รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (วิทยาเขต ศรีราชา) ปีการศึกษา 2565

  คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม Download Download
XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม Download Download
XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) Download Download

 

  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XS01 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Download Download
XS01 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ “เปิดสอนแบบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” Download Download

 

  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ภาคต้น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) Download Download

 

ภาคปลาย
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ใบสมัคร
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) Download Download