Category: เรื่องเด่น

Categories เรื่องเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

Categories เรื่องเด่น

รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

Categories เรื่องเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories เรื่องเด่น

รายวิชาที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษา จากต่างสถาบัน ทคบร. และให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน