Author: ผู้ดูแลระบบ

Categories เรื่องเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories เรื่องเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

Categories เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories CLIP GSPP & Keyword Research

GSPP โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา