รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (บางเขน) ปีการศึกษา 2564

  โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XY12 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน Download Download

 

  คณะเกษตร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XA05 พืชสวน Download Download
XA23 พืชไร่ Download Download
XA28 สัตวศาสตร์ Download Download
XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม Download Download

 

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ Download Download Download

 

  คณะประมง

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Download Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล Download Download

 

  คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร

 

  คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XD06 จุลชีววิทยา Download Download
XD12 สถิติ Download Download
XD15 มาตรวิทยา Download Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซเทป Download Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ Download Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ Download Download

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า Download Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Download Download

 

  คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Download Download
XF22 วิชานันทนาการ Download Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Download Download
XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Download Download
XF39 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน Download Download Download Download

 

  คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XG01 เศรษฐศาสตร์ Download Download
XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Download Download

 

  คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XH06 จิตวิทยาชุมชน Download Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download Download

 

  คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม Download Download

 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ Download Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร Download Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ Download Download
XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Download Download