โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
Download
สาขาวิชาที่เปิดรับและใบสมัคร ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
– บางเขน Link
– วิทยาเขต กำแพงแสน Link
– วิทยาเขต ศรีราชา Link
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Download
ขั้นตอนการรับสมัครในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา GSPP Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร(บส.บว.2)
– ธนาคารทหารไทย Download
– ชำระเงินผ่าน Internet banking (Barcode)
(บันทึกสลิปและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร)
Download
(การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพฯ
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สแกนไฟล์ (รูปแบบ PDF)
ส่งที่ fgraptt@ku.ac.th หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)