิทยาและ เอกสารหลักฐานMetrological Traceability and Documentationปิดรับสมัครจันทร์
13.00-17.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
192บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436521มาตรวิทยาเชิงกลMechanical Metrologyปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
193บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436522ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกลLaboratory in Mechanical Metrologyปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
194บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436523มาตรวิทยาเชิงความร้อนThermal Metrologyปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.ชัยยะ เหลือวิริยะ
โทร. 089-233-7409
195บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436524มาตรวิทยาเชิงความร้อนภาคปฏิบัติการLaboratory for Thermal Metrologyปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
196บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436531มาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กElectrical and Magnetic Metrologyปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พงศกร จันทรัตน์
โทร. 086-669-1508
197บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436532ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและ แม่เหล็กLaboratory in Electrical and Magnetic Metrologyปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.พงศกร จันทรัตน์
โทร. 086-669-1508
198บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436541มาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงAdvanced Photonic Metrologyปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
199บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436542ปฏิบัติการมาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงLaboratory in Advanced Photonic Metrologyปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
200บางเขนวิทยาศาสตร์มาตรวิทยา (XD15)01436561มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมManufacturing Measurementปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
โทร. 081-910-7621
201บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421515เคมีและกระบวนการทางรังสีRadiation Chemistry and Processingปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.ฤทธี มีสัตย์
โทร. 095-659-9398
202บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421522เทคโนโลยีการเหนี่ยวนําให้กลายพันธุ์ในพืชInduced Mutation Technology in Plantsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.พีรนุช จอมพุก
โทร. 089-069-5989
203บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418512หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์Principles of Computer Programming Languagesปิดรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.จันทนา จันทราชัย
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647206
204บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีDesign and Analysis of Algorithmsรับสมัคร 2565เสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
205บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418556การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์Cloud Computing Principle and Applicationรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647242
206บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418562การเรียนรู้ของเครื่องจักรMachine Learningรับสมัคร 2565อาทิตย์
08.00 – 11.00 น.
รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647223
207บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418584การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์Computer Animationปิดรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
208บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์Principles of Computer Systemsรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
209บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418535เทคนิคทางขั้นตอนวิธีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่Algorithmic Techniques for Massive Dataรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.นพดล จันทร์เอี่ยม
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647239
210บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418566สถิติวิทยาการข้อมูลStatistical Data Scienceรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
211บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418573การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์Software Testing and Verificationปิดรับสมัครเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
212บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418588การประมวลผลภาพดิจิทัลDigital Image Processingปิดรับสมัครเสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647237
213บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418571วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์Applied Software Engineeringรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
214บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418582คอมพิวเตอร์วิทัศน์Computer Visionรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
215บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์Selected Topics in Computer Science : Reality (XD)รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
216บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418598เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ(Special Problems) : Natural Language Processing (NLP)รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647241
217บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418565วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่Data Science with Big Data Analyticรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
และติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
218บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418581คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้Interactive Computer Graphicsรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
และติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
219บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์Selected Topics in Computer Science : Visual Effects (VFX)รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
และติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
220บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411543ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์Applied Geomorphologyปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
221บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411553วิทยาแผ่นดินไหวSeismologyปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์
โทร. 089-968-2035
222บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411572การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติSite Analysis on Natural Resourcesปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
223บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411581พลวัตระบบโลกEarth System Dynamicsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
224บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411544นิติธรณศาสตร์Forensic Geosciencesปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
225บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411545ธรณีแหล่งท่องเที่ยวGeotourismปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
226บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411554การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนReflection Seismic Explorationปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์
โทร. 089-968-2035
227บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411582การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนามNatural Resource Field Studyปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
โทร. 090-973-5885
ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช
โทร. 062-636-1953
228ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688521เมแทบอไลต์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติMetabolites from Natural Productsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
โทร. 081-623-4659
229ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688552การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชิงพาณิชย์Development of Natural Products for Commercialปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอน-
230ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688532พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติToxicology of Natural Productsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
โทร. 081-623-4659
231บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีDesign and Analysis of Algorithmsรับสมัคร 2565เสาร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
232บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418556การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์Cloud Computing Principle and Applicationรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647242
233บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418562การเรียนรู้ของเครื่องจักรMachine Learningรับสมัคร 2565อาทิตย์
08.00 – 11.00 น.
รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647223
234บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418565วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่Data Science with Big Data Analyticรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
235บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418581คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้Interactive Computer Graphicsรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ชาคริต วัชโรภาส
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232
236บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์Selected Topics in Computer Science : Visual Effects (VFX)รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
237บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์Principles of Computer Systemsรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
238บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418535เทคนิคทางขั้นตอนวิธีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่Algorithmic Techniques for Massive Dataรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.นพดล จันทร์เอี่ยม
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647239
239บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418566สถิติวิทยาการข้อมูลStatistical Data Scienceรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ธรรมกร แซ่ตั้ง
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286
240บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418571วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์Applied Software Engineeringรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อุษา สัมมาพันธ์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230
241บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418582คอมพิวเตอร์วิทัศน์Computer Visionรับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ผกาเกษ วัตุยา
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647200
242บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418596เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Reality (XD)Selected Topics in Computer Science : Reality (XD)รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647238
243บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD60)01418598เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Special Problems : Natural Language Processing (NLP)รับสมัคร 2565เสาร์ - อาทิตย์
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.อรวรรณ อิ่มสมบัติ
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647241
244กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (XS03)02303521กายวิภาคศาสตร์และการเคลื่อนไหวของมนุษย์Anatomy and Human Movementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำพร ศรียาภัย
โทร. 084-675-9696
245กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (XS03)02303522การบาดเจ็บจากการกีฬาและการจัดการSport Injuries and Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำพร ศรียาภัย
โทร. 084-675-9696
246กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (XS04)02301539จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนSport Psychology for Coachesรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิมลมาศ ประชากุล
โทร. 095-919-2425
247กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (XS04)02301543การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางการกีฬาSport Strength and Conditioningรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นิรอมลี มะกาเจ
โทร. 086-906-8252
248กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดการการกีฬา (XS06)02302523การจัดการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมกีฬาAccounting and Financial Management in Sport Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พรชัย ตรัวใจธรรม
โทร. 084-878-4589
249กำแพงแสนวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดการการกีฬา (XS06)02302526การตลาดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาMarketing for Sport Tourism Businessรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนDr.An Uesugi
โทร. 034-355-258
250บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205518หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้Principle of Machine Learning and its Applicationsรับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
รศ ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
โทร. 085-505-3755
251บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205521ระบบสื่อสารดิจิทัลDigital Communications Systemsรับสมัคร 2565จันทร์, ศุกร์
10.30 – 12.00 น.
รศ ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1571
252บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205528การออกแบบระบบสื่อสารไร้สายWireless Communication System Designปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
อ.วชิระ จงบุรี
โทร. 081-451-0824
253บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205515การประมวลภาพและการแทนImage Processing and Representationรับสมัคร 2565อังคาร, พฤหัสบดี
10.30 – 12.00 น.
ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล
โทร. 089-669-2929
254บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205527เครือข่ายสื่อสารข้อมูลData Communication Networksรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1575
255บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205538เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์Solar Cells Technologyปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
โทร. 081-831-6157
256บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205549การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กําลังPower Electronics Design and Integrationรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
09.00 – 12.00 น.
ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฑวณิช
โทร. 094-649-9914
257บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205552เสถียรภาพของระบบกําลังPower System Stabilityรับสมัคร 2565อังคาร
13.00 – 16.00 น.
ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1575
258บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205554วิศวกรรมการป้องกันระบบกําลังPower System Protection Engineeringรับสมัคร 2565พุธ
09.00 – 12.00 น.
ผศ.ดร.คมสันต์ หงส์สมบัติ
โทร. 083-555-5164
259บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205585คลังข้อมูลและการสร้างแบบจําลองข้อมูลสําหรับการบริหารทรัพย์สินData Warehouse and Data Modeling for Assetรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
โทร. 089-786-2786
260บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205587การออกแบบและหลักการเครื่องมือ วัดทางชีวการแพทย์Biomedical Instrumentation and Designรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย
โทร 086-632-0946
261บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Designปิดรับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010
262บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineeringปิดรับสมัครเสาร์-อาทิตย์ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005
263บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศAir Pollution Control Engineeringรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
โทร. 095-745-8181
264บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineeringปิดรับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013
265บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Designปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010
266บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineeringปิดรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005
267บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210515กระบวนการบําบัดน้ำเสียขั้นสูงAdvanced Wastewater Treatment Processesรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
โทร. 086-788-7079
268บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ Air Pollution Control Engineeringปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016
269บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineeringปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
รศ.ดร.สญญา สริวิทยาปกรณ์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013
270กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201515เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรExperimental Techniques and Testing of Agricultural Machineryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
โทร. 034-351-896
271กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201516การเกษตรแม่นยำPrecision Agricultureรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
โทร. 034-351-896
272กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201517พลศาสตร์ดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดินSoil Dynamics in Tillage and Tractionรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
โทร. 034-351-896
273กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร (XE01)02201541เทคนิคการสร้างภาพไฮเปอร์สเปกตรัมทางการเกษตรHyperspectral Imaging Technique in Agricultureรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินาฎ น้อยพิทักษ์
โทร. 034-351-896
274ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626511การตัดสินใจและสถิติในการจัดการวิศวกรรมDecisions and Statistics in Engineering Managementปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
275ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626521การหาค่าดีที่สุดประยุกต์ในเชิงอุตสาหกรรมApplied Optimization in Industriesปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
276ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626541การวินิจฉัยองค์กรEnterprise Diagnosisปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
277ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626524การจําลองการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจSimulation in Industrial and Business Managementปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
278ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626542การบัญชีการเงินและการบริหารFinancial and Managerial Accountingปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
279ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626546การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมManagement of Technology and Innovationปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
280ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604517พลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนเชิงคํานวณComputational Fluid Dynamics and Heat Transferปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
281ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604519การเผาไหม้ขั้นสูงAdvanced Combustionปิดรับสมัครศุกร์
18.30-21.30 น.
-
282ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604522เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์Alternative Fuels for Vehiclesปิดรับสมัครพุธ
09.00-16.00 น.
-
283ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604555การออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าDesign and Analysis of Mechatronics Systemsปิดรับสมัครพุธ
19.30-22.30 น.
-
284ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604518เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในขั้นสูงAdvanced Internal Combustion Enginesปิดรับสมัครจันทร์
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
285ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604521การควบคุมการปลดปล่อยไอเสียจากยานยนต์Control of Exhaust Emissions from Vehiclesปิดรับสมัครอังคาร
18.30-21.30 น.
-
286ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604556การควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือทางวิศวกรรมเครื่องกลFuzzy Logic Control in Mechanical Engineeringปิดรับสมัครพุธ
18.30-21.30 น.
-
287ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604571การออกแบบผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์Polymer Product Designปิดรับสมัครศุกร์
18.30-21.30 น.
-
288ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604573หุ่นยนต์ในการผลิตRobotics in Manufacturingปิดรับสมัครจันทร์
18.30-21.00 น.
-
289ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627511หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมPrinciples of Safety Engineering and Environmental Managementปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580
ต่อ 662227
290ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627513การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการEnvironmental Risk Assessment and Managementปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
291ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627521การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมHazard Analysis and Industrial Accident Preventionปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
292ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627525การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยFire Safety Designปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
293ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627528ความปลอดภัยทางรังสีRadiation Safetyปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
294ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627532วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมEnvironmental Science and Societyปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
295ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627512การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Data Analysis and Decision Making for Safety Engineering
and Environmental Management
ปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
โทร. 038-354-580 ต่อ 662227
296ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627523การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยEngineering Design of Safetyปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
297ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627526การป้องกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรมIndustrial Fire Protectionปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-16.00 น.
-
298ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627531การลดมูลฝอยและของเสียอันตรายSolid and Hazardous Waste Reductionปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
299ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627534การจัดการมลพิษอุตสาหกรรมIndustrial Pollution Managementปิดรับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี
18.30-21.30 น.
-
300บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166521จิตวิทยาการเรียนการสอนPsychology of Learning and Teachingรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
10.00-12.00 น.
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
301บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166524ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนTheories of Personality and Motivation for Development of Learnersปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.มฤษฎ์ แก้วจินดา,
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
302บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166526แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Trends of Learning Development in 21st Centuryปิดรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-10.00 น.
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์,
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
303บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166528พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษาBuddhist Psychology for Educationปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
304บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166531พลวัตในการแนะแนวDynamic Approach in Guidanceรับสมัคร 2565ศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
305บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166532เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวขั้นสูงAdvance Guidance Tools and Techniquesปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
306บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166534สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษาMental Health and Adjustment in Educational Settingปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
307บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166541ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาTheories and Techniques of Counselingรับสมัคร 2565ศุกร์
10.00-12.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา
308บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166543ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคลBasic counseling skill and Individual Counselingปิดรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-12.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา,
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
309บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166544การปรึกษาแบบกลุ่มGroup Counselingปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา
310บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166592ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์Research Methodology in Behavioral Scienceปิดรับสมัครอังคาร
13.00-15.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
311บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166522พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษาBehavioral Science in Educationปิดรับสมัครอังคาร
13.00-15.00 น.
อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
312บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166536การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวUse of Psychology Test for Guidanceปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.วรางคณา โสมะนันทน์,
อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
313บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166537พัฒนาการของชีวิตและอาชีพLife Career Developmentปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
314บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166546พัฒนาการด้านอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพCareer Development and Career Counselingปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
315บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166547การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์Buddhist Counselingปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล,
อ.วรางคณา โสมะนันทน์
316บางเขนศึกษาศาสตร์นันทนาการ (XF22)1174511ทฤษฎีนันทนาการและการใช้เวลาว่างTheories of Recreation and Leisureรับสมัคร 2565จันทร์
10.00-12.00 น.
อ.ดร.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์,
อ.ดร.กัลพฤกษ์ พลศร
317บางเขนศึกษาศาสตร์นันทนาการ (XF22)1174521การวางแผนโครงการนันทนาการและการเป็นผู้นำRecreation Program Planning and Leadershipรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ดร.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์,
อ.ดร.กัลพฤกษ์ พลศร,
อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล
318บางเขนศึกษาศาสตร์นันทนาการ (XF22)1174531นันทนาการบำบัดTherapeutic Recreationรับสมัคร 2565อังคาร
13.00-16.00 น.
ผศ.ดร.กัลพฤกษ์ พลศร
319บางเขนศึกษาศาสตร์นันทนาการ (XF22)1174532นันทนาการกับผู้สูงอายุRecreation and the Elderlyรับสมัคร 2565พุธ
13.00-15.00 น.
อ.ดร.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์,
อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล
320บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176531การจัดการทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Vocational Education Management for Human Resource Devolopmentปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.อนุชัย รามวรังกูร
อ.อุทุมพร อินทจักร
321บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176541ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพทางอาชีวศึกษาQuality Systems and Quality Assurance in Vocational Educationปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
อ.อนุชัย รามวรังกูร
322บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176542การประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษาQuality Assessment in Vocational Educationปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
อ.นลินรัตน์ รักกุศล
อ.อุทุมพร อินทจักร
323บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176591ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Research Methods in Vocational Education for Human Resource Developmentปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
อ.วรรณดี สุทธินรากร
อ.สถิดาพร คำสด
324บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179512ทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการTheories in Entrepreneurship Educationปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-16.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
325บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179521การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่Startup Educationปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
โทร. 081-826-0260
326บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179533นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการInnovation and Technology for Education and Entrepreneurshipปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.พัชรา วาณิชวศิน
โทร. 089-897-7276
327บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179522การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Education and Human Resource Developmentปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
328บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179542การจัดการสําหรับนักการศึกษาManagement for Educatorsปิดรับสมัครพฤหัสบดี
08.00-10.00 น.
อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
โทร. 094-159-6515
329บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179551เทคนิคกรณศึกษาสําหรับนักการศึกษาCase Studies Technique for Educatorsปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
โทร. 081-826-0260
330บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179561ภาวะผู้นําและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการLeadership and Thinking in Entrepreneurship Educationปิดรับสมัครพฤหัสบดี
10.00-12.00 น.
อ.พัชรา วาณิชวศิน
โทร. 089-897-7276
331บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101501เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติEconomics of Natural Resourcesปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
332บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planningปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
333บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysisปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-
334บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economicsปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
-
335บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economicsปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
-
336บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organizationปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
-
337บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theoryปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
-
338บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theoryปิดรับสมัครอังคาร
13.00-16.00 น.
-
339บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง IAdvanced Mathematical Economics Iปิดรับสมัครจันทร์
13.00-16.00 น.
-
340บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statisticsปิดรับสมัครศุกร์
13.00-16.00 น.
-
341บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory Iปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
-
342บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory Iปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
343บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Developmentปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
344บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysisปิดรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-
345บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organizationปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-
346บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theoryปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
347บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economicsปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-
348บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theoryปิดรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-
349บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economicsปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
350บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101573เศรษฐมิติขั้นสูง IAdvanced Econometrics Iปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
-
351บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Developmentปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-0232
352บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planningปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
353บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysisปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-
354บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theoryปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
-
355บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theoryปิดรับสมัครอังคาร
09.00-12.00 น.
-
356บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economicsปิดรับสมัครจันทร์
09.00-12.00 น.
-
357บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101591วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Research Methodology in Economicsปิดรับสมัครพุธ
13.00-16.00 น.
-
358บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planningปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
359บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economicsปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-
360บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theoryปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
361บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theoryปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
362บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Mathematical Economics Iปิดรับสมัครศุกร์
18.00-21.00 น.
-
363บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statisticsปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
364บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory Iปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
365บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory Iปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-
366บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economicsปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
367บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economicsปิดรับสมัครอังคาร
18.00-21.00 น.
-
368บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economicsปิดรับสมัครพุธ
18.00-21.00 น.
-
369บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organizationปิดรับสมัครพฤหัสบดี
18.00-21.00 น.
-
370บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policiesปิดรับสมัครจันทร์
18.00-21.00 น.
-
371บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics Iปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
372บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics IIปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-
373บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economicsปิดรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-
374บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economicsปิดรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
-
375บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economicsปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-
376บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organizationปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
-
377บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policiesปิดรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-
378บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01132531ระบบสารสนเทศทางธุรกิจBusiness Information Systemsปิดรับสมัครเสาร์
09.00-16.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232
379บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economicsปิดรับสมัครเสาร์
13.00-16.00 น.
-
380บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluationปิดรับสมัครอาทิตย์
09.00-12.00 น.
-
381บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110591ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจResearch Methods for Business Economicsปิดรับสมัครอาทิตย์
13.00-16.00 น.
-
382ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics Iปิดรับสมัครวันอาทิตย์ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
383ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics IIปิดรับสมัครวันอาทิตย์รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
384ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economicsปิดรับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม
385ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110531เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงAdvanced Financial Business Economicsปิดรับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
386ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluationปิดรับสมัครวันอาทิตย์ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
387บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics Iรับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
โทร. 081-781-0937
388บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics IIรับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
โทร. 081-781-0937
389บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economicsรับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.นรารัก บุญญานาม
โทร. 081-781-0937
390บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110531เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงAdvanced Financial Business Economicsรับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
โทร. 081-781-0937
391บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluationรับสมัคร 2565อาทิตย์
09.00-17.30 น.
อ.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
โทร. 081-781-0937
392บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG67)01125511ลัทธิและหลักสหกรณ์ขั้นสูงAdvanced Cooperrative Doctrine and Cooperative Principlesรับสมัคร 2565เสาร์
09.00-19.30 น.
อ.กนกอร สีมานนท์
โทร. 097-936-9917
อ.ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
โทร. 081-937-5948
393บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG67)01125541เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจสหกรณ์Applied Economics for Cooperative Businessรับสมัคร 2565เสาร์
09.00-19.30 น.
อ.อรรถพล สืบพงศกร
โทร. 089-140-5990
อ.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล
394บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG67)01125591วิธีวิจัยทางสหกรณ์ขั้นสูงAdvanced Research Methods in Cooperativesรับสมัคร 2565เสาร์
09.00-19.30 น.
อ.ศศิภา พจน์วาที
โทร.081-833-1740
395บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474511จิตวิทยาประยุกต์ในชุมชนApplied Psychology in Communityรับสมัคร 2565ภาคต้น : อังคาร
14.00-17.00 น.
ภาคปลาย : จันทร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
โทร. 02-561-3480 ต่อ 445
396บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474512สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาApplied Statistics for Psychological Researchปิดรับสมัครศุกร์
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
397บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474522จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในชุมชนPsychology of Persuasion and Opinion Change in Communityรับสมัคร 2565จันทร์
11.00-14.00 น.
อ.นรุตม์ พรประสิทธิ์
โทร. 02-561-3480 ต่อ 357
398บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474523จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชนPsychology of Counseling in Communityรับสมัคร 2565อังคาร
14.00-17.00 น.
อ.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
โทร. 02-561-3480 ต่อ 713
399บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474525การฝึกอบรมขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชนAdvanced Training in Communityรับสมัคร 2565พุธ
8.00-11.00 น.
อ.งามลมัย ผิวเหลือง
โทร. 02-561-3480 ต่อ 335
400บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474531จิตวิทยาชุมชนขั้นสูงAdvanced Community Psychologyรับสมัคร 2565จันทร์
08.00-11.00 น.
อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
โทร. 02-561-3480 ต่อ 445
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
โทร. 02-561-3480 ต่อ 335
401บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474532จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Psychology for Human Resource Developmentรับสมัคร 2565พุธ
08.00-11.00 น.
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
โทร. 02-561-3480 ต่อ 335
402บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474581จิตวิทยาสุขภาพHealth Psychologyรับสมัคร 2565จันทร์
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
โทร. 02-561-3480 ต่อ 103
403บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474585จิตวิทยามนุษย์ทุกช่วงวัยPsychology of Human Lifespanรับสมัคร 2565อังคาร
11.00-14.00 น.
อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
โทร. 02-561-3480 ต่อ 445
404บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาชุมชน (XH06)01474591ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชนResearch Methods in Community Psychologyปิดรับสมัครพุธ
14.00 – 17.00 น.
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สรินยา
405บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475511*สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยาApplied Statistics in Psychologyรับสมัคร 2565พฤหัสบดี
14.00 – 17.00 น.
รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์
โทร. 089-587-2820
406บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475512*จิตวิทยาประยุกต์ในการทํางานApplied Psychology at Workรับสมัคร 2565อังคาร
08.00-11.00 น.
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
โทร. 02-561-3480,84 ต่อ 316
อ.ศยามล เอกะกุลานันต์
โทร. 02-561-3480,84 ต่อ 717
407บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475521จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การIndustrial and Organizational Psychologyรับสมัคร 2565จันทร์
11.00 – 14.00 น.
ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์,
อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น,
อ.ศยามล เอกะกุลานันต์,
อ.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล
โทร. 02-561-2522 ต่อ 316,717,323,320
408บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475526การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาPsychological Testing and Measurementsรับสมัคร 2565พุธ
11.00 – 14.00 น.
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
โทร. 02-561-3484,84 ต่อ 319
409บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475522จิตวิทยาบุคลากรPersonnel Psychologyปิดรับสมัครเสาร์
09.00-12.00 น.
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
โทร. 02-561-3484 ต่อ 316
410บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475531จิตวิทยาองค์การOrganizational Psychologyปิดรับสมัครจันทร์
08.00-11.00 น.
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
โทร. 02-561-3484 ต่อ 319
411บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Controlปิดรับสมัครพฤหัสบดี
09.00-12.00 น.
อ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
โทร. 02-579-3877 ต่อ 417
412บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental Policy and Managementปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
โทร. 02-579-3877 ต่อ 416
413บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531การพื้นฟูแหล่งน้ำจืดRestoration of Fresh Watersปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รัฐชา ชัยชนะ
โทร. 02-579-3877 ต่อ 412
414บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651582ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมResearch Methods in Environmental Technology and Managementปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
โทร. 02-579-3877 ต่อ 414
415บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651591เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Environmental Technology and Managementปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
โทร. 02-579-3877 ต่อ 411
อ.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
โทร. 02-579-3877 ต่อ 415
416บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651596ปัญหาพิเศษSpecial Problemsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
โทร. 02-579-3877 ต่อ 406
417บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Controlปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
โทร. 02-579-3877 ต่อ 417
418บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651512วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมEnvironmental Science and Technologyปิดรับสมัครจันทร์, พุธ
13.00-14.30 น.
-
419บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508551จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์แบบเข้มIntensive Veterinary Microbiologyปิดรับสมัครจันทร์
13.00-15.00 น.
อ.จันทิมา พฤกษากร
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4304
420บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508552บูรณาการทางไวรัสวิทยาและวิทยา ภูมิคุ้มกันIntegrated Virology and Immunologyปิดรับสมัครศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4313
421บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508556สโมสรวารสารทางจุลชีววิทยา การสัตวแพทย์Journal Club in Veterinary Microbiologyปิดรับสมัครศุกร์
13.00-15.00 น.
อ.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4302
422บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508591ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา ทางการสัตวแพทย์Research Methods in Veterinary Microbiologyปิดรับสมัครอังคาร
09.00-11.00 น.
อ.จันทิมา พฤกษากร
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4304
423บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508553การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิกDiagnostic in Clinical Microbiologyปิดรับสมัครพฤหัสบดี
13.00-15.00 น.
ศุกร์
09.00-12.00 น.
อ.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4302
424บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508554เทคนิคทางอณูชีววิทยาในจุลชีววิทยาการสัตวแพทย์Molecular Techniques in Veterinary Microbiologyปิดรับสมัครพุธ
09.00-12.00 น.
อ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
โทร. 02-797-1900 ต่อ 4311
425บางเขนสัตวแพทยศาสตร์จุลชีววทยาทางการสัตวแพทย์ (XI13)01508596เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์Selected Topics in Veterinary Microbiologyปิดรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
อ.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล
โทร. 02-942-8954
426บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052671ความมั่นคงด้านอาหารในบริบทโลกGlobal food securityรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
427บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052611การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูงสำหรับอาหารAdvanced Instrumental Analysisรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล,
อ.ดร.กฤษกมล ณ จอม
428บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052661จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูงAdvanced Food Microbiologyรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช,
อ.ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
429บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารResearch Methods in Food Scienceปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.สุวิมล เจริญสุทธิ์
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5221
430บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052518เคมีของกลิ่นรสอาหารและการวิเคราะห์Chemistry of Food Flavor and Analysisปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5215
431บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052546อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์Healtlh Foods and Netraceuticalsปิดรับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
โทร. 02-562-5020 ต่อ 5025
ผศ.ดร.วศะพร จันทร์พุฒ
โทร. 089-776-1434
432บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052542ปัญหาทางสุขลักษณะของอาหารHygienic Problems of Foodsรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช
433บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052543โภชนาการในวิทยาศาสตร์การอาหารNutrition in Food Scienceรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
อ.ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
434บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052523การวิเคราะห์อาหารFood Analysisรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล
ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม
435บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052524เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมอาหารBiosensor technology in Food Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย
436บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052531การประยุกต์เคมีเชิงฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์การอาหารPhysical Chemistry to Food Scienceรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
437บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055511วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอResearch Methods in Food Scienceรับสมัคร 2565จันทร์
09.00-12.00 น.
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310
438บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055522เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเคมีสิ่งทอIndustrial Technology of Textile Chemistryปิดรับสมัครอังคาร
10.00-12.00 น.
-
439บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055524สิ่งทอเทคนิคTechnical Textilesปิดรับสมัครอังคาร
10.00-12.00 น.
ติดต่อสาขาวิชา/ภาควิชา
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310
440บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055527การวิเคราะห์และบ่งลักษณะเชิงเครื่องมือสําหรับสิ่งทอCharacterization and Analysis for Textileปิดรับสมัครจันทร์
10.00-12.00 น.
-
441บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055571การจัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่นTextile and Fashion Merchandisingรับสมัคร 2565
442ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770521การจัดการองค์การสมรรถนะสูงHigh Performance Organization Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำนาจ ธีระวนิช
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
443ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770524 พฤติกรรมองค์การอุตสาหกรรมและการจัดการผลการปฏิบัติงานIndustrial Organization Behavior and Performance Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
444ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770528การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์Supply Chain and Logistics Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.พงศ์ภัค บานชื่น
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
445ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770529การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมStrategic Management for Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กิติยา ทัศนะบรรจง
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
446ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770531การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมFinance and Accounting for Industrial Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สุนทรี เหล่าพัดจัน,
อ.สมบูรณ์ สารพัด
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
447ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770544การจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมInnovation Management for Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ และคณะ
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
448ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770551การตลาดธุรกิจBusiness Marketingรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ และคณะ
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
449ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770541การจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมProduction Management for Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ฐิติมา ไชยะกุล
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
450ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770591ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมResearch Methods in Industrial Administration and Developmentรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และคณะ
โทร. 038-352-828 ต่อ 661215 หรือ 661266
451บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
452บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301621การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Management
453บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301641วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Science and Technology
454บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
455บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301621การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Management
456บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301641วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Science and Technology
457บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301643การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูงAdvance Watershed System Modeling
458บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301696เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Watershed and Environmental Management
459บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
460บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302591เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Research Techniques in Forest Biological Science
461บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302611นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Ecology
462บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302612นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูงAdvanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling
463บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302631พฤกษศาสตร์พื้นบ้านEthnobotany
464บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302651นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management
465บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302661นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Tropical Forest Insect Ecology and Management
466บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302681ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้Tree Biology and Wood Quality
467บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302696เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้Selected Topics in Forest Ecology
468บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
469บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303591เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้Research Techniques in Forest Engineering
470บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303611ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้Forest Engineering Problem Solving Skill
471บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303621ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการวางแผนป่าไม้Spatial Optimization in Forest Planning
472บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303631วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศAdvanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions
473บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303641การป่าไม้แบบแม่นยำProecision Forestry
474บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303696เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
475บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
476บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
477บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304622สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model
478บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304623ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming System for Forest Resource Management
479บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304624วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management
480บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304661วนศาสตร์สังคมประยุกต์Applied Social Forest Science
481บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304696เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
482บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
483บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305591เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษResearch Techniques in Wood and Paper Industrial Technology
484บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305631เคมีของเฮมิเซลูโลสChemistry of Hemicelluloses
485บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305632เคมีของสารแทรกในไม้Chemistry of Wood Extractives
486บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305641การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้Wood Industry Business Management
487บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305651เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูงAdvanced Wood Products Processing Technology
488บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305671กระบวนการบดเยื่อและขึ้นรูปแผ่นกระดาษขั้นสูงAdvanced Refining and Web Forming Processes
489บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305696เรื่องเฉพาะทางวนผลิตภัณฑ์Selected Topics in Forest Products
490บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
491บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306591เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒนวิทยาResearch Techniques in Silviculture
492บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306611วนวัฒนวิทยาประยุกต์Applied Silviculture
493บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306621การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูงAdvanced Forest Tree Improvement
494บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306622แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่าModeling of Forest Tree Growth and Development
495บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306631พฤติกรรมไฟป่าForest Fire Behavior
496บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306641แบบจำลองสารอาหารป่าไม้Model of Forest Nutrient
497บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306696เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยาSelected Topics in Silviculture
498บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
499บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312691เทคนิควิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์Advanced Research Techniques in Forestry
500บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312697สัมมนาSeminar
501บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312699วิทยานิพนธ์Thesis
502บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
503บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301621การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Management
504บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301641วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูงAdvanced Watershed Science and Technology
505บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301643การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูงAdvance Watershed System Modeling
506บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301696เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Watershed and Environmental Management
507บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
508บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302591เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Research Techniques in Forest Biological Science
509บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302611นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Ecology
510บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302612นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูงAdvanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling
511บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302631พฤกษศาสตร์พื้นบ้านEthnobotany
512บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302651นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management
513บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302661นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อนขั้นสูงAdvanced Tropical Forest Insect Ecology and Management
514บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302681ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้Tree Biology and Wood Quality
515บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302696เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้Selected Topics in Forest Ecology
516บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01302698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
517บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303591เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้Research Techniques in Forest Engineering
518บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303611ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้Forest Engineering Problem Solving Skill
519บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303621ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการวางแผนป่าไม้Spatial Optimization in Forest Planning
520บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303631วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศAdvanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions
521บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303641การป่าไม้แบบแม่นยำProecision Forestry
522บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303696เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
523บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
524บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
525บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304622สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model
526บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304623ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming System for Forest Resource Management
527บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304624วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management
528บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304661วนศาสตร์สังคมประยุกต์Applied Social Forest Science
529บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304696เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
530บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01304698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
531บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305591เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษResearch Techniques in Wood and Paper Industrial Technology
532บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305631เคมีของเฮมิเซลูโลสChemistry of Hemicelluloses
533บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305632เคมีของสารแทรกในไม้Chemistry of Wood Extractives
534บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305641การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้Wood Industry Business Management
535บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305651เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูงAdvanced Wood Products Processing Technology
536บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305671กระบวนการบดเยื่อและขึ้นรูปแผ่นกระดาษขั้นสูงAdvanced Refining and Web Forming Processes
537บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305696เรื่องเฉพาะทางวนผลิตภัณฑ์Selected Topics in Forest Products
538บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
539บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306591เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒนวิทยาResearch Techniques in Silviculture
540บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306611วนวัฒนวิทยาประยุกต์Applied Silviculture
541บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306621การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูงAdvanced Forest Tree Improvement
542บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306622แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่าModeling of Forest Tree Growth and Development
543บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306631พฤติกรรมไฟป่าForest Fire Behavior
544บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306641แบบจำลองสารอาหารป่าไม้Model of Forest Nutrient
545บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306696เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยาSelected Topics in Silviculture
546บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306698ปัญหาพิเศษSpecial Problems
547บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312691เทคนิควิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์Advanced Research Techniques in Forestry
548บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312697สัมมนาSeminar
549บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01312699วิทยานิพนธ์Thesis
550บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302511การวิเคราะห์สังคมพืชPlant Community Analysis
551บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302512นิเวศวิทยาป่าไม้เชิงปริมาณQuantitative Forest Ecology
552บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302513นิเวศวิทยาเขตเมืองUrban Ecology
553บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302514นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Ecology
554บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302521นิเวศวิทยาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำForest Wetland Ecology
555บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302531ทรัพยากรพันธุกรรมพรรณไม้ป่าและการจัดการForest Plant Genetic Resources and Management
556บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302532อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่าขั้นสูงAdvanced Forest Plant Systematics
557บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302533นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพBiodiversity Conservation Policy and Planning
558บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302534เทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพป่าไม้Forensic Science Techiques in Forest Biosciences
559บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302535น้ำยางธรรมชาติและชันNatural Resin and Gum
560บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302536ความหลากหลายของพืชป่าประเภทหัวDiversity of Forest Tuberous Plants
561บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302537พฤกษศาสตร์พื้นบ้านEthobotany
562บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302538ภูมิศาสตร์พืชป่าForest Plant Geography
563บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302541นิเวศวิทยาประชากรสัตว์ป่าและการจัดการWildlife Population Ecology and Management
564บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302542การจัดการทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าเขตร้อนRange Management for Tropical Wildlife
565บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302543ชีววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์Biology and Conservation of Endangered Wildlife
566บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302544การวางแผนพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าWildlife Conservation Area Planning
567บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302545พฤติกรรมของสัตว์ป่าWildlife Behavior
568บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302546ภูมิศาสตร์สัตว์ป่าWildlife Geography
569บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302551เทคนิคการขยายพันธุ์สัตว์ป่าWildlife Propagation Techniques
570บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302561นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์แมลงป่าไม้เขตร้อนTropical Forest Insect Ecology and Conservation
571บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302562พรรณสัตว์ในดินและการสลายตัวในป่าเขตร้อนSoil Fauna and Decomposition in Tropical Forests
572บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302563กีฏวิทยาป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Entomology
573บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302564มดวิทยาMyrmecology
574บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302571โรคจากเชื้อราในกล้าไม้ป่าและการควบคุมFungal Diseases of Forest Tree Seedlings and Control
575บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302572ราที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศป่าไม้Beneficial Fungi in Forest Ecosystems
576บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302573การป้องกันกำจัดศัตรูป่าไม้Forest Pest Control
577บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302581นิเวศสรีรวิทยาของไม้ยืนต้นEcophysiology of Trees
578บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302582สรีรวิทยาของไม้ยืนต้นประยุกต์Applied Tree Physiology
579บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302583เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงไม้ป่ายืนต้นBiotechnology in Forest Tree Improvement
580บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302584เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ไม้ป่ายืนต้นForest Tree Breeding Technology
581บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302585การเตรียมตัวอย่างไม้ป่ายืนต้นเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์Specimen Preparation of Forest Tree for Microscopic Investigation
582บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302591เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Research Techniques in Forest Biological Science
583บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302596เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้Selected Topics in Forest Biological Science
584บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302597สัมมนาSeminar
585บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
586บางเขนวนศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (XC14)01302599วิทยานิพนธ์Thesis
587บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303521ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Geographic Information System
588บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303522เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้Mapping Technology in Forestry
589บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303523ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุGIS in Multicriteria Decision Analysis
590บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303524การโปรแกรมจีไอเอสGIS Programming
591บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303525วิวัฒนาการแบบจำลองเชิงพื้นที่Spatial Evolutionary Modeling
592บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303531วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดินขั้นสูงAdvanced Soil Erosion Control Engineering
593บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303532วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชันSoil Bioengineering for Slope Stabilization
594บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303541ระบบการทำไม้Logging Systems
595บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303542การประเมินผลกระทบการทำไม้Logging Impact Assessment
596บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303543การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทำไม้Logging Production Planning and Control
597บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303544การวิเคราะห์การทำไม้ในสวนป่าForest Plantation Harvesting Analysis
598บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303545การวิจัยดำเนินงานทางวิศวกรรมป่าไม้Operations Research in Forest Engineering
599บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303546โลจิสติกส์ทางการป่าไม้Logistics in Forestry
600บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303547ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้Safety and Health in Forest Work
601บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303548การยศาสตร์ป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Ergonomics
602บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303549การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืนSustainable Forest Operations
603บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303551การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้Database Management in Forestry
604บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303552ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการป่าไม้Decision Support System in Forestry
605บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303553การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางป่าไม้Application Programming in Forestry
606บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303561การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้Forest Machine Design
607บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303591เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้Research Techniques in Forest Engineering
608บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303596เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
609บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303597สัมมนาSeminar
610บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
611บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303599วิทยานิพนธ์Thesis
612บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301511การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินSoil Erosion Control
613บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301521วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำWatershed Ecosystem management Science
614บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
615บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
616บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301541เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Technology for Watershed and Forest Environmental Management
617บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการจัดการลุ่มน้ำAdvanced GIS for Watershed Management
618บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301543การจำลองแบบการจัดการลุ่มน้ำWatershed Management Modeling
619บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301551อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำWatershed Meteorology
620บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301561นิเวศอุทกวิทยาการใช้ที่ดินLand Use Ecohydrology
621บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301571การวางแผนและการจัดการระบบการใช้ที่ดินแบบบูรณาการIntegrated Land Use System Management and Planning
622บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301581วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการIntegrated Environmental Science
623บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301582การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมEnvironmental Impact Assessment
624บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301583คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำWater Quality in Watershed Management
625บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301591เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management
626บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301596เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Selected Topics in Watershed and Forest Environmental Management
627บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301597สัมมนาSeminar
628บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
629บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301599วิทยานิพนธ์Thesis
630บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism
631บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308512มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการHuman Dimension in Park and Recreation Area Management
632บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308513นิเวศวิทยาของพื้นที่คุ้มครองEcology of Protected Areas
633บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308514ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์สำหรับพื้นที่คุ้มครองConservation Biology for Protected Areas
634บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308521เทคนิคการวางแผนสำหรับอุทยานและพื้นที่นันทนาการPlanning Techniques for Parks and Recreation Areas
635บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308522ผลกระทบทางนันทนาการRecreation Impacts
636บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308523การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติNature Interpretation Project Planning
637บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308524ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวGeographic Information System for Parks, Recreation, and Tourism
638บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management
639บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management
640บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308535การจัดการการท่องเที่ยวTourism Management
641บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308536การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าWildlife Tourism
642บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308591เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวResearch Techniques in Parks, Recreation, and Tourism
643บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308596เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวSelected Topics in Parks, Recreation, and Tourism
644บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308597สัมมนาSeminar
645บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
646บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308599วิทยานิพนธ์Thesis
647บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309511การป่าไม้เขตร้อนTropical Forestry
648บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309512การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เขตร้อนUtilization of Tropical Forest Resources
649บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309513การจัดการทรัพยากรป่าไม้เขตร้อนTropical Forest Resources Management
650บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309521หลักการใช้ที่ดินในป่าเขตร้อนPrinciple of Land Use in Tropical Forest
651บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309561วนวัฒนวิทยาป่าเขตร้อนTropical Silviculture
652บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309591เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์เขตร้อนResearch Techniques in Tropical Forestry
653บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309592สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตร์เขตร้อนStatistics for Tropical Forestry Research
654บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309596เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์เขตร้อนSelected Topic in Tropical Forestry
655บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309597สัมมนาSeminar
656บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309598ปัญหาพิเศษSpecial Ploblems
657บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (XC08)01309599วิทยานิพนธ์Thesis
658บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308611มนุษยมิติขั้นสูงสำหรับอุทยานและพื้นที่นันทนาการAdvanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas
659บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308621การวิเคราะห์ระบบพื้นที่คุ้มครองProtected Area System Analysis
660บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308631ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติNature Tourism System and Dynamic
661บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308632การท่องเที่ยวโดยชุมชนCommunity-based Tourism
662บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308633การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยวToursism Impact Analysis
663บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308691เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวAdvanced Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism
664บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308693การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวAdvanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism
665บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308696เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวSelected Topics in Parks, Recreation, and Tourism
666บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308697สัมมนาSeminar
667บางเขนวนศาสตร์อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308699วิทยานิพนธ์Thesis
668บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305511กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูงAdvanced Anatomy and Identification of Wood
669บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305512สมบัติรวมของเนื้อไม้และเส้นใยIntegrated Wood and Fiber Properties
670บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305513อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบWood-Based Industries
671บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305514ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้Non-Timber Forest Products
672บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305521การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้Quantitative Analysis in Wood Processing
673บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305522สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูงAdvanced Physical Properties of Cellulosic Fibers and Paper
674บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305523ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหลWood-Fluid Relationships
675บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305531เคมีของเซลลูโลสChemistry of Wood Cellulose
676บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305532เคมีของลิกนินChemistry of Lignins
677บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305533วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อAnalytical Methods in Wood and Pulp Chemistry
678บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305534การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษSurfactant Application in Pulp and Paper Industry
679บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305535เคมีการเคลือบผิวกระดาษ Paper Coating Chemistry
680บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305536วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAdvanced Materials of Cellulose and Nanocellulose
681บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305542การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษWood and Paper Industry Managements
682บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305551การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล Energy Conversion from Biomass
683บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305552การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษEnergy Technology and Management for Wood and Paper Industries
684บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305561เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง Advanced Pulping Technology
685บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305562เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง Advanced Pulp Bleaching Technology
686บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305563เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง Advanced Papermaking Technology
687บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305564ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิลUnit Operation in Recycled Pulp industries
688บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305565ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษUnit Operation in Paper Coating Industries
689บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305566เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกลMechanical Pulping Technology
690บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305567เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง Paper and Paperboard Packaging Technology
691บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305568เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษEnzymes in Pulp and Paper Industry
692บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305573เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย Wood and Fiber Modification Technology
693บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305581การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลายNon-Destructive Testing of Wood
694บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305583การวิเคราะห์พื้นผิวหน้าของกระดาษSurface Analysis of Paper
695บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305584ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษLaboratory in Papermaking Technology1
696บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305585เทคนิควิเคราะห์สำหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAnalytical Techniques for Biomaterial from Cellulose and Nanocellulose
697บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305586การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้Wood Industrial Products Design
698บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305591เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษResearch Techniques in Wood and Paper Industrial Technology
699บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษSelected Topics in Wood and Paper Industrial Technology
700บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305597สัมมนาSeminar
701บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
702บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305599วิทยานิพนธ์Thesis
703บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01310513อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบWood-Based Industries
704บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01310572เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ Wood-Based Panel Technology
705บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306512ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหารBiomass Production and Nutrient Cycling
706บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification
707บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture
708บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306515การฟื้นฟูป่าForest Restoration
709บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306516วนวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศSilviculture and Climate Change
710บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306517วนวัฒน์ขั้นสูงAdvanced Silviculture
711บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306521เมล็ดไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Seeds
712บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306522การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้Growth and Development of Trees
713บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement
714บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306524การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าConservation of Forest Tree Genetics
715บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306531นิเวศวิทยาไฟป่าForest Fire Ecology
716บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306532การจัดการไฟป่า Forest Fire Management
717บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306533การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้Forest Health Monitoring
718บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306541การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นป่าไม้Forest Site Quality Assessment
719บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management
720บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306561วนวัฒน์เขตเมืองขั้นสูงAdvanced Urban Silviculture
721บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306563ภูมิอากาศจุลภาคในเมืองUrban Microclimate
722บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces
723บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306591เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน์Research Techniques in Silviculture
724บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306596เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์Selected Topics in Silviculture
725บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306597สัมมนาSeminar
726บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
727บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยา (XC05)01306599วิทยานิพนธ์Thesis
728บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
729บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
730บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01302533นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพBiodiversity Conservation Policy and Planning
731บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
732บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces
733บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism
734บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management
735บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management
736บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311511ภาพรวมทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมOverview of Forest Resource and Environment
737บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311512หลักการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมPrinciples of Forest Resource and Environmental Administration
738บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311521กฎหมายและอนุสัญญาด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมForest and Environmental Laws and Conventions
739บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311522เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมEconomics of Forest Resource and Environmental Administration
740บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311523การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้Forest Environment Management
741บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311531ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมQuantitative Methods for Forest Resource and Environmental Administration
742บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311532สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมไม้และกระดาษCommercial Forest Plantation andWood and Paper industry
743บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311533ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกForest Resources and Environment and Global Climate Change
744บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311534เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมGeo-informatics Technology for Forest Resource and Environment Administration
745บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311535มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมHuman Dimension of Forest Resource and Environmental Administration
746บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311591เทคนิคการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมResearch Techniques in Forest Resource and Environmental Administration
747บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311596เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Forest Resource and Environmental Administration
748บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311597สัมมนาSeminar
749บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
750บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01311599วิทยานิพนธ์Thesis
751บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01454532การบริหารการพัฒนาDevelopment Administration
752บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
753บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
754บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01302533นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพBiodiversity Conservation Policy and Planning
755บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
756บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces
757บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism
758บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management
759บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management
760บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311511ภาพรวมทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมOverview of Forest Resource and Environment
761บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311512หลักการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมPrinciples of Forest Resource and Environmental Administration
762บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311521กฎหมายและอนุสัญญาด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมForest and Environmental Laws and Conventions
763บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311522เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมEconomics of Forest Resource and Environmental Administration
764บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311523การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้Forest Environment Management
765บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311531ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมQuantitative Methods for Forest Resource and Environmental Administration
766บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311532สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมไม้และกระดาษCommercial Forest Plantation andWood and Paper industry
767บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311533ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกForest Resources and Environment and Global Climate Change
768บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311534เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมGeo-informatics Technology for Forest Resource and Environment Administration
769บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311535มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมHuman Dimension of Forest Resource and Environmental Administration
770บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311591เทคนิคการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมResearch Techniques in Forest Resource and Environmental Administration
771บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311596เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Forest Resource and Environmental Administration
772บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311597สัมมนาSeminar
773บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
774บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01311599วิทยานิพนธ์Thesis
775บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC62)01454532การบริหารการพัฒนาDevelopment Administration
776บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304511การจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management
777บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304512นโยบายทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Policy
778บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304513การวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Planning
779บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304514การป่าไม้ของโลกGlobal Forestry
780บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304515การจัดการเพื่อการผลิตไม้อย่างยั่งยืนSustainable Timber Management
781บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304516การรับรองป่าไม้Forest Certification
782บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304521ชีวมิติป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Biometry
783บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304522การสร้างตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของป่าไม้Forest Growth and Yield Modeling
784บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304523กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming for Forest Resource Management
785บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304531การรับรู้ระยะไกลและการประมวลผลภาพRemote Sensing and Digital Image Processing
786บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304532การรับรู้ระยะไกลแบบแอคทีฟและการประมวลผลข้อมูลActive Remote Sensing and Data Processing
787บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304534ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Geo-informatics for Forest Resources Management
788บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304541เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Resources Economics
789บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจป่าไม้Economics of Forest Business
790บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304543การป่าไม้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจForestry and Economic Development
791บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304544การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้Forest Products Marketing
792บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304551วิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้Methods of Forest Resource Inventory
793บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304552การประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Data Processing
794บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304553การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมSatellite Imagery for Resources Survey
795บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304554ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Information System
796บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
797บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304562การจัดการของป่าManagement of Minor Forest Products
798บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304563ป่าชุมชนและการจัดการCommunity Forest and Management
799บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304564วนศาสตร์ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนSocial Forestry for Sustainable Forest Resources Management
800บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304565การส่งเสริมป่าไม้ประยุกต์Applied Forestry Extension
801บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304566ภาวะผู้นำกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนLeadership and Sustainable Forest Management
802บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304567การพัฒนาและประเมินผลโครงการป่าไม้Development and Evaluation of Forestry Project
803บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
804บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304596เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
805บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304597สัมมนาSeminar
806บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
807บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304599วิทยานิพนธ์Thesis
808บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC12)01304533การวิเคราะห์ข้อมูลรับรู้ระยะไกลในทางป่าไม้Remote Sensing Data Analysis in Forestry
809บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304511การจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management
810บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304512นโยบายทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Policy
811บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304513การวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Planning
812บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304514การป่าไม้ของโลกGlobal Forestry
813บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304515การจัดการเพื่อการผลิตไม้อย่างยั่งยืนSustainable Timber Management
814บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304516การรับรองป่าไม้Forest Certification
815บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304521ชีวมิติป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Biometry
816บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304522การสร้างตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของป่าไม้Forest Growth and Yield Modeling
817บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304523กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้Mathematical Programming for Forest Resource Management
818บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304531การรับรู้ระยะไกลและการประมวลผลภาพRemote Sensing and Digital Image Processing
819บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304532การรับรู้ระยะไกลแบบแอคทีฟและการประมวลผลข้อมูลActive Remote Sensing and Data Processing
820บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304534ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Geo-informatics for Forest Resources Management
821บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304541เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ขั้นสูงAdvanced Forest Resources Economics
822บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจป่าไม้Economics of Forest Business
823บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304543การป่าไม้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจForestry and Economic Development
824บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304544การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้Forest Products Marketing
825บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304551วิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้Methods of Forest Resource Inventory
826บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304552การประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Data Processing
827บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304553การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมSatellite Imagery for Resources Survey
828บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304554ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้Forest Resource Management Information System
829บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304561ระบบวนเกษตรและการจัดการAgroforestry Systems and Management
830บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304562การจัดการของป่าManagement of Minor Forest Products
831บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304563ป่าชุมชนและการจัดการCommunity Forest and Management
832บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304564วนศาสตร์ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนSocial Forestry for Sustainable Forest Resources Management
833บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304565การส่งเสริมป่าไม้ประยุกต์Applied Forestry Extension
834บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304566ภาวะผู้นำกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนLeadership and Sustainable Forest Management
835บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304567การพัฒนาและประเมินผลโครงการป่าไม้Development and Evaluation of Forestry Project
836บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304591เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Research Techniques in Forest Resource Management
837บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304596เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้Selected Topics in Forest Resource Management
838บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304597สัมมนาSeminar
839บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
840บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304599วิทยานิพนธ์Thesis
841บางเขนวนศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (XC60)01304533การวิเคราะห์ข้อมูลรับรู้ระยะไกลในทางป่าไม้Remote Sensing Data Analysis in Forestry
842บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301511การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินSoil Erosion Control
843บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301521วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำWatershed Ecosystem management Science
844บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301531การบริหารงานลุ่มน้ำWatershed Administration
845บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301532การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทParticipatory Watershed Management and Dispute Resolution
846บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301541เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Technology for Watershed and Forest Environmental Management
847บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการจัดการลุ่มน้ำAdvanced GIS for Watershed Management
848บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301543การจำลองแบบการจัดการลุ่มน้ำWatershed Management Modeling
849บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301551อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำWatershed Meteorology
850บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301561นิเวศอุทกวิทยาการใช้ที่ดินLand Use Ecohydrology
851บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301571การวางแผนและการจัดการระบบการใช้ที่ดินแบบบูรณาการIntegrated Land Use System Management and Planning
852บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301581วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการIntegrated Environmental Science
853บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301582การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมป่าไม้Forest Environmental Impact Assessment
854บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301583คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำWater Quality in Watershed Management
855บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301596เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Selected Topics in Watershed and Forest Environmental Management
856บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01301598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
857บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303511ภาพรวมวิศวกรรมป่าไม้Overview of Forest Engineering
858บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303521ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Geographic Information System
859บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303522เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้Mapping Technology in Forestry
860บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303523ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุGIS in Multicriteria Decision Analysis
861บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303524การโปรแกรมจีไอเอสGIS Programming
862บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303525การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่Spatial Statistical Data Analysis
863บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303531วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดินขั้นสูงAdvanced Soil Erosion Control Engineering
864บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303532วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชันSoil Bioengineering for Slope Stabilization
865บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303541ระบบการทำไม้Logging Systems
866บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303542การประเมินผลกระทบการทำไม้Logging Impact Assessment
867บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303543การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทำไม้Logging Production Planning and Control
868บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303544การวิเคราะห์การทำไม้ในสวนป่าForest Plantation Harvesting Analysis
869บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303545การวิจัยดำเนินงานทางวิศวกรรมป่าไม้Operations Research in Forest Engineering
870บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303546โลจิสติกส์ทางการป่าไม้Logistics in Forestry
871บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303547ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้Safety and Health in Forest Work
872บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303548การยศาสตร์ป่าไม้ประยุกต์Applied Forest Ergonomics
873บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303549การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืนSustainable Forest Operations
874บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303551การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้Database Management in Forestry
875บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303552ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการป่าไม้Decision Support System in Forestry
876บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303553การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางป่าไม้Application Programming in Forestry
877บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303561การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้Forest Machine Design
878บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303596เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้Selected Topics in Forest Engineering
879บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01303598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
880บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305511กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูงAdvanced Anatomy and Identification of Wood
881บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305514ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้Non-Timber Forest Products
882บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305521การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้Quantitative Analysis in Wood Processing
883บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305522สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูงAdvanced Physical Properties of Cellulosic Fibers and Paper
884บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305523ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหลWood-Fluid Relationships
885บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305531เคมีของเซลลูโลสChemistry of Wood Cellulose
886บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305532เคมีของลิกนินChemistry of Lignins
887บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305533วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อAnalytical Methods in Wood and Pulp Chemistry
888บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305534การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษSurfactant Application in Pulp and Paper Industry
889บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305535เคมีการเคลือบผิวกระดาษ Paper Coating Chemistry
890บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305536วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAdvanced Materials of Cellulose and Nanocellulose
891บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305542การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษWood and Paper Industry Managements
892บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305551การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล Energy Conversion from Biomass
893บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305552การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษEnergy Technology and Management for Wood and Paper Industries
894บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305561เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง Advanced Pulping Technology
895บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305562เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง Advanced Pulp Bleaching Technology
896บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305563เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง Advanced Papermaking Technology
897บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305564ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิลUnit Operation in Recycled Pulp industries
898บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305565ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษUnit Operation in Paper Coating Industries
899บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305566เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกลMechanical Pulping Technology
900บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305567เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง Paper and Paperboard Packaging Technology
901บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305568เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษEnzymes in Pulp and Paper Industry
902บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305573เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย Wood and Fiber Modification Technology
903บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305581การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลายNon-Destructive Testing of Wood
904บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305583การวิเคราะห์พื้นผิวหน้าของกระดาษSurface Analysis of Paper
905บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305584ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษLaboratory in Papermaking Technology1
906บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305585เทคนิควิเคราะห์สำหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสAnalytical Techniques for Biomaterial from Cellulose and Nanocellulose
907บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305586การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้Wood Industrial Products Design
908บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษSelected Topics in Wood and Paper Industrial Technology
909บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01305598ปัญหาพิเศษSpecial Problems
910บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306511ภาพรวมวนวัฒน์Overview of Silviculture
911บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306512ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหารBiomass Production and Nutrient Cycling
912บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification
913บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture
914บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306515การฟื้นฟูป่าForest Restoration
915บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306516วนวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศSilviculture and Climate Change
916บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306517วนวัฒน์ขั้นสูงAdvanced Silviculture
917บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306521เมล็ดไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Seeds
918บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306522การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้Growth and Development of Trees
919บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement
920บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306524การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าConservation of Forest Tree Genetics
921บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306531นิเวศวิทยาไฟป่าForest Fire Ecology
922บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306532การจัดการไฟป่าForest Fire Management
923บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306533การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้Forest Health Monitoring
924บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306541การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นป่าไม้Forest Site Quality Assessment
925บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management
926บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306543การวิเคราะห์ธาตุอาหารดินและพืชป่าไม้Forest Soil and Plant Nutrient Analysis
927บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306551สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อนCommercial Forest Plantation in the Tropics
928บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01310513อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบWood-Based Industries
929บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01310572เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ Wood-Based Panel Technology
930บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349511องค์ความรู้เชิงบูรณาการทางวนศาสตร์Integrated Knowledges in Forestry
931บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349591เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์Research Techniques in Forestry
932บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349597สัมมนาSeminar
933บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01349599วิทยานิพนธ์Thesis
934บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057512การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรData Analysis for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
935บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057531การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและการออกแบบนวัตกรรมBusiness Landscape Analysis and Innovation Designรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
936บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057532การวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรProduction Planning and Inventory Control for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
937บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057533การจัดการการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตรOperations Management in Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
938บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057537การจัดการโซ่คุณค่าเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรStrategic Value Chain Management for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
939บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057542เทคโนโลยีการสอบย้อนกลับได้สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรTraceability Technologies for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
940บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057572การตลาดแนวใหม่สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารModern Marketing for Agri-Food Businessรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อัจฉรา เกษสุวรรณ
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
941บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057574ช่องทางการตลาดและการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรMarketing channels and Digital Application for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
942บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057575การจัดการการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรResearch, Development and Innovation Management for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
โทร. 02-562-5000
ต่อ 5368
942บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052501วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างเข้มข้นIntensive Food Science and Technology Principleรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
อ.กนิฐพร วังใน
อ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
943บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีการบรรจุ (XK04)01053501เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุแบบเข้มIntensive packaging and material technologyรับสมัคร 2565ติดต่อภาควิชาฯอ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
โทร. 081-905-1402
944บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (XK12)01054545การจัดการและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่Management and Marketing for New Productsรับสมัคร 2565วันอาทิตย์
09.00 - 16.30 น.
(วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรม)
อ.อุศมา สุนทรนฤรังษี
โทร. 02-562-5004
945บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (XK12)01054567เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมInnovative Product Development Technologyรับสมัคร 2565วันอาทิตย์
09.00 - 16.30 น.
(วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรม)
อ.หทัยรัตน์ ริมคีรี
โทร. 02-562-5004
946บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057512การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรData Analysis for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
947บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057531การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ทางธุรกิจและการออกแบบนวัตกรรมBusiness Landscape Analysis and Innovation Designรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
948บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057532การวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรProduction Planning and Inventory Control for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
949บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057533การจัดการการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตรOperations Management in Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
950บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057537การจัดการโซ่คุณค่าเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรStrategic Value Chain Management for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
951บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057542เทคโนโลยีการสอบย้อนกลับได้สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรTraceability Technologies for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
952บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057572การตลาดแนวใหม่สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารModern Marketing for Agri-Food Businessรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อัจฉรา เกษสุวรรณ
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
953บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057574ช่องทางการตลาดและการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรMarketing channels and Digital Application for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
954บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057575การจัดการการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรResearch, Development and Innovation Management for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
955บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057511การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรQuantitative Analysis for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จุมพล วรสายันต์
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
956บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057534การจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรSupply Chain Management for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
957บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057576การตัดสินใจทางการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรManagerial Decision for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
958บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057578การจัดการทุนทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรIntellectual Capital Management for Agro-Industryรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
959บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057579ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารAgri-Food Innovation Driven Entrepreneurรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368
960บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (XK69)01057591ระเบียบวิจัยทางนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรResearch Methods for Agro-Industrial Innovation and Managementรับสมัคร 2565ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
โทร.02-562-5000
ต่อ 5368