ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

รายวิชาที่คณะ/สาขาวิชาให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน Download
รายวิชาที่เปิดรับนักศึกษาจากต่างสถาบัน Link