รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (วิทยาเขต กำแพงแสน) ปีการศึกษา 2564

  คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) Download Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน Download Download

 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว Download Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Download Download

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE01 วิศวกรรมเกษตร Download Download