Category: เรื่องเด่น

Categories เรื่องเด่น

รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

Categories เรื่องเด่น

รายวิชาที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษา จากต่างสถาบัน ทคบร. และให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน

Categories เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดทำสื่อ E-courseware ของรายวิชา ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา