รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการ GSPP

ลำดับวิทยาเขตคณะภาควิชาสาขาวิชาชื่อรายวิชา (TH)ชื่อรายวิชา (EN)สถานะการรับสมัครวัน-เวลาที่สอนอาจารย์ผู้สอนรายละเอียดเพิ่มเติม
1บางเขนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา-การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (XY12)01556573เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการInterdisciplinary Techniques of Land Use Investigation and Natural Resource Quality Assessment2564รับสมัครเสาร์และอาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร โทร. 085-199-1809คลิกที่นี้
2บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007522การผลิตผักโดยไม่ใช้ดินVegetable Production in Soilless Culture2560รับสมัครอังคาร: บรรยาย 13.00-15.00 น. อังคาร: ปฏิบัติการ 15.00-17.00 น.อ.ปริยานุช จุลกะ โทร. 081-906-5680คลิกที่นี้
3บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007582 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้Postharvest Physiology of Fruits, Vegetables and Flowers2560รับสมัครจันทร์: บรรยาย 09.00-12.00 น.อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ โทร. 097-245-4014คลิกที่นี้
4บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007531สรีรวิทยาของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับPhysiology of Ornamental Plant Production2560รับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย 13.00-15.00 น. พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ 15.00-17.00 น.อ.พัชรียา บุญกอแก้ว โทร. 082-521-0210คลิกที่นี้
5บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007551สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวนAdvanced Physiology of Horticultural Crop Production2560รับสมัครจันทร์: บรรยาย 09.00-12.00 น.อ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ โทร. 081-408-1116คลิกที่นี้
6บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007555การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตรPlant Tissue Culture in Agriculture2560รับสมัครพฤหัสบดี: บรรยาย 10.00-12.00 น. พฤหัสบดี: ปฏิบัติการ 13.00-15.00 น.อ.เณอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ โทร. 086-783-4234คลิกที่นี้
7บางเขนเกษตรพืชสวนพืชสวน (XA05)01007598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2560รับสมัครเปิดหมู่ตามผู้สอนอ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ โทร. 081-408-1116คลิกที่นี้
8บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003522วิวัฒนาการและการปรับตัวของพืชCrop Evolution and Adaptation2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ โทร. 087-009-3646คลิกที่นี้
9บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003555สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียดCrop Physiology under Environmental Stress2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร โทร. 089-770-7331คลิกที่นี้
10บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003578การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับBreeding for Environmental Stresses2564รับสมัครศุกร์ 09.00-12.00 น.อ.ภัศจี คงศีล โทร. 080-571-8950คลิกที่นี้
11บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003561การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์Pasture Management2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.ทรงยศ โชติชุติมา โทร. 086-616-8070คลิกที่นี้
12บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003576การบริหารจัดการโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชPlant Breeding Program Management2564รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.อ.ปิยะ กิตติภาดากุล โทร. 081-910-0005คลิกที่นี้
13บางเขนเกษตรพืชไร่นาพืชไร่ (XA23)01003593สถิติและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัย ด้านพืชไร่Statistics and Computer Packages in Agronomic Research2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.ปิยะ กิตติภาดากุล โทร. 081-910-0005คลิกที่นี้
14กำแพงแสนเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ (XA21)02047591ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรResearch Methods in Agricultural Research and Development2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ศุภชัย อำคา โทร. 084-335-2211คลิกที่นี้
15กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050542ดินปัญหาและการใช้ประโยชน์Problem Soils and Utilizations2560รับสมัครอังคาร 09.00-10.30 น. พฤหัสบดี 09.00-10.30 น.อ.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ โทร. 034-351-893 ต่อ 114คลิกที่นี้
16กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050552อินทรียวัตถุในดินSoil Organic Matter2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กนกกร สินมา โทร. 034-351-893 ต่อ 107คลิกที่นี้
17กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050534สารปนเปื้อนในดินSoil Contaminants2560รับสมัครพุธ 14.00-17.00 น.อ.ศุภชัย อินคา โทร. 034-351-893 ต่อ 110คลิกที่นี้
18กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการจดการทางดินResearch Methods in Soil Science and Management Technology2560รับสมัครอังคาร 10.30-12.00 น. พฤหัสบดี 10.30-12.00 น.อ.สิรินภา ช่วงโอภาส โทร. 034-351-893 ต่อ 106คลิกที่นี้
19กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส โทร. 034-351-893 ต่อ 106คลิกที่นี้
20กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050531เคมีดินสิ่งแวดล้อมEnvironmental Soil Chemistry2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง โทร. 034-351-893 ต่อ 115คลิกที่นี้
21กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050532ธาตุอาหารพืชในระบบนิเวศการเกษตรPlant Nutrients in Agricultural Ecosystem2560รับสมัครอังคาร 10.30-12.00 น. พฤหัสบดี 10.30-12.00 น.อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก โทร. 034-351-893 ต่อ 101คลิกที่นี้
22กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050553กระบวนการตรึงไนโตรเจนNitrogen Fixation Processes2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส โทร. 034-351-893 ต่อ 106คลิกที่นี้
23กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050543ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรดินเขตร้อนอย่างยั่งยืนNature and Sustainable Uses of Tropical Soil Resources2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ โทร. 034-351-893 ต่อ 111คลิกที่นี้
24กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050535การจัดการของเสียเพื่อการผลิตพืชWaste Management for Crop Production2560รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.อ.ศุภชัย อำคา โทร. 034-351-893 ต่อ 110คลิกที่นี้
25กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050573ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการดินขั้นสูงDecision Supporting System for Advanced Soil Management2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.กุมุท สังขศิลา โทร. 034-351-893 ต่อ 112คลิกที่นี้
26กำแพงแสนเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน (XA27)02050598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินภา ช่วงโอภาส โทร. 034-351-893 ต่อ 106คลิกที่นี้
27บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Advanced Research Methods in Animal Health Technology2562รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020คลิกที่นี้
28บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605514ชีวโมเลกุลของเซลล์ทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Cell Molecular Biology in Animal Health Technology2562รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015คลิกที่นี้
29บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Research Methods in Animal Health Technology2562รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี โทร. 02-942-8200 ต่อ 616020คลิกที่นี้
30บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technology2562รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015คลิกที่นี้
31บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605517พันธุวิศวกรรมทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Genetic Engineering in Animal Health Technology2562รับสมัครจันทร์ 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ โทร. 02-942-8200 ต่อ 616015คลิกที่นี้
32บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605536โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำEmerging and Re-emerging Infectious Diseases2562รับสมัครพฤหัส 09.00-12.00 น.อ.ทนพญ.ดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์ โทร. 02-942-8200 ต่อ 616034คลิกที่นี้
33บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605554เทคโนโลยีการบําบัดทางเคมีและชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์Chemical and Biological Remediation Technology for Animal Industry2562รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว โทร. 02-942-8200 ต่อ 616018คลิกที่นี้
34บางเขนเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (XP01)01605596เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์Selected Topics in Animal Health Technology2562รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ โทร. 02-942-8200 ต่อ 616038คลิกที่นี้
35บางเขนประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (XB03)01251523ฮอร์โมนในการเพาะเลยงสัตว์น้ำHormone in Aquaculture2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนผศ.ดร.อรพร หมื่นพล โทร. 091-776-9509คลิกที่นี้
36บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplankton2561รับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์ 09.00-10.00 น.อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
37บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255513สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลMarine Benthos2561รับสมัครจันทร์ 15.00-17.00 น. อังคาร 10.00-12.00 น.อ.นภาขวัญ แหวนเพชรคลิกที่นี้
38บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Sea2561รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.อ.จินตนา สและน้อยคลิกที่นี้
39บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255548เทคโนโลยีแบบจําลองชีวเคมีทางทะเลMarine Biochemical Modeling Technology2561รับสมัครศุกร์ 09.00-12.00 น.อ.ธนัสพงษ์ โภควนิชคลิกที่นี้
40บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255562มลพิษในน้ำกร่อยEstuarine Pollution2561รับสมัครพฤหัสบดี 10.00-13.00 น.อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
41บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255571สมุทรกรณีMarine Affairs2561รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.อ.สุชาย วรชนะนันท์คลิกที่นี้
42บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255573การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลEnvironmental Impact Assessment in Marine Ecosystem2561รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.ติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
43บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255574การท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Marine Tourism2561รับสมัครศุกร์ 13.00-16.00 น.ติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
44บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2561รับสมัครติดต่อสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชาติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
45บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255511สรีรวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลPhysiology of Marine Phytoplankton2561รับสมัครจันทร์, พุธ, ศุกร์ 09.00-10.00 น.อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
46บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255521ประชาคมหญ้าทะเลSeagrass Community2561รับสมัครจันทร์ 15.00-16.00 น. พฤหัสบดี 09.00-11.00 น.อ.นภาขวัญ แหวนเพชรคลิกที่นี้
47บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255523นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเลEcology of Marine Phytoplankton2561รับสมัครศุกร์ 09.00-10.00 น.อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
48บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255524ชีวภูมิศาสตร์ของแพลงก์ตอนสัตว์ทะเลBiogeography of Marine Zooplankton2561รับสมัครศุกร์ 09.00-12.00 น.อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
49บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255532สารสีในทะเลPigments in the Sea2561รับสมัครจันทร์, อังคาร 13.00-14.30 น.อ.จินตนา สและน้อยคลิกที่นี้
50บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255542พฤติกรรมของสตว์น้ำBehavior of Aquatic Animals2561รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 13.00-14.00 น. ศุกร์ 10.00-12.00 น.อ.จรวย สุขแสงจันทร์คลิกที่นี้
51บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255551การสัมผัสระยะไกลทางสมุทรศาสตร์Remote Sensing in Oceanography2561รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภาคลิกที่นี้
52บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255553แบบจำลองเชิงตัวเลขทางสมุทรศาสตร์Numerical Model in Oceanography2561รับสมัครอังคาร 10.00 น. พุธ 13.00 - 16.00 น.ติดต่อสาขาวิชาคลิกที่นี้
53บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255554กระบวนการกายภาพสมุทรศาสตร์ชายฝั่งPhysical Processes in Coastal Oceanography2561รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภาคลิกที่นี้
54บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255563ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีRed Tide2561รับสมัครพฤหัสบดี 09.00-11.00 น.อ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คลิกที่นี้
55บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255572การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนSustainable Utilization of Marine Resources2561รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.สุชาย วรชนะนันท์คลิกที่นี้
56บางเขนประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05)01255598ปัญหาพิเศษSpecial Problems2561รับสมัคร-ติดต่อสาขาวิชา/ อาจารย์ผู้สอนที่ภาควิชาคลิกที่นี้
57บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (XD06)01419534วิธีรวดเร็วและอัตโนมัติในจุลชีววิทยาทางอาหารRapid Methods and Automation in Food Microbiology2560รับสมัครอังคาร (บรรยาย) 08.00-10.00 น.รศ.ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ โทร 02-562-5555 ต่อ 646613คลิกที่นี้
58บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (XD06)01419531เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาMicrobial Technology2560รับสมัครอังคาร ,พฤหัสบดี (บรรยาย) 09.00-10.00 น. อังคาร (ปฏิบัติการ) 13.00-16.00 น.ผศ.ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล โทร 02-562-5555 ต่อ 646634คลิกที่นี้
59บางเขนวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาจุลชีววิทยา (XD06)01419535ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลนทรีย์Microbial Food Safety2560รับสมัครพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ โทร 02-562-5555 ต่อ 646646คลิกที่นี้
60บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422541ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติProbability and Statistical Theory2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 11.00-12.30 น.ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122คลิกที่นี้
61บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422561แผนแบบการทดลองExperimental Design2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 13.00-14.30 น.รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114คลิกที่นี้
62บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422542สถิติเชิงอนุมานInferential Statistics2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 13.00-14.30 น.รศ.ดร.บุญอ้อม โฉมที โทร. 02-562-5444 ต่อ 647114คลิกที่นี้
63บางเขนวิทยาศาสตร์สถิติสถิติ (XD12)01422551ตัวแบบเชิงเส้นทางสถิติStatistical Linear Models2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 10.00-10.30 น.ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร โทร. 02-562-5444 ต่อ 647122คลิกที่นี้
64บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436511หลักมาตรวิทยาPrinciples of Metrology2560รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
65บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436512การวิเคราะห์ทางมาตรวิทยาMetrological Analysis2560รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา โทร. 081-772-1955คลิกที่นี้
66บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436513การสืบมาตรฐานทางมาตรวิทยาและ เอกสารหลักฐานMetrological Traceability and Documentation2560รับสมัครจันทร์ 13.00-17.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
67บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436521มาตรวิทยาเชิงกลMechanical Metrology2560รับสมัครพุธ 09.00-12.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
68บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436522ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกลLaboratory in Mechanical Metrology2560รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
69บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436523มาตรวิทยาเชิงความร้อนThermal Metrology2560รับสมัครพุธ 09.00-12.00 น.อ.ชัยยะ เหลือวิริยะ โทร. 089-233-7409คลิกที่นี้
70บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436524มาตรวิทยาเชิงความร้อนภาคปฏิบัติการLaboratory for Thermal Metrology2560รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
71บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436531มาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กElectrical and Magnetic Metrology2560รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.พงศกร จันทรัตน์ โทร. 086-669-1508คลิกที่นี้
72บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436532ปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงไฟฟ้าและ แม่เหล็กLaboratory in Electrical and Magnetic Metrology2560รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.พงศกร จันทรัตน์ โทร. 086-669-1508คลิกที่นี้
73บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436541มาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงAdvanced Photonic Metrology2560รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
74บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436542ปฏิบัติการมาตรวิทยาโฟตอนขั้นสูงLaboratory in Advanced Photonic Metrology2560รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
75บางเขนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มาตรวิทยา (XD15)01436561มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมManufacturing Measurement2560รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.อ.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ โทร. 081-910-7621คลิกที่นี้
76บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซโทปรังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421515เคมีและกระบวนการทางรังสีRadiation Chemistry and Processing2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.ฤทธี มีสัตย์ โทร. 095-659-9398คลิกที่นี้
77บางเขนวิทยาศาสตร์รังสีประยุกต์และไอโซโทปรังสีประยุกต์และไอโซเทป (XD16)01421522เทคโนโลยีการเหนี่ยวนําให้กลายพันธุ์ในพืชInduced Mutation Technology in Plants2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.พีรนุช จอมพุก โทร. 089-069-5989คลิกที่นี้
78บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418512หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์Principles of Computer Programming Languages2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรศ.ดร.จันทนา จันทราชัย โทร. 02-562-5555 ต่อ 647206คลิกที่นี้
79บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีDesign and Analysis of Algorithms2564รับสมัครเสาร์ 08.00-11.00 น.ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา โทร. 02-562-5555 ต่อ 647237คลิกที่นี้
80บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418556การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์Cloud Computing Principle and Application2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286คลิกที่นี้
81บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418562การเรียนรู้ของเครื่องจักรMachine Learning2564รับสมัครอาทิตย์ 08.00 – 11.00 น.รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช โทร. 02-562-5555 ต่อ 647223คลิกที่นี้
82บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418584การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์Computer Animation2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส โทร. 02-562-5555 ต่อ 647232คลิกที่นี้
83บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์Principles of Computer Systems2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล โทร. 02-562-5555 ต่อ 647229คลิกที่นี้
84บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418535ระบบแบบกระจายDistributed Systems2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.นพดล จันทร์เอี่ยม โทร. 02-562-5555 ต่อ 647239คลิกที่นี้
85บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418566วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติstatistical Data Science2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง โทร. 02-562-5555 ต่อ 647286คลิกที่นี้
86บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418573การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์Software Testing and Verification2564รับสมัครเสาร์ - อาทิตย์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์ โทร. 02-562-5555 ต่อ 647230คลิกที่นี้
87บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)01418588การประมวลผลภาพดิจิทัลDigital Image Processing2564รับสมัครเสาร์ 08.00-11.00 น.ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา โทร. 02-562-5555 ต่อ 647237คลิกที่นี้
88บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411543ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์Applied Geomorphology2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ โทร. 090-973-5885คลิกที่นี้
89บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411553วิทยาแผ่นดินไหวSeismology2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์ โทร. 089-968-2035คลิกที่นี้
90บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411572การวิเคราะห์พื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติSite Analysis on Natural Resources2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ โทร. 090-973-5885คลิกที่นี้
91บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411581พลวัตระบบโลกEarth System Dynamics2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ โทร. 090-973-5885คลิกที่นี้
92บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411544 นิติธรณศาสตร์Forensic Geosciences2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ โทร. 090-973-5885คลิกที่นี้
93บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411545ธรณีแหล่งท่องเที่ยวGeotourism2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ โทร. 090-973-5885คลิกที่นี้
94บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411554การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนReflection Seismic Exploration2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภาสกร ยนานนท์ โทร. 089-968-2035คลิกที่นี้
95บางเขนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (XD23)01411582การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนามNatural Resource Field Study2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ โทร. 090-973-5885 ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช โทร. 062-636-1953คลิกที่นี้
96ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688521เมแทบอไลต์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติMetabolites from Natural Products2559รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี โทร. 081-623-4659คลิกที่นี้
97ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688552การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชิงพาณิชย์Development of Natural Products for Commercial2559รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอน-คลิกที่นี้
98ศรีราชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (XD26)03688532พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติToxicology of Natural Products2559รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี โทร. 081-623-4659คลิกที่นี้
99บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205518หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้Principle of Machine Learning and its Applications2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 10.30 – 12.00 น.อ.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล โทร. 085-505-3755คลิกที่นี้
100บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205521ระบบสื่อสารดิจิทัลDigital Communications Systems2560รับสมัครจันทร์, พุธ 10.30 – 12.00 น.อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1571คลิกที่นี้
101บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205528การออกแบบระบบสื่อสารไร้สายWireless Communication System Design2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 10.30 – 12.00 น.อ.วชิระ จงบุรี โทร. 081-451-0824คลิกที่นี้
102บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205515การประมวลภาพและการแทนImage Processing and Representation2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 10.30 – 12.00 น.อ.วุฒิพงศ์ อารีกุล โทร. 089-669-2929คลิกที่นี้
103บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205527เครือข่ายสื่อสารข้อมูลData Communication Networks2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1574คลิกที่นี้
104บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205538เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์Solar Cells Technology2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม โทร. 081-831-6157คลิกที่นี้
105บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205549การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กําลังPower Electronics Design and Integration2560รับสมัครพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น.อ.นิธิพัฒน์ ทีรฑวนิช โทร. 094-649-9914คลิกที่นี้
106บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205552เสถียรภาพของระบบกําลังPower System Stability2560รับสมัครอังคาร 13.00 – 16.00 น.อ.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา โทร. 02-797-0999 ต่อ 1575คลิกที่นี้
107บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205554วิศวกรรมการป้องกันระบบกําลังPower System Protection Engineering2560รับสมัครพุธ 09.00 – 12.00 น.อ.คมสัน หงส์สมบัติ โทร. 083-555-5164คลิกที่นี้
108บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205585คลังข้อมูลและการสร้างแบบจําลองข้อมูลสําหรับการบริหารทรัพย์สินData Warehouse and Data Modeling for Asset2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ โทร. 089-786-2786คลิกที่นี้
109บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)01205587การออกแบบและหลักการเครื่องมือ วัดทางชีวการแพทย์Biomedical Instrumentation and Design2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ ผู้สอนอ.ดุสิต ธนเพทาย โทร 086-632-0946คลิกที่นี้
110บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Design2560รับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010คลิกที่นี้
111บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineering2560รับสมัครเสาร์-อาทิตย์ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005คลิกที่นี้
112บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศAir Pollution Control Engineering2560รับสมัครเสาร์-อาทิตย์ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016คลิกที่นี้
113บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineering2560รับสมัครเสาร์-อาทิตย์รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013คลิกที่นี้
114บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210512วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงAdvanced Water Treatment Process Design2560รับสมัครเสาร์ 09.00-12.00 น.รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี โทร. 02-797-0999 ต่อ 1010คลิกที่นี้
115บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210513วิศวกรรมกระบวนการบําบัดน้ำเสียWastewater Treatment Process Engineering2560รับสมัครอาทิตย์ 13.00-16.00 น.ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1005คลิกที่นี้
116บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210515กระบวนการบําบัดน้ำเสียขั้นสูงAdvanced Wastewater Treatment Processes2560รับสมัครอาทิตย์ 09.00-12.00 น.รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1001คลิกที่นี้
117บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210521วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ Air Pollution Control Engineering2560รับสมัครศุกร์ 13.00-16.00 น.ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1016คลิกที่นี้
118บางเขนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)01210523วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการIntegrated Waste Management Engineering2560รับสมัครพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.รศ.ดร.สญญา สริวิทยาปกรณ์ โทร. 02-797-0999 ต่อ 1013คลิกที่นี้
119กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201515เทคนิคการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรExperimental Techniques and Testing of Agricultural Machinery2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ โทร. 081-341-6904คลิกที่นี้
120กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201517พลศาสตร์ดินสําหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดินSoil Dynamics in Tillage and Traction2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ โทร. 081-341-6904คลิกที่นี้
121กำแพงแสนวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร (XE01)02201541เทคนิคการสร้างภาพไฮเปอร์สเปกตรัมทางการเกษตรHyperspectral Imaging Technique in Agriculture2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.สิรินาฎ น้อยพิทักษ์ โทร. 085-175-5727คลิกที่นี้
122ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626511การตัดสินใจและสถิติในการจัดการวิศวกรรมDecisions and Statistics in Engineering Management2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
123ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626521การหาค่าดีที่สุดประยุกต์ในเชิงอุตสาหกรรมApplied Optimization in Industries2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
124ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626541การวินิจฉัยองค์กรEnterprise Diagnosis2560รับสมัครอาทิตย์ 09.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
125ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626524การจําลองการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจSimulation in Industrial and Business Management2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
126ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626542การบัญชีการเงินและการบริหารFinancial and Managerial Accounting2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
127ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27)03626546การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมManagement of Technology and Innovation2560รับสมัครอาทิตย์ 09.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
128ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604517พลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนเชิงคํานวณComputational Fluid Dynamics and Heat Transfer2560รับสมัครพฤหัสบดี 18.30-21.30 น.โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
129ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604519การเผาไหม้ขั้นสูงAdvanced Combustion2560รับสมัครศุกร์ 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
130ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604522เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต์Alternative Fuels for Vehicles2560รับสมัครพุธ 09.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
131ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604555การออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าDesign and Analysis of Mechatronics Systems2560รับสมัครพุธ 19.30-22.30 น.-คลิกที่นี้
132ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604518เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในขั้นสูงAdvanced Internal Combustion Engines2560รับสมัครจันทร์ 18.30-21.30 น.โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
133ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604521การควบคุมการปลดปล่อยไอเสียจากยานยนต์Control of Exhaust Emissions from Vehicles2560รับสมัครอังคาร 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
134ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604556การควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือทางวิศวกรรมเครื่องกลFuzzy Logic Control in Mechanical Engineering2560รับสมัครพุธ 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
135ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604571การออกแบบผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์Polymer Product Design2560รับสมัครศุกร์ 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
136ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29)03604573หุ่นยนต์ในการผลิตRobotics in Manufacturing2560รับสมัครจันทร์ 18.30-21.00 น.-คลิกที่นี้
137ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627511หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมPrinciples of Safety Engineering and Environmental Management2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
138ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627513การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการEnvironmental Risk Assessment and Management2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
139ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627521การวิเคราะห์อันตรายและการป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมHazard Analysis and Industrial Accident Prevention2560รับสมัครอาทิตย์ 09.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
140ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627525การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยFire Safety Design2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
141ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627528ความปลอดภัยทางรังสีRadiation Safety2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
142ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627532วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมEnvironmental Science and Society2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
143ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627512การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมData Analysis and Decision Making for Safety Engineering and Environmental Management2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.โทร. 038-354-580 ต่อ 662227คลิกที่นี้
144ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627523การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยEngineering Design of Safety2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
145ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627526การป้องกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรมIndustrial Fire Protection2560รับสมัครอาทิตย์ 09.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
146ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627531การลดมูลฝอยและของเสียอันตรายSolid and Hazardous Waste Reduction2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
147ศรีราชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XE30)03627534การจัดการมลพิษอุตสาหกรรมIndustrial Pollution Management2560รับสมัครอังคาร, พฤหัสบดี 18.30-21.30 น.-คลิกที่นี้
148บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166521จิตวิทยาการเรียนการสอนPsychology of Learning and Teaching2560รับสมัครพฤหัสบดี 10.00-12.00 น.อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อคลิกที่นี้
149บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166524ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนTheories of Personality and Motivation for Development of Learners2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.มฤษฎ์ แก้วจินดา อ.วรางคณา โสมะนันทน์คลิกที่นี้
150บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166526แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Trends of Learning Development in 21st Century2560รับสมัครพฤหัสบดี 08.00-10.00 น.อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อคลิกที่นี้
151บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166528พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษาBuddhist Psychology for Education2560รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
152บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166531พลวัตในการแนะแนวDynamic Approach in Guidance2560รับสมัครศุกร์ 13.00-16.00 น.อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, อ.กรกฎา นักคิ้มคลิกที่นี้
153บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166532เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวขั้นสูงAdvance Guidance Tools and Techniques2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
154บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166534สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษาMental Health and Adjustment in Educational Setting2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
155บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166541ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาTheories and Techniques of Counseling2560รับสมัครศุกร์ 10.00-12.00 น.อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา อ.วรางคณา โสมะนันทน์คลิกที่นี้
156บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166543ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคลBasic counseling skill and Individual Counseling2560รับสมัครพฤหัสบดี 08.00-12.00 น.อ.มฤษฎ์ แก้วจินดา อ.วรางคณา โสมะนันทน์คลิกที่นี้
157บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166544การปรึกษาแบบกลุ่มGroup Counseling2560รับสมัครศุกร์ 13.00-16.00 น.อ.มฤษฎ์ แก้วจินดาคลิกที่นี้
158บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166592ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์Research Methodology in Behavioral Science2560รับสมัครอังคาร 13.00-15.00 น.อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์คลิกที่นี้
159บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166522พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษาBehavioral Science in Education2560รับสมัครอังคาร 13.00-15.00 น.อ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล อ.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์คลิกที่นี้
160บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166536การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวUse of Psychology Test for Guidance2560รับสมัครพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.อ.วรางคณา โสมะนันทน์ อ.ปวีณา อ่อนใจเอื้อคลิกที่นี้
161บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166537พัฒนาการของชีวิตและอาชีพLife Career Development2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
162บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166546พัฒนาการด้านอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพCareer Development and Career Counseling2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคลิกที่นี้
163บางเขนศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (XF11)01166547การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์Buddhist Counseling2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล อ.วรางคณา โสมะนันทน์คลิกที่นี้
164บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174511ทฤษฎีนันทนาการและการใช้เวลาว่างTheories of Recreation and Leisure2564รับสมัครจันทร์ 10.00-12.00 น.อ.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์ อ.กัลพฤกษ์ พลศร โทร. 081-354-2327คลิกที่นี้
165บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174521การวางแผนโครงการนันทนาการและการเป็นผู้นำRecreation Program Planning and Leadership2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์ อ.กัลพฤกษ์ พลศร โทร. 081-354-2327 อ.นพรัตน์ ศุทธิถกลคลิกที่นี้
166บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174531นันทนาการบำบัดTherapeutic Recreation2564รับสมัครอังคาร 13.00-15.00 น.อ.กัลพฤกษ์ พลศร โทร. 081-354-2327คลิกที่นี้
167บางเขนศึกษาศาสตร์พลศึกษานันทนาการ (XF22)01174532นันทนาการกับผู้สูงอายุRecreation and the Elderly2564รับสมัครพุธ 13.00-15.00 น.อ.นพรัตน์ ศุทธิถกล อ.พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์ ติดต่อภาควิชาคลิกที่นี้
168บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176531การจัดการทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Vocational Education Management for Human Resource Devolopment2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.อนุชัย รามวรังกูร อ.อุทุมพร อินทจักรคลิกที่นี้
169บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176541ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Development of Quality System and Standard in Vocational Education for Human Resource Development2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ อ.อนุชัย รามวรังกูรคลิกที่นี้
170บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176542การประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษาQuality Assessment in Vocational Education2564รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.อ.นลินรัตน์ รักกุศล อ.อุทุมพร อินทจักรคลิกที่นี้
171บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (XF35)01176591ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Research Methods in Vocational Education for Human Resource Development2564รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.อ.วรรณดี สุทธินรากร อ.สถิดาพร คำสดคลิกที่นี้
172บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179512ทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการTheories in Entrepreneurship Education2564รับสมัครพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร โทร. 094-159-6515คลิกที่นี้
173บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179521การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่Startup Education2564รับสมัครพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ โทร. 081-826-0260คลิกที่นี้
174บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179533นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการInnovation and Technology for Education and Entrepreneurship2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.พัชรา วาณิชวศิน โทร. 089-897-7276คลิกที่นี้
175บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179522การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Education and Human Resource Development2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร โทร. 094-159-6515คลิกที่นี้
176บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179542การจัดการสําหรับนักการศึกษาManagement for Educators2564รับสมัครพฤหัสบดี 08.00-10.00 น.อ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร โทร. 094-159-6515คลิกที่นี้
177บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179551เทคนิคกรณศึกษาสําหรับนักการศึกษาCase Studies Technique for Educators2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.อ.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ โทร. 081-826-0260คลิกที่นี้
178บางเขนศึกษาศาสตร์อาชีวศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (XF37)01179561ภาวะผู้นําและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการLeadership and Thinking in Entrepreneurship Education2564รับสมัครพฤหัสบดี 10.00-12.00 น.อ.พัชรา วาณิชวศิน โทร. 089-897-7276คลิกที่นี้
179บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153692การวิจัยแบบผสมวิธีMixed Methods Research2564รับสมัครพฤหัสบดี 08.00-10.00 น.อ.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ โทร. 081-336-3296คลิกที่นี้
180บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153511การประเมินโครงการProgram Evaluation2564รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.อ.พิกุล เอกวรางกูร โทร. 086-387-0198คลิกที่นี้
181บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153524การออกแบบการรวบรวมข้อมูลData Collection Design2564รับสมัครพุธ 10.00-12.00 น.อ.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ โทร. 089-123-9508คลิกที่นี้
182บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153532สถิติในการวิจัย IIStatistics in Research II2564รับสมัครพฤหัสบดี 10.00-12.00 น.อ.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ โทร. 081-336-3296คลิกที่นี้
183บางเขนศึกษาศาสตร์การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (XF39)01153581การวิจัยเชิงคุณภาพQualitative Research2564รับสมัครพฤหัสบดี 13.00-15.00 น.อ.อุษณี ลลิตผสาน โทร. 085-083-9864คลิกที่นี้
184บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101501เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติEconomics of Natural Resources2564รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232คลิกที่นี้
185บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planning2564รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
186บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysis2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
187บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economics2564รับสมัครพุธ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
188บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organization2564รับสมัครพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
189บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theory2564รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
190บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theory2564รับสมัครอังคาร 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
191บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง IAdvanced Mathematical Economics I2564รับสมัครจันทร์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
192บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statistics2564รับสมัครศุกร์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
193บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory I2564รับสมัครศุกร์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
194บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory I2564รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
195บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Development2564รับสมัครพุธ 18.00-21.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232คลิกที่นี้
196บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysis2564รับสมัครศุกร์ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
197บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101532เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูงAdvanced Economics of Industrial Organization2564รับสมัครพฤหัสบดี 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
198บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theory2564รับสมัครอังคาร 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
199บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101522เศรษฐศาสตร์การจดการธุรกิจขนส่งขั้นสูงAdvanced Traffic Management Economics2564รับสมัครจันทร์ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
200บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101551ทฤษฎีการเงินขั้นสูงAdvanced Monetary Theory2564รับสมัครศุกร์ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
201บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economics2564รับสมัครอังคาร 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
202บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101573เศรษฐมิติขั้นสูง IAdvanced Econometrics I2564รับสมัครเสาร์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
203บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101511ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจTheory of Economic Development2564รับสมัครศุกร์ 09.00-12.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232คลิกที่นี้
204บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planning2564รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
205บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101514เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการEconomics of Project Analysis2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
206บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101541ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Trade Theory2564รับสมัครพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
207บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theory2564รับสมัครอังคาร 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
208บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101561เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูงAdvanced Environmental Economics2564รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
209บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101591วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Research Methodology in Economics2564รับสมัครพุธ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
210บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101512ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจTheory of Economic Planning2564รับสมัครพุธ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
211บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101531เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูงAdvanced Labour Economics2564รับสมัครพฤหัสบดี 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
212บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101542ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูงAdvanced International Finance Theory2564รับสมัครอังคาร 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
213บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101552ทฤษฎีการคลังขั้นสูงAdvanced Public Finance Theory2564รับสมัครพุธ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
214บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101571คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงAdvanced Mathematical Economics I2564รับสมัครศุกร์ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
215บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101572เศรษฐสถิติขั้นสูงAdvanced Economic Statistics2564รับสมัครพุธ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
216บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101581ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค IMicroeconomic Theory I2564รับสมัครอังคาร 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
217บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (XG01)01101582ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค IMacroeconomic Theory I2564รับสมัครจันทร์ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
218บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economics2564รับสมัครจันทร์ 18.00-21.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232คลิกที่นี้
219บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economics2564รับสมัครอังคาร 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
220บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organization2564รับสมัครพฤหัสบดี 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
221บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policies2564รับสมัครจันทร์ 18.00-21.00 น.-คลิกที่นี้
222บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics I2564รับสมัครเสาร์ 09.00-12.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232คลิกที่นี้
223บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics II2564รับสมัครอาทิตย์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
224บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110521ระเบียบวิธีเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจQuantitative Methods for Business Economics2564รับสมัครเสาร์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
225บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110532เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศInternational Business Economics2564รับสมัครอาทิตย์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
226บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110542เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศInternational Marketing Business Economics2564รับสมัครอาทิตย์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
227บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110552 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจองค์การBusiness Economics of Organization2564รับสมัครเสาร์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
228บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูงAdvanced Business Economics Policies2564รับสมัครเสาร์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
229บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01132531ระบบสารสนเทศทางธุรกิจBusiness Information Systems2564รับสมัครเสาร์ 09.00-16.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-0232คลิกที่นี้
230บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economics2564รับสมัครเสาร์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
231บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluation2564รับสมัครอาทิตย์ 09.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
232บางเขนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110591ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจResearch Methods for Business Economics2564รับสมัครอาทิตย์ 13.00-16.00 น.-คลิกที่นี้
233ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110511เศรษฐศาสตร์การจัดการ IManagerial Economics I2564รับสมัครวันอาทิตย์ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์คลิกที่นี้
234ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110512เศรษฐศาสตร์การจัดการ IIManagerial Economics II2564รับสมัครวันอาทิตย์รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์คลิกที่นี้
235ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110541เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูงAdvanced Marketing Business Economics2564รับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.นรารัก บุญญานามคลิกที่นี้
236ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110531เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงAdvanced Financial Business Economics2564รับสมัครวันอาทิตย์ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์คลิกที่นี้
237ศรีราชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08)01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และการประเมินโครงการBusiness Economics of Project Analysis and Evaluation2564รับสมัครวันอาทิตย์ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์คลิกที่นี้
238บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474511จิตวิทยาประยุกต์ในชุมชนApplied Psychology in Community2560รับสมัครอังคาร 14.00 – 17.00 น.ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วีคลิกที่นี้
239บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474512สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาApplied Statistics for Psychological Research2560รับสมัครศุกร์ 08.00-11.00 น.ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วีคลิกที่นี้
240บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474531จิตวิทยาชุมชนขั้นสูงAdvanced Community Psychology2560รับสมัครจันทร์ 08.00-11.00 น.ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลืองคลิกที่นี้
241บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474532จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Psychology for Human Resource Development2560รับสมัครพุธ 08.00-11.00 น.ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลืองคลิกที่นี้
242บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474581จิตวิทยาสุขภาพHealth Psychology2560รับสมัครจันทร์ 14.00 – 17.00 น.ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สรินยาคลิกที่นี้
243บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาชุมชน (XH06)01474591ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชนResearch Methods in Community Psychology2560รับสมัครพุธ 14.00 – 17.00 น.ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สรินยาคลิกที่นี้
244บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475511*สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยาApplied Statistics in Psychology2564รับสมัครพฤหัสบดี 14.00 – 17.00 น.รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์ โทร. 02-561-2522คลิกที่นี้
245บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475512*จิตวิทยาประยุกต์ในการทํางานApplied Psychology at Work2564รับสมัครอังคาร 08.00-11.00 น.ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ โทร. 02-561-3484 ต่อ 316คลิกที่นี้
246บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475521จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การIndustrial and Organizational Psychology2564รับสมัครจันทร์ 14.00 – 17.00 น.ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ โทร. 02-561-2522คลิกที่นี้
247บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475526การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาPsychological Testing and Measurements2564รับสมัครพุธ 11.00 – 14.00 น.รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล โทร. 02-561-3484 ต่อ 319คลิกที่นี้
248บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475522จิตวิทยาบุคลากรPersonnel Psychology2564รับสมัครเสาร์ 09.00-12.00 น.ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ โทร. 02-561-3484 ต่อ 316คลิกที่นี้
249บางเขนสังคมศาสตร์จิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)01475531จิตวิทยาองค์การOrganizational Psychology2564รับสมัครจันทร์ 08.00-11.00 น.รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล โทร. 02-561-3484 ต่อ 319คลิกที่นี้
250บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Control2563รับสมัครพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.อ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น โทร. 02-579-3877 ต่อ 417คลิกที่นี้
251บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental Policy and Management2563รับสมัครพุธ 09.00-12.00 น.อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง โทร. 02-579-3877 ต่อ 416คลิกที่นี้
252บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651531การพื้นฟูแหล่งน้ำจืดRestoration of Fresh Waters2563รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.รัฐชา ชัยชนะ โทร. 02-579-3877 ต่อ 412คลิกที่นี้
253บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651582ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมResearch Methods in Environmental Technology and Management2563รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ โทร. 02-579-3877 ต่อ 414คลิกที่นี้
254บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651591เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมSelected Topics in Environmental Technology and Management2563รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ โทร. 02-579-3877 ต่อ 411 อ.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ โทร. 02-579-3877 ต่อ 415คลิกที่นี้
255บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651596ปัญหาพิเศษSpecial Problems2563รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร โทร. 02-579-3877 ต่อ 406คลิกที่นี้
256บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651511มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแบบเข้มIntensive Environmental Pollution and Control2563รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ธัญภัสสร์ ทองเย็น โทร. 02-579-3877 ต่อ 417คลิกที่นี้
257บางเขนสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)01651512วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมEnvironmental Science and Technology2563รับสมัครจันทร์, พุธ 13.00-14.30 น.-คลิกที่นี้
258บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (XK01)01051528ไบโอรีไฟน์เนอรีสำหรับการเพิ่มมูลค่าชีวมวลBiorefinery for Biomass Valorization2560รับสมัครอังคาร 13.00 - 16.00 น.อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ โทร. 02-562-5074 ต่อ 5079คลิกที่นี้
259บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ (XK01)01051564การสลายตัวและกระบวนการบำบัดทางชีวภาพBiodegradation and Bioremediation2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ โทร. 02-562-5074 ต่อ 5083คลิกที่นี้
260บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารResearch Methods in Food Science2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนดร.สุวิมล เจริญสุทธิ์ โทร. 02-562-5020 ต่อ 5221คลิกที่นี้
261บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052518เคมีของกลิ่นรสอาหารและการวิเคราะห์Chemistry of Food Flavor and Analysis2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล โทร. 02-562-5020 ต่อ 5215คลิกที่นี้
262บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร (XK03)01052546อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์Healtlh Foods and Netraceuticals2560รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี โทร. 02-562-5020 ต่อ 5025 ผศ.ดร.วศะพร จันทร์พุฒ โทร. 089-776-1434คลิกที่นี้
263บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055511วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอResearch Methods in Food Science2561รับสมัครจันทร์ 09.00-12.00 น.ติดต่ออาจารย์ผู้สอน โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310คลิกที่นี้
264บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055522เทคโนโลยีอุตสาหกรรมของเคมีสิ่งทอIndustrial Technology of Textile Chemistry2561รับสมัครอังคาร 10.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
265บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055524สิ่งทอเทคนิคTechnical Textiles2561รับสมัครอังคาร 10.00-12.00 น.ติดต่อสาขาวิชา/ภาควิชา โทร. 02-562-5000 ต่อ 5310คลิกที่นี้
266บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาการสิ่งทอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (XK10)01055527การวิเคราะห์และบ่งลักษณะเชิงเครื่องมือสําหรับสิ่งทอCharacterization and Analysis for Textile2561รับสมัครจันทร์ 10.00-12.00 น.-คลิกที่นี้
267บางเขนอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (XK12)01054566ลิพิดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์Lipids for Product Development2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นพรัตน์ ปราบสงบ โทร. 02-562-5004 ต่อ 5563คลิกที่นี้
268ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770521การจัดการองค์การสมรรถนะสูงHigh Performance Organization Management2561รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนโทร. 038-352828 ต่อ 661215 หรือ 661266คลิกที่นี้
269ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770529การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับอุตสาหกรรมStrategic Management for Industry2561รับสมัคร--คลิกที่นี้
270ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770528การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์Supply Chain and Logistics Management2561รับสมัคร--คลิกที่นี้
271ศรีราชาวิทยาการจัดการการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (XJ01)03770531การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมFinance and Accounting for Industrial Management2561รับสมัคร--คลิกที่นี้
272ศรีราชาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (XS03)02303513การบริหารจัดการสุขภาพHealth Administration and Management2563รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.อำพร ศรียาภัย โทร. 084-675-9696คลิกที่นี้
273ศรีราชาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (XS04)02301539จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนSport Psychology for Coaches2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.วิมลมาศ ประชากุล โทร. 095-919-2423คลิกที่นี้
274ศรีราชาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (XS04)02301543การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางการกีฬาSport Strength and Conditioning2564รับสมัครติดต่ออาจารย์ผู้สอนอ.นิรอมลี มะกาเจ โทร.086-906-8252คลิกที่นี้
275บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303522เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้Mapping Technology in Forestry-ปิด---
276บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303523ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุGIS in Multicriteria Decision Analysis-ปิด---
277บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303541ระบบการทำไม้Logging Systems-ปิด---
278บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303542การประเมินผลกระทบการทำไม้Logging Impact Assessment-ปิด---
279บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303547ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้Safety and Health in Forest Work-ปิด---
280บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303549การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืนSustainable Forest Operations-ปิด---
281บางเขนวนศาสตร์วิศวกรรมป่าไม้วิศวกรรมป่าไม้ (XC11)01303561การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้Forest Machine Design-ปิด---
282บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301521วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำWatershed Ecosystem management Science-ปิด---
283บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301541เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้Technology for Watershed and Forest Environmental Management-ปิด---
284บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301551อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำWatershed Meteorology-ปิด---
285บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301581วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการIntegrated Environmental Science-ปิด---
286บางเขนวนศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (XC18)01301583คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำWater Quality in Watershed Management-ปิด---
287บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism2559ปิด--คลิกที่นี้
288บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308512มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการHuman Dimension in Park and Recreation Area Management2559ปิด--คลิกที่นี้
289บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308523การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติNature Interpretation Project Planning2559ปิด--คลิกที่นี้
290บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management2559ปิด--คลิกที่นี้
291บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management2559ปิด--คลิกที่นี้
292บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308535การจัดการการท่องเที่ยวTourism Management2559ปิด--คลิกที่นี้
293บางเขนวนศาสตร์อนุรักษวิทยาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (XC13)01308536การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าWildlife Tourism2559ปิด--คลิกที่นี้
294บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305551การแปรรูปพลังงานจากชีวมวลEnergy Conversion from Biomass-ปิด---
295บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305563เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูงAdvanced Papermaking Technology-ปิด---
296บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305564ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิลUnit Operation in Recycled Pulp industries-ปิด---
297บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305565ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษUnit Operation in Paper Coating Industries-ปิด---
298บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305566เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกลMechanical Pulping Technology-ปิด---
299บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305573เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใยWood and Fiber Modification Technology-ปิด---
300บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305584ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษLaboratory in Papermaking Technology 1-ปิด---
301บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01305586การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้Wood Industrial Products Design-ปิด---
302บางเขนวนศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (XC17)01310572เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบWood-Based Panel Technology-ปิด---
303บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification-ปิด---
304บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture-ปิด---
305บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement-ปิด---
306บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management-ปิด---
307บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306563ภูมิอากาศจุลภาคในเมืองUrban Microclimate-ปิด---
308บางเขนวนศาสตร์วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (XC05)01306564การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองManagement of Urban Green Spaces-ปิด---
309บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308511หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติPrinciples of Recreation and Nature Tourism2560ปิด--คลิกที่นี้
310บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308531การจัดการพื้นที่คุ้มครองProtected Area Management2560ปิด--คลิกที่นี้
311บางเขนวนศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (XC16)01308534การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management2560ปิด--คลิกที่นี้
312บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306511ภาพรวมวนวัฒน์Overview of Silviculture2562ปิด--คลิกที่นี้
313บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306513ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้Silvicultural Systems for Forest Certification2562ปิด--คลิกที่นี้
314บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306514วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์Applied MangroveSilviculture2562ปิด--คลิกที่นี้
315บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306523การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์Applied Forest Tree Improvement2562ปิด--คลิกที่นี้
316บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306542การจัดการดินป่าไม้Forest Soil Management2562ปิด--คลิกที่นี้
317บางเขนวนศาสตร์วนศาสตร์วนศาสตร์ (XC06)01306543การวิเคราะห์ธาตุอาหารดินและพืชป่าไม้Forest Soil and Plant Nutrient Analysis2562ปิด--คลิกที่นี้