Author: ผู้ดูแลระบบ

Categories เรื่องเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

Categories เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories CLIP GSPP & Keyword Research

GSPP โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

Categories เรื่องเด่น

รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565