รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (วิทยาเขต กำแพงแสน) ปีการศึกษา 2565

  โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Download Download

 

  คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน Download Download
XA41 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน Download Download

 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว Download Download
XS06 การจัดการการกีฬา Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Download Download

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE01 วิศวกรรมเกษตร Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XE01 วิศวกรรมเกษตร Download Download