Author: ผู้ดูแลระบบ

Categories CLIP GSPP & Keyword Research

GSPP โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories เรื่องเด่น

รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

Categories เรื่องเด่น

รายวิชาที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษา จากต่างสถาบัน ทคบร. และให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน

Categories กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิก ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวม 25 สถาบัน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ระหว่าง สถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่ประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย…

Categories Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

Categories Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories Uncategorized

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564